Πτέρυγα Λαϊκού Πολιτισμού

Εισαγωγή

Ο οικιακός λαϊκός πολιτισμός της Θάσου είναι στενά συνδεδεμένος με τον πολιτισμό της ελιάς, της αμπέλου και της θάλασσας.

Σε μια προσπάθεια να διασώσουμε ένα μέρος από την κληρονομιά αυτή, δημιουργήσαμε την πτέρυγα της ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΥ (Σ. Τ.) , με τις δημιουργίες της, όπως αυτές πραγματοποιήθηκαν στις διάφορες φάσεις της ζωής της και διασώθηκαν στο σπίτι του γιου της.

Πρόκειται για κεντητά με τσιγκελάκι, κεντητά με βελόνες, υφαντά σε αργαλειό, διάφορα πλεκτά, και ρούχα που σχεδίασε και έραψε.

Πέραν αυτών δημιουργήσαμε και αναπαραστάσεις των εργαλείων που χρησιμοποίησε, για όσα από αυτά δεν διατηρήθηκαν, καθώς επίσης και διάφορα εκθέματα δικά της ή άλλων κατοίκων της περιοχής τα οποία διασώθηκαν.

Όσα δημιούργησε η Σ.Τ. τα έμαθε από την μάνα της, Μαρία Βλαχογιάννη  και την πεθερά της Γεωργία Τυρολόγου, όπως γινόταν τα χρόνια εκείνα. Τα εκθέματα όλα πλην ελάχιστων είναι δημιουργίες της Σ.Τ.

The domestic folk culture of Thasos is closely connected with the culture of olive, the vine and the sea.

In an effort to save a part of this heritage, we created the wing of SOTIRIA TYROLOGOY (S.T.), with her creations, as they took place in the various phases of her life and were saved in her son’s house.

These are embroidery with crochet hooks, embroidery with needles, woven on a loom, various knits and clothes that she designed and sewed.

In addition, we created representations of the tools she used, for those of them that were not preserved, as well as various exhibits of her or other residents of the area which they were rescued.

Everything she (S.T.) created was taught to her by her mother, Maria Vlachogianni and her mother-in-law Georgia Tyrologoy, as was customary in those years. Every exhibit except a few are S.T.’s creations.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

Die einheimische Volkskultur von Thasos ist eng mit der Kultur der Olive, des Weines und des Meeres verbunden.

In dem Bemühen, einen Teil dieses Erbes zu bewahren, haben wir den Flügel von SOTIRIA TYROLOGOY (S.T.) mit ihren Kreationen geschaffen, wie sie in den verschiedenen Phasen ihres Lebens entstanden sind und im Haus ihres Sohnes aufbewahrt wurden.

Es handelt sich um Stickereien mit Häkelnadeln, Stickereien mit Nadeln, auf einem Webstuhl gewebt, verschiedene Strickwaren und Kleider, die sie entworfen und genäht hat.

Außerdem haben wir Darstellungen der von ihr benutzten Werkzeuge angefertigt, für die, die nicht erhalten geblieben sind, sowie verschiedene Exponate von ihr oder anderen Bewohnern der Gegend, aus der sie gerettet wurden.

Alles, was sie (S.T.) geschaffen hat, wurde ihr von ihrer Mutter Maria Vlachogianni und ihrer Schwiegermutter Georgia Tyrologoy beigebracht, wie es in jenen Jahren üblich war. Bis auf wenige Ausnahmen sind alle Exponate S.T.’s Kreationen.

 Traducere automată cu DeepL

Cultura populară domestică din Thasos este strâns legată de cultura măslinului, a viței de vie și a mării.

În efortul de a salva o parte din acest patrimoniu, am creat aripa SOTIRIA TYROLOGOY (S.T.), cu creațiile ei, așa cum au avut loc în diferitele faze ale vieții sale și care au fost salvate în casa fiului ei.

Acestea sunt broderii cu croșete, broderii cu ace, țesute pe război de țesut, diverse tricotaje și haine pe care le-a desenat și cusut.

În plus, am creat reprezentări ale uneltelor pe care le folosea, pentru cele care nu au fost păstrate, precum și diverse exponate ale ei sau ale altor locuitori din zona în care au fost salvate.

Tot ceea ce a creat (S.T.) a fost învățat de mama ei, Maria Vlachogianni și de soacra ei, Georgia Tyrologoy, așa cum se obișnuia în acei ani. Toate exponatele, cu excepția câtorva, sunt creații ale lui S.T.

 Автоматичен превод с DeepL

Домашната народна култура на Тасос е тясно свързана с културата на маслините, лозата и морето.

В стремежа си да съхраним част от това наследство създадохме крилото на СОТИРИЯ ТИРОЛОГОЙ (С.Т.) с нейните творения, така както са се случвали през различните етапи от живота ѝ и са запазени в къщата на сина ѝ.

Това са бродерии с куки за плетене на една кука, бродерии с игли, тъкани на стан, различни плетива и дрехи, които е проектирала и шила.

Освен това създадохме изображения на инструментите, които е използвала, за тези от тях, които не са запазени, както и различни експонати на нея или на други жители на района, който са спасили.

На всичко, което тя (С.Т.) е създала, са я научили майка ѝ Мария Влахогиани и свекърва ѝ Георгия Тироложка, както е било обичайно в онези години. Всички експонати, с изключение на няколко, са творения на С.Т.

 Traduction automatique avec DeepL

La culture populaire domestique de Thasos est étroitement liée à la culture de l’olive, de la vigne et de la mer.

Afin de sauvegarder une partie de ce patrimoine, nous avons créé l’aile de SOTIRIA TYROLOGOY (S.T.), avec ses créations, telles qu’elles se sont déroulées dans les différentes phases de sa vie et ont été conservées dans la maison de son fils.

Il s’agit de broderies au crochet, de broderies à l’aiguille, tissées sur un métier à tisser, de divers tricots et de vêtements qu’elle a dessinés et cousus.

En outre, nous avons créé des représentations des outils qu’elle utilisait, pour ceux qui n’ont pas été conservés, ainsi que diverses expositions d’elle ou d’autres habitants de la région où ils ont été sauvés.

Tout ce qu’elle (S.T.) a créé lui a été enseigné par sa mère, Maria Vlachogianni et sa belle-mère Georgia Tyrologoy, comme c’était la coutume à l’époque. Toutes les pièces exposées, à l’exception de quelques-unes, sont des créations de S.T.

 DeepL ile makine çevirisi

Thasos’un yerli halk kültürü zeytin, asma ve deniz kültürüyle yakından bağlantılıdır.

Bu mirasın bir parçasını kurtarmak amacıyla SOTIRIA TYROLOGOY’un (S.T.) hayatının çeşitli evrelerinde yer alan ve oğlunun evinde saklanan eserlerinden oluşan bir kanat oluşturduk.

Bunlar, tığ kancaları ile nakışlar, iğnelerle nakışlar, dokuma tezgahında dokumalar, çeşitli örgüler ve tasarlayıp diktiği kıyafetlerdir.

Buna ek olarak, kullandığı aletlerden korunamayanlar için temsiller ve kendisinin ya da kurtarıldıkları bölgenin diğer sakinlerinin çeşitli sergilerini oluşturduk.

S.T.’nin yaptığı her şey, o yıllarda adet olduğu üzere, annesi Maria Vlachogianni ve kayınvalidesi Georgia Tyrologoy tarafından kendisine öğretilmiştir. Birkaçı hariç tüm sergiler S.T.’nin eseridir.

 Tłumaczenie maszynowe z DeepL

Domowa kultura ludowa Thasos jest ściśle związana z kulturą oliwek, winorośli i morza.

Starając się ocalić część tego dziedzictwa, stworzyliśmy skrzydło SOTIRII TYROLOGOY (S.T.), z jej dziełami, które miały miejsce w różnych fazach jej życia i zostały zachowane w domu jej syna.

Są to hafty na szydełku, hafty na igłach, tkane na krośnie, różne dzianiny i ubrania, które zaprojektowała i uszyła.

Ponadto stworzyliśmy reprezentacje narzędzi, których używała, dla tych z nich, które nie zostały zachowane, a także różne eksponaty jej lub innych mieszkańców obszaru, z którego zostali uratowani.

Wszystkiego, co stworzyła (S.T.), nauczyła ją jej matka, Maria Vlachogianni i jej teściowa Georgia Tyrologoy, jak to było w zwyczaju w tamtych latach. Każdy eksponat z wyjątkiem kilku jest dziełem S.T..

LP01

Βιτρίνα 1 | Showcase 1

Έχουμε αναπαράσταση ενός κλασικού συρόμενου παράθυρου της Θάσου που ανοίγει προς τα επάνω, με:

 • Δυο υφαντές κουρτίνες με σχέδιο, στις οποίες έχει προστεθεί περιμετρικά κεντητή πλεξίδα «βυζαντινή»  με τσιγκελάκι και χοντρό νήμα.
 • Δυο κεντητά κουρτινάκια με παραστάσεις κουνελάκια, τα οποία έγιναν με μέτριο άσπρο νήμα και τσιγκελάκι.
 • Στο γείσο του παράθυρου υπάρχει πετσετάκι ραφιού με κέντημα με τσιγκελάκι.

Επίσης υπάρχουν τέσσερα μικρά τεμάχια «μουτιφάκια» από κεντήματα με τσιγκελάκι και λεπτή κλωστή τα οποία στο τέλος θα ενωθούν μεταξύ τους προκειμένου να πάρουν την τελική μορφή. Τρία πήλινα δοχεία, και δυο τσιγκελάκια που χρησιμοποίησε η δημιουργός.

We have a representation of a classic sliding window of Thasos that opens upwards, with:

Two woven curtains with a pattern, to which a “Byzantine” embroidered braid with a hook and a thick thread has been added around the perimeter.
Two embroidered curtains with representations of bunnies, which were made with medium white thread and a hook.
On the cornice of the window there is a shelf towel with embroidery with a hook.
There are also four small pieces (called “moutifakia”) of embroidery with crochet hook and thin thread which at the end will be joined together to get the final shape. Three clay pots, and two crochet hooks used by the creator.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

Wir haben eine Darstellung eines klassischen Schiebefensters von Thasos, das sich nach oben öffnet, mit:

Zwei gewebte Vorhänge mit einem Muster, zu dem eine “byzantinische” gestickte Borte mit einem Haken und einem dicken Faden um den Umfang herum hinzugefügt wurde.
Zwei gestickte Vorhänge mit Darstellungen von Hasen, die mit einem mittleren weißen Faden und einem Haken hergestellt wurden.
Am Gesims des Fensters befindet sich ein besticktes Regaltuch mit einem Haken.

Außerdem gibt es vier kleine Stickereien (Moutifakia” genannt) mit Häkelnadel und dünnem Garn, die am Ende zusammengefügt werden, um die endgültige Form zu erhalten. Drei Tontöpfe und zwei Häkelnadeln, die von der Schöpferin benutzt wurden.

 Traducere automată cu DeepL

Avem o reprezentare a unei ferestre glisante clasice din Thasos, care se deschide în sus, cu:

Două perdele țesute cu un model, la care s-a adăugat în perimetru o împletitură brodată “bizantină” cu cârlig și fir gros.
Două perdele brodate cu reprezentări de iepurași, care au fost realizate cu fir alb mediu și un cârlig.
Pe cornișa ferestrei se află un prosop de raft cu broderie cu cârlig.

Există, de asemenea, patru piese mici (numite “moutifakia”) de broderie cu croșetat și fir subțire, care la final vor fi unite pentru a obține forma finală. Trei vase de lut și două cârlige de croșetat folosite de creatoare.

 Автоматичен превод с DeepL

Имаме изображение на класически плъзгащ се прозорец от Тасос, който се отваря нагоре, с:

Две тъкани завеси с шарка, към които по периметъра е добавена “византийска” бродирана плетка с кука и дебел конец.
Две бродирани завеси с изображения на зайчета, които са изработени със среден бял конец и кука.
На корниза на прозореца е поставена кърпа за рафт с бродерия с кука.

Има и четири малки парчета (наречени “мутифакия”) от бродерия с кука на една кука и тънък конец, които накрая ще бъдат съединени, за да се получи окончателната форма. Три глинени гърнета, както и две куки за плетене на една кука, използвани от създателя.

 Traduction automatique avec DeepL

Nous avons une représentation d’une fenêtre coulissante classique de Thasos qui s’ouvre vers le haut, avec :

Deux rideaux tissés avec un motif, auxquels on a ajouté un galon brodé “byzantin” avec un crochet et un fil épais sur le pourtour.
Deux rideaux brodés avec des représentations de lapins, réalisés avec un fil blanc moyen et un crochet.
Sur la corniche de la fenêtre se trouve une serviette de table brodée avec un crochet.

Il y a également quatre petites pièces (appelées “moutifakia”) de broderie au crochet et au fil fin qui seront assemblées à la fin pour obtenir la forme finale. Trois pots en terre cuite et deux crochets utilisés par la créatrice.

 DeepL ile makine çevirisi

Thasos’un yukarı doğru açılan klasik sürgülü penceresinin bir temsiline sahibiz:

Çevresine kanca ve kalın iplikle “Bizans” işlemeli bir örgünün eklendiği desenli iki dokuma perde.
Orta beyaz iplik ve bir kanca ile yapılmış tavşan tasvirleri olan iki işlemeli perde.
Pencerenin kornişinde kancalı nakışlı bir raf havlusu vardır.
Ayrıca dört küçük parça (“moutifakia” olarak adlandırılır) kroşe kancası ve ince iplikle yapılmış nakış vardır ve bunlar sonunda son şekli almak için birleştirilecektir. Üç kil kap ve yaratıcı tarafından kullanılan iki kroşe kancası.

 Tłumaczenie maszynowe z DeepL

Mamy reprezentację klasycznego przesuwnego okna z Thasos, które otwiera się do góry:

Dwie tkane zasłony z wzorem, do których na obwodzie dodano “bizantyjski” haftowany warkocz z haczykiem i grubą nicią.
Dwie haftowane zasłony z przedstawieniami króliczków, które zostały wykonane średnią białą nicią i haczykiem.
Na gzymsie okna znajduje się półka na ręczniki z haftem z haczykiem.
Istnieją również cztery małe elementy (zwane “moutifakia”) haftu z szydełkiem i cienką nicią, które na końcu zostaną połączone, aby uzyskać ostateczny kształt. Trzy gliniane doniczki i dwa szydełka używane przez twórcę.

LP02

Βιτρίνα 2 | Showcase 2

Έχουμε κλασικό συρόμενου παράθυρο που καλύπτεται με:

 • Διπλή υφαντή κουρτίνα αποτελούμενη κάθε μία από δυο φύλα που ενώνονται με δαντέλα «τραντέ» (δηλαδή δαντέλα που ενώνει τα δυο κομμάτια υφάσματος) από λευκό νήμα που έγινε με τσιγκελάκι.
 • Δυο κεντητά κουρτινάκια τα οποία έχουν παραστάσεις από πουλιά που κοσμούσαν τα παράθυρα και έγιναν από λεπτό νήμα και τσιγκελάκι..
 • Ένα τραπεζομάντιλο «ταβλά» υφαντό στο ίδιο στιλ με τις κουρτίνες, αποτελούμενο από δυο κομμάτια που ενώνονται με κέντημα με «τραντέ»  με τσιγκελάκι.

We have a classic sliding window covered with:

 • Double woven curtain consisting of each of two shutters that are joined with “trande” lace (a lace that joins the two pieces of fabric) from white thread made with a hook.
 • Two embroidered curtains which have representations of birds that adorned the windows and were made of thin thread and crochet.
 • A tablecloth “tavla” woven in the style as the curtains, made of two pieces joined by embroidery with “trande” with a hook.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

Wir haben ein klassisches Schiebefenster mit abgedeckt:

1. Doppelt gewebter Vorhang, bestehend aus jeweils zwei Fensterläden, die mit “Trande”-Spitze (eine Spitze, die die beiden Stoffstücke verbindet) aus weißem Garn mit einem Haken verbunden sind.
2. Zwei bestickte Vorhänge mit Vogeldarstellungen, die die Fenster schmückten und aus dünnem Garn und Häkelarbeit hergestellt wurden.
3. Eine Tischdecke “tavla”, die im gleichen Stil wie die Vorhänge gewebt ist und aus zwei Stücken besteht, die durch Stickerei mit “trande” mit einem Haken verbunden sind.

 Traducere automată cu DeepL

Avem o fereastră glisantă clasică acoperită cu:

1. Perdea dublă țesută, formată din fiecare din cele două obloane care sunt unite cu dantelă “trande” (dantelă care unește cele două bucăți de țesătură) din fir alb realizată cu un cârlig.
2. Două perdele brodate care au reprezentări de păsări care împodobesc ferestrele și care au fost realizate din fir subțire și croșetat.
3. O față de masă “tavla” țesută în același stil ca și perdelele, realizată din două bucăți unite prin broderie cu “trande” cu cârlig.

 Автоматичен превод с DeepL

Имаме класически плъзгащ се прозорец, покрит с:

1. Двойна тъкана завеса, състояща се от всяка от двете щори, които са съединени с дантела “транде” (дантела, която съединява двете парчета плат) от бял конец, направена с кука.
2. Две бродирани завеси, които имат изображения на птици, които украсяват прозорците, и са изработени от тънък конец и плетене на една кука.
3. Една покривка “тавла”, изтъкана в стила на завесите, изработена от две парчета, съединени чрез бродерия с “транде” с кука.

 Traduction automatique avec DeepL

Nous avons une fenêtre coulissante classique recouverte de:

1. Double rideau tissé composé de deux volets qui sont reliés par une dentelle “trande” (dentelle qui relie les deux pièces de tissu) en fil blanc faite avec un crochet.
2. Deux rideaux brodés de représentations d’oiseaux qui ornaient les fenêtres, réalisés en fil fin et au crochet.
3. Une nappe “tavla” tissée dans le même style que les rideaux, composée de deux pièces assemblées par une broderie “trande” au crochet.

 DeepL ile makine çevirisi

ile kaplı klasik bir sürgülü penceremiz var:

Kanca ile yapılmış beyaz iplikten “trande” dantel (iki kumaş parçasını birleştiren bir dantel) ile birleştirilen iki panjurun her birinden oluşan çift dokuma perde.
Pencereleri süsleyen kuş tasvirleri olan ve ince iplik ve tığ işi ile yapılmış iki işlemeli perde.
Perdelerle aynı tarzda dokunmuş, iki parçanın kanca ile “trande” nakışla birleştirilmesinden oluşan bir masa örtüsü “tavla”.

 Tłumaczenie maszynowe z DeepL

Mamy klasyczne okno przesuwne pokryte:

Podwójnie tkana zasłona składająca się z każdej z dwóch okiennic, które są połączone koronką “trande” (koronka, która łączy dwa kawałki tkaniny) z białej nici wykonanej haczykiem.
Dwie haftowane zasłony z wizerunkami ptaków, które zdobiły okna i były wykonane cienką nicią i szydełkiem.
Obrus “tavla” utkany w stylu zasłon, wykonany z dwóch kawałków połączonych haftem “trande” z haczykiem.

LP03

Βιτρίνα 3 | Showcase 3

Έχουμε κλασικό συρόμενο προς τα επάνω παράθυρο στο οποίο υπάρχει:

 • Διπλή κουρτίνα από ύφασμα στο οποίες υπάρχει κέντημα «τραντέ» με λεπτό νήμα και τσιγκελάκι.
 • Τρία κουρτινάκια με παραστάσεις πουλιά από λεπτό νήμα και τσιγκελάκι, δυο στα παράθυρα και ένα στο σκαμνί.
 • Στο γείσο του παράθυρου έχουμε ύφασμα με κέντημα με τσιγκελάκι για στόλισμα ραφιού.
 • Μία πήλινη κανάτα από το σπίτι της.
 • Μια μαξιλαροθήκη κεντημένη με βυζαντινού τύπου κέντημα, με πολύχρωμο χοντρό νήμα επάνω σε ύφασμα, για καναπέ, που έγινε στα χρόνια της εφηβείας της σαν προίκα.
 • Δύο βελόνες μεγάλες που τις χρησιμοποίησε για αυτά που έκανε.

We have a classic sliding up window in which there is:

 • Double curtain made of fabric in which there is “trande” embroidery with thin thread and a hook.
 • Three curtains with representations of birds made of thin thread and crochet hook, two on the windows and one on the stool.
 • On the cornice of the window we have fabric with hook embroidery for shelf decoration.
 • A clay jug from her house.
 • A pillow case embroidered with Byzantine type embroidery, with colorful thick thread on a fabric, for a sofa, which was made for her during her teenage years as a dowry.
 • Two big needles which she used for what she made.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

Wir haben ein klassisches Schiebefenster, in dem sich ein:

* Doppelter Vorhang aus Stoff, in dem mit dünnem Faden und einer Häkelnadel “trande” gestickt ist.
* Drei Vorhänge mit Vogeldarstellungen aus dünnem Garn und Häkelnadel, zwei an den Fenstern und einer auf dem Hocker.
* Auf dem Gesims des Fensters haben wir Stoff mit Hakenstickerei für die Regaldekoration.
* Ein Tonkrug aus ihrem Haus.
* Ein Kissenbezug mit byzantinischer Stickerei, mit bunten, dicken Fäden auf einem Stoff, für ein Sofa, das ihr in ihrer Jugend als Mitgift geschenkt wurde.
* Zwei große Nadeln, die sie für das, was sie gemacht hat, benutzt hat.

 Traducere automată cu DeepL

Avem o fereastră clasică glisantă în sus, în care există:

* Perdea dublă din țesătură în care există broderie “trande” cu fir subțire și un cârlig.
* Trei perdele cu reprezentări de păsări realizate din fir subțire și croșetat, două pe ferestre și una pe scăunel.
* Pe cornișa ferestrei avem țesătură cu broderie cu cârlig pentru decorarea rafturilor.
* Un ulcior de lut din casa ei.
* O față de pernă brodată cu broderie de tip bizantin, cu fir gros colorat pe o țesătură, pentru o canapea, care i-a fost confecționată în adolescență ca zestre.
* Două ace mari pe care le-a folosit pentru ceea ce a făcut.

 Автоматичен превод с DeepL

Имаме класически прозорец с плъзгане нагоре, в който има:

* Двойна завеса, изработена от плат, в който има бродерия “trande” с тънък конец и кука.
* Три завеси с изображения на птици, изработени с тънък конец и кука на една кука, две на прозорците и една на табуретката.
* Върху корниза на прозореца има плат с бродерия на кука за украса на рафта.
* Глинена стомна от дома й.
* Калъфка за възглавница, бродирана с бродерия от византийски тип, с цветни дебели конци върху плат, за диван, който е бил направен за нея през тийнейджърските ѝ години като зестра.
* Две големи игли, които е използвала за направеното от нея.

 Traduction automatique avec DeepL

Nous avons une fenêtre coulissante classique dans laquelle il y a :

* Un double rideau en tissu dans lequel on trouve une broderie “trande” avec du fil fin et un crochet.
* Trois rideaux avec des représentations d’oiseaux en fil fin et crochet, deux sur les fenêtres et un sur le tabouret.
* Sur la corniche de la fenêtre, nous avons un tissu avec une broderie au crochet pour la décoration de l’étagère.
* Une cruche en terre cuite provenant de sa maison.
* Une taie d’oreiller brodée en style byzantin, avec des fils épais et colorés sur un tissu, pour un canapé qui lui a été fabriqué pendant son adolescence en guise de dot.
* Deux grandes aiguilles qu’elle utilisait pour ce qu’elle fabriquait.

 DeepL ile makine çevirisi

İçinde klasik bir sürgülü penceremiz var:

İnce iplik ve bir kanca ile “trande” nakışının bulunduğu kumaştan yapılmış çift perde.
İkisi pencerelerde ve biri taburede olmak üzere, ince iplik ve kroşe kancadan yapılmış kuş temsilleri olan üç perde.
Pencerenin kornişinde raf süslemesi için kanca işlemeli kumaş var.
Evinden bir toprak testi.
Gençlik yıllarında çeyiz olarak kendisine yapılan bir kanepe için kumaş üzerine renkli kalın iplikle Bizans tipi nakışla işlenmiş bir yastık kılıfı.
Yaptıkları için kullandığı iki büyük iğne.

 

Mamy klasyczne rozsuwane okno, w którym jest:

Podwójna firanka z tkaniny, w której znajduje się haft “trande” wykonany cienką nitką i haczykiem.
Trzy zasłony z przedstawieniami ptaków wykonane cienką nicią i na szydełku, dwie na oknach i jedna na stołku.
Na gzymsie okna mamy tkaninę z haftem haczykowym do dekoracji półek.
Gliniany dzbanek z jej domu.
Poszewka na poduszkę wyszywana haftem bizantyjskim, kolorowymi grubymi nićmi na tkaninie, na sofę, która została uszyta dla niej w latach młodzieńczych jako posag.
Dwie duże igły, których używała do tego, co zrobiła.

LP04

Βιτρίνα 4 | Showcase 4

Θα δούμε:

 • Διπλή κουρτίνα σε κλασικό συρόμενο παράθυρο αποτελούμενη από ύφασμα με νταντέλα  κέντημα με τσιγκελάκι και διάφορες παραστάσεις.
 • Τρία κουρτινάκια κεντητά με τσιγκελάκι και λεπτή λευκή κλωστή με παραστάσεις φυτού και ένα με παράσταση πάπιας.
 • Κεντημένο ύφασμα για στόλισμα ραφιών.
 • Τέσσερες βελόνες μεγάλες με νήμα που τις χρησιμοποίησε για την εργασία της.
 • Ένα τσιγκελάκι με νήμα και διάφορα πετσετάκια για τραπεζάκια κεντημένα με τσιγκελάκι.

We will see:

 • A double curtain in a classic sliding window made of fabric with lace embroidery with hook and various representations.
 • Three curtains embroidered with crochet hook and thin white thread with plant representations and one with a representation of a duck.
 • Embroidered fabric used for shelf decoration.
 • Four big needles with thread that she used for her work.
 • A crochet hook with thread and various napkins for tables embroidered with crochet hook

  Automatisch übersetzt mit DeepL

Wir werden sehen:

– Ein Doppelvorhang in einem klassischen Schiebefenster aus Stoff mit Spitzenstickerei mit Haken und verschiedenen Darstellungen.
– Drei mit Häkelnadel und dünnem weißen Faden bestickte Vorhänge mit Pflanzendarstellungen und einer mit einer Darstellung einer Ente.
– Bestickter Stoff, der für die Dekoration von Regalen verwendet wird.
– Vier große Nadeln mit Faden, die sie für ihre Arbeit verwendet hat.
– Eine Häkelnadel mit Faden und verschiedene Servietten für Tische, die mit der Häkelnadel gestickt wurden

 Traducere automată cu DeepL

Vom vedea:

– O perdea dublă într-o fereastră clasică glisantă clasică, realizată din țesătură cu broderie de dantelă cu cârlig și diverse reprezentări.
– Trei perdele brodate cu croșeta și fir alb subțire cu reprezentări de plante și una cu o reprezentare a unei rațe.
– Țesătură brodată folosită pentru decorarea rafturilor.
– Patru ace mari cu ață pe care le-a folosit pentru munca ei.
– O undiță cu ață și diverse șervețele pentru mese brodate cu croșeta.

 Автоматичен превод с DeepL

Ще видим:

– Двойна завеса в класически плъзгащ се прозорец, изработена от плат с дантелена бродерия с кука и различни изображения.
– Три завеси, бродирани с кука на една кука и тънък бял конец с изображения на растения и една с изображение на патица.
– Бродиран плат, използван за декорация на рафтове.
– Четири големи игли с конци, които е използвала за работата си.
– Кука за плетене на една кука с конец и различни салфетки за маси, бродирани с кука за плетене на една кука

 Traduction automatique avec DeepL

Nous verrons :

– Un double rideau dans une fenêtre coulissante classique en tissu avec une broderie en dentelle au crochet et diverses représentations.
– Trois rideaux brodés au crochet et au fil blanc fin avec des représentations de plantes et une représentation de canard.
– Tissu brodé utilisé pour la décoration d’une étagère.
– Quatre grandes aiguilles avec du fil qu’elle utilisait pour son travail.
– Un crochet avec du fil et diverses serviettes de table brodées au crochet.

 DeepL ile makine çevirisi

Göreceğiz:

Kancalı dantel işlemeli kumaştan yapılmış klasik bir sürgülü pencerede çift perde ve çeşitli temsiller.
Kroşe kancası ve ince beyaz iplikle işlenmiş, üzerinde bitki tasvirleri ve bir ördek tasviri bulunan üç perde.
Raf dekorasyonu için kullanılan işlemeli kumaş.
Çalışmalarında kullandığı iplikle birlikte dört büyük iğne.
İplikli bir kroşe kancası ve kroşe kancası ile işlenmiş masalar için çeşitli peçeteler

 

 Tłumaczenie maszynowe z DeepL

Zobaczymy:

Podwójną zasłonę w klasycznym przesuwanym oknie wykonaną z tkaniny z koronkowym haftem z haczykiem i różnymi przedstawieniami.
Trzy zasłony haftowane szydełkiem i cienką białą nicią z przedstawieniami roślin i jedną z przedstawieniem kaczki.
Haftowana tkanina użyta do dekoracji półki.
Cztery duże igły z nitką, których używała do swojej pracy.
Szydełko z nitką i różne serwetki na stoły haftowane na szydełku.

 

LP05

Βιτρίνα 5 | Showcase 5

Στην οποία θα δούμε:

 • Διπλή κουρτίνα για κλασικό συρόμενο παράθυρο με κέντημα με τσιγκελάκι.
 • Δύο κουρτινάκια με διάφορα σχέδια από φυτά για τα παράθυρα.
 •  Κέντημα με ύφασμα για τζάκι.
 • Ένα κουβάρι νήμα με δυο βελόνες που χρησιμοποίησε.
 • Κεντημένες με τσιγκελάκι και λεπτή κλωστή μαξιλαροθήκες για μαξιλαράκια καναπέ που έχουν διάφορες παραστάσεις.

In this showcase we will see:

 • A double curtain for a classic sliding window with crochet hook embroidery.
 • Two curtains with various designs of plants for the windows.
 • Embroidery with fabric for the fireplace.
 • A skein of thread with two needles she used.
 • Pillow cases for sofa pillows embroidered by crochet hook and white thin thread.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

In dieser Vitrine werden wir sehen:

– Eine Doppelgardine für ein klassisches Schiebefenster mit Häkelnadel-Stickerei.
– Zwei Vorhänge mit verschiedenen Pflanzenmotiven für die Fenster.
– Eine Stickerei mit Stoff für den Kamin.
– Ein Garnstrang mit zwei Nadeln, die sie verwendet hat.
– Kissenbezüge für Sofakissen, gestickt mit Häkelnadel und weißem dünnen Garn.

 Traducere automată cu DeepL

În această vitrină vom vedea:

– O perdea dublă pentru o fereastră glisantă clasică cu broderie cu croșetat.
– Două perdele cu diverse modele de plante pentru ferestre.
– Broderie cu țesătură pentru șemineu.
– O spiță de ață cu două ace pe care le-a folosit.
– Fețe de pernă pentru pernele de canapea brodate cu croșeta și fir alb subțire.

 Автоматичен превод с DeepL

В тази витрина ще видим:

– Двойна завеса за класически плъзгащ се прозорец с бродерия с кука на една кука.
– Две завеси с различни дизайни на растения за прозорци.
– Бродерия с плат за камината.
– Мотовилка от конци с две игли, които е използвала.
– Калъфки за възглавници за диван, бродирани с кука на една кука и бял тънък конец.

 Traduction automatique avec DeepL

Dans cette vitrine, nous verrons :

– Un double rideau pour une fenêtre coulissante classique avec broderie au crochet.
– Deux rideaux avec différents motifs de plantes pour les fenêtres.
– Une broderie avec du tissu pour la cheminée.
– Un écheveau de fil avec deux aiguilles qu’elle a utilisées.
– Taies d’oreiller pour canapé brodées au crochet et au fil blanc fin.

 DeepL ile makine çevirisi
Bu vitrinde göreceğiz: Klasik bir sürgülü pencere için tığ işi kanca nakışlı çift perde. Pencereler için çeşitli bitki desenlerine sahip iki perde. Şömine için kumaş ile nakış. Kullandığı iki iğne ile bir çile iplik. Tığ kancası ve beyaz ince iplikle işlenmiş kanepe yastıkları için yastık kılıfları.

 Tłumaczenie maszynowe z DeepL

W tej prezentacji zobaczymy:

Podwójną firankę do klasycznego okna przesuwnego z haftem na szydełku.
Dwie zasłony z różnymi wzorami roślin na okna.
Haft z tkaniną na kominek.
Motek nici z dwiema igłami, których użyła.
Poszewki na poduszki na sofę haftowane szydełkiem i białą cienką nicią.

LP06

Βιτρίνα 6 | Showcase 6

Και εδώ έχουμε ένα κλασικό συρόμενο παράθυρο στολισμένο με:

 • Μονοκόμματη κουρτίνα από ύφασμα και νταντέλα κεντημένη με τσιγκελάκι.
 • Δύο κουρτινάκια μακρόστενα με διάφορα σχέδια λαγουδάκια για τα παράθυρα άλλου τύπου.
 • Πανί κεντημένο με τσιγκελάκι για τζάκι.
 • Δυο κεντημένα με τσιγκελάκι για τραπεζάκι.
 • Δυο κεντημένες μαξιλαροθήκες με διάφορες παραστάσεις για καναπέ.
 • Δυο βελόνες με ένα κουβάρι νήμα όπως τα χρησιμοποίησε

Once again we have a classic sliding window decorated with:

 • One-piece curtain made of fabric and lace embroidered with a hook.
 • Two long and narrow curtains with various bunny designs for other types of windows.
 • Cloth embroidered with crochet hook used to decorate the fireplace.
 • Two embroidered with a hook for a small table.
 • Two embroidered pillowcases with various representations made for sofa decoration.
 • Two needles with a skein of thread just like they were used by her.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

Wieder einmal haben wir ein klassisches Schiebefenster mit dekoriert:

– Einteiliger Vorhang aus Stoff und Spitze, bestickt mit einem Haken.
– Zwei lange und schmale Vorhänge mit verschiedenen Häschenmotiven für andere Fenstertypen.
– Mit einer Häkelnadel bestickter Stoff für die Dekoration des Kamins.
– Zwei mit einer Häkelnadel bestickte Tücher für einen kleinen Tisch.
– Zwei gestickte Kissenbezüge mit verschiedenen Darstellungen für die Sofadekoration.
– Zwei Nadeln mit einem Fadenstrang, so wie sie von ihr benutzt wurden.

 Traducere automată cu DeepL

Avem din nou o fereastră glisantă clasică, decorată cu:

– Perdea dintr-o singură bucată din țesătură și dantelă brodată cu un cârlig.
– Două perdele lungi și înguste cu diverse modele de iepurași pentru alte tipuri de ferestre.
– Pânză brodată cu croșetat cu cârlig folosită pentru a decora șemineul.
– Două brodate cu un cârlig pentru o măsuță.
– Două fețe de pernă brodate cu diverse reprezentări realizate pentru decorarea canapelei.
– Două ace cu o spiță de ață la fel ca cele folosite de ea.

 Автоматичен превод с DeepL

Отново имаме класически плъзгащ се прозорец, украсен с:

– завеса от една част, изработена от плат и дантела, бродирана с кука.
– Две дълги и тесни завеси с различни мотиви на зайчета за други видове прозорци.
– Плат, бродиран с кука на една кука, използван за украса на камината.
– Две бродирани с кука кърпи за малка масичка.
– Две бродирани калъфки за възглавници с различни изображения, изработени за декорация на диван.
– Две игли със снопче конци, точно както са били използвани от нея.

 Traduction automatique avec DeepL

Une fois de plus, nous avons une fenêtre coulissante classique décorée avec :

– Un rideau d’une seule pièce en tissu et dentelle brodé d’un crochet.
– Deux rideaux longs et étroits avec différents motifs de lapins pour d’autres types de fenêtres.
– Tissu brodé au crochet utilisé pour décorer la cheminée.
– Deux tissus brodés au crochet pour une petite table.
– Deux taies d’oreiller brodées avec diverses représentations pour la décoration du canapé.
– Deux aiguilles avec un écheveau de fil, telles qu’elle les utilisait.

 DeepL ile makine çevirisi

Bir kez daha klasik bir sürgülü pencere ile dekore edilmiştir:

Kanca ile işlenmiş kumaş ve dantelden yapılmış tek parça perde.
Diğer pencere tipleri için çeşitli tavşan desenlerine sahip iki uzun ve dar perde.
Şömineyi süslemek için kullanılan kroşe kancası ile işlenmiş kumaş.
Küçük bir masa için iki adet kanca ile işlenmiş kumaş.
Kanepe dekorasyonu için yapılmış çeşitli temsillere sahip iki işlemeli yastık kılıfı.
Tıpkı onun kullandığı gibi bir çile iplik ile iki iğne.

 Tłumaczenie maszynowe z DeepL

Po raz kolejny mamy klasyczne okno przesuwne ozdobione:

Jednoczęściowej zasłony z tkaniny i koronki haftowanej z haczykiem.
Dwie długie i wąskie zasłony z różnymi wzorami króliczków do innych typów okien.
Tkanina haftowana na szydełku używana do dekoracji kominka.
Dwa haftowane haczyki na mały stolik.
Dwie haftowane poszewki na poduszki z różnymi wzorami do dekoracji sofy.
Dwie igły z motkiem nici, tak jak były używane przez nią.

LP07

Βιτρίνα 7 | Showcase 7

Στην βιτρίνα αυτή έχουμε άλλου είδους παράθυρο στο οποίο θα δούμε:

 • Μονόφυλλη κουρτίνα με κέντημα με τσιγκελάκι.
 • Δύο κεντητά με τσιγκελάκι και λεπτή κλωστή κουρτινάκια με διάφορες παραστάσεις.
 • Ένα πανί για ράφι με κέντημα.
 • Ένα ψαλιδάκι που χρησιμοποιούσε.
 • Δυο κεντητά πετσετάκια για δίσκο και «μουτιφάκια».
 • Ένα πήλινο ζωγραφισμένο από μέλος της οικογένειας

In this showcase we have a different type of window in which we will see:

 • A single curtain with crochet hook embroidery.
 • Two embroideries with crochet and thin thread curtains with various representations.
 • A cloth for a shelf with embroidery.
 • A pair of scissors she used.
 • Two embroidered towels for a disc and “mutifakia”.
 • A clay pot painted by a family member.  

  Automatisch übersetzt mit DeepL

In diesem Schaufenster haben wir eine andere Art von Fenster, in dem wir sehen werden:

– Ein einzelner Vorhang mit Häkelnadel-Stickerei.
– Zwei Stickereien mit Häkeln und dünnen Fäden, Vorhänge mit verschiedenen Darstellungen.
– Ein Tuch für ein Regal mit Stickerei.
– Eine Schere, die sie benutzt hat.
– Zwei gestickte Tücher für eine Scheibe und “Mutifakia”.
– Ein von einem Familienmitglied bemalter Tontopf.

 Traducere automată cu DeepL

În această vitrină avem un alt tip de fereastră în care vom vedea:

– O singură perdea cu broderie cu croșetat.
– Două perdele brodate cu croșetat și fir subțire cu diverse reprezentări.
– O pânză pentru un raft cu broderie.
– O pereche de foarfeci pe care a folosit-o.
– Două prosoape brodate pentru un disc și “mutifakia”.
– Un vas de lut pictat de un membru al familiei.

 Автоматичен превод с DeepL

В тази витрина имаме различен тип прозорци, в които ще видим:

– Единична завеса с бродерия на една кука.
– Две бродерии с плетене на една кука и тънък конец завеси с различни изображения.
– Платно за рафт с бродерия.
– Чифт ножици, които е използвала.
– Две кърпи с бродерия за диск и “мутифакия”.
– Глинено гърне, изрисувано от член на семейството.

 Traduction automatique avec DeepL

Dans cette vitrine, nous avons un autre type de fenêtre que nous allons voir :

– Un rideau simple avec une broderie au crochet.
– Deux broderies au crochet et au fil fin, des rideaux avec différentes représentations.
– Un tissu brodé pour une étagère.
– Une paire de ciseaux qu’elle a utilisée.
– Deux serviettes brodées pour un disque et une “mutifakia”.
– Un pot en terre cuite peint par un membre de la famille.

 DeepL ile makine çevirisi

Bu vitrinde göreceğimiz farklı bir pencere tipimiz var:

Tığ işi kanca nakışlı tek bir perde.
Tığ işi ve ince iplikli iki nakış çeşitli temsillere sahip perdeler.
Nakışlı bir raf örtüsü.
Kullandığı bir çift makas.
Bir disk ve “mutifakia” için iki işlemeli havlu.
Bir aile üyesi tarafından boyanmış bir toprak kap.

 Tłumaczenie maszynowe z DeepL

W tej prezentacji mamy inny rodzaj okna, w którym zobaczymy:

Pojedynczą firankę z haftem na szydełku.
Dwa hafty z szydełkiem i cienkie nici zasłony z różnymi reprezentacjami.
Tkaninę na półkę z haftem.
Parę nożyczek, których użyła.
Dwa haftowane ręczniki na dysk i “mutifakia”.
Gliniany garnek pomalowany przez członka rodziny.

 

LP08-09

Βιτρίνα 8-9 | Showcase 8-9

Στην βιτρίνα αυτή βλέπουμε διάφορα κεντητά με τσιγκελάκι για τραπέζια, ράφια, δίσκους σερβιρίσματος, σε διάφορα σχέδια σύνολο 23 τεμάχια από τα οποία τα 16 είναι ολοκληρωμένα και ήταν προς χρήση και τα 7 είναι «μουτιφάκια» προς ολοκλήρωση.

Μπορούμε να ξεχωρίσουμε, το κουρτινάκι για το εικονοστάσι με τον σταυρό στην μέση που έγινε με τσιγκελάκι και μέτρια σε πάχος κλωστή, μια κεντημένη σαλιάρα μωρού με κλωστή και βελόνη και πολλά πετσετάκια για τραπέζι.

In this showcase we can see various embroideries made with hooks for tables, shelves, serving trays, a total of 23 pieces, 16 of which are complete and were used. The other 7 are “mutifakia” and are incomplete.

We can distinguish the curtain for the iconostasis with the cross in the middle which was made with crochet hook and with medium thickness thread, an embroidered baby bib with thread and needle and many table napkins.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

In dieser Vitrine sind verschiedene Stickereien mit Haken für Tische, Regale und Serviertabletts zu sehen, insgesamt 23 Stück, von denen 16 vollständig sind und verwendet wurden. Die anderen 7 sind “mutifakia” und sind unvollständig.

Besonders hervorzuheben sind der Vorhang für die Ikonostase mit dem Kreuz in der Mitte, der mit Häkelnadel und mittelstarkem Garn hergestellt wurde, ein mit Nadel und Faden besticktes Lätzchen für Babys und zahlreiche Tischservietten.

 Traducere automată cu DeepL

În această vitrină putem vedea diverse broderii realizate cu cârlige pentru mese, rafturi, platouri de servire, în total 23 de piese, dintre care 16 sunt complete și au fost folosite. Celelalte 7 sunt “mutifakia” și sunt incomplete.

Se distinge perdeaua pentru iconostas cu crucea din mijloc, care a fost realizată cu croșeta și cu fir de grosime medie, o babeta pentru copii brodată cu ață și ac și multe șervețele de masă.

 Автоматичен превод с DeepL

В тази витрина можем да видим различни бродерии, изработени с куки за маси, рафтове, подноси за сервиране, общо 23 броя, от които 16 са завършени и са използвани. Останалите 7 са “мутифакия” и са непълни.

Можем да отличим завесата за иконостаса с кръста в средата, която е направена с кука на една кука и със средно дебел конец, бродиран с конец и игла бебешки лигавник и много салфетки за маса.

 Traduction automatique avec DeepL

Dans cette vitrine, on peut voir diverses broderies réalisées avec des crochets pour tables, étagères, plateaux de service, soit un total de 23 pièces, dont 16 sont complètes et ont été utilisées. Les 7 autres sont des “mutifakia” et sont incomplètes.

On distingue le rideau de l’iconostase avec la croix au milieu qui a été fait au crochet et avec du fil d’épaisseur moyenne, un bavoir de bébé brodé au fil et à l’aiguille et de nombreuses serviettes de table.

DeepL ile makine çevirisi

Bu vitrinde masalar, raflar, servis tepsileri için kancalarla yapılmış çeşitli nakışları görebiliriz, toplam 23 parça, 16’sı tamamlanmış ve kullanılmıştır. Diğer 7 tanesi “mutifakia “dır ve tamamlanmamıştır.

Ortasında haç bulunan ikonostasis için tığ kancası ve orta kalınlıkta iplikle yapılmış perdeyi, iplik ve iğne ile işlenmiş bir bebek önlüğünü ve birçok masa peçetesini ayırt edebiliriz.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

W tej gablocie możemy zobaczyć różne hafty wykonane z haczyków na stoły, półki, tace do serwowania, w sumie 23 sztuki, z których 16 jest kompletnych i były używane. Pozostałe 7 to “mutifakia” i są niekompletne.

Możemy wyróżnić zasłonę do ikonostasu z krzyżem pośrodku, która została wykonana na szydełku i średniej grubości nicią, haftowany śliniaczek dziecięcy z nicią i igłą oraz wiele serwetek stołowych.

LP10-11

Βιτρίνα 10-11 | Showcase 10-11

Στην βιτρίνα αυτή θα δούμε τρία τεμάχια. Μια κεντητή κουβέρτα για στρώσιμο του νυφικού κρεβατιού της εγγονής της, και δυο κεντητά τραπεζομάντιλα για επίσημα δείπνα το ένα είναι με γωνιακό «τραντέ» και το άλλο υφαντό με μεσαίο «τραντέ».

In this showcase we will see three objects. An embroidered blanket for her granddaughter’s bridal bed, and two embroidered tablecloths for formal dinners, one with “trande” in the corners and the other woven with medium “trande”. 

  Automatisch übersetzt mit DeepL

In dieser Vitrine werden wir drei Objekte sehen. Eine bestickte Decke für das Hochzeitsbett ihrer Enkelin und zwei bestickte Tischdecken für formelle Abendessen, eine mit “Trande” in den Ecken und die andere mit mittlerer “Trande” gewebt. 

 Traducere automată cu DeepL

În această vitrină vom vedea trei obiecte. O pătură brodată pentru patul de mireasă al nepoatei sale și două fețe de masă brodate pentru cine formale, una cu “trande” în colțuri, iar cealaltă țesută cu “trande” medii. 

 Автоматичен превод с DeepL

В тази витрина ще видим три обекта. Едно бродирано одеяло за булчинското легло на внучката ѝ и две бродирани покривки за официални вечери, едната с “транде” в ъглите, а другата изтъкана със средна “транде”. 

 Traduction automatique avec DeepL

Dans cette vitrine, nous verrons trois objets. Une couverture brodée pour le lit nuptial de sa petite-fille et deux nappes brodées pour des dîners formels, l’une avec des “trande” dans les coins et l’autre tissée avec des “trande” moyens. 

DeepL ile makine çevirisi

Bu sergide üç obje göreceğiz. Torununun gelin yatağı için işlemeli bir battaniye ve resmi akşam yemekleri için biri köşelerinde “trande” bulunan, diğeri ise orta boy “trande” ile dokunmuş iki işlemeli masa örtüsü.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

W tej gablocie zobaczymy trzy obiekty. Haftowany koc na ślubne łóżko jej wnuczki oraz dwa haftowane obrusy na uroczyste kolacje, jeden z “trande” w rogach, a drugi tkany ze średnim “trande”.

LP12-13

Βιτρίνα 12-13 | Showcase 12-13

Στην βιτρίνα αυτή θα δούμε 12 τεμάχια ήτοι διάφορα σεμέν και τραπεζομάντιλα κεντημένα με τσιγκελάκι η βελόνα με λεπτή ή χοντρή κλωστή, που έγιναν στην εφηβική της ηλικία και κάποια από αυτά έγιναν από άλλα μέλη της οικογένειας.

In this showcase we will 12 objects, that is to say, various doilies and tablecloths embroidered with crochet hook or needle with thin or thick thread, which were made in her teenage years and some of them were made by other family members.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

In dieser Vitrine werden 12 Objekte ausgestellt, d. h. verschiedene Deckchen und Tischdecken, die mit einer Häkelnadel oder einer Nadel mit dünnem oder dickem Garn bestickt wurden und die in ihrer Jugendzeit entstanden sind.

 Traducere automată cu DeepL

În această vitrină vor fi expuse 12 obiecte, adică diverse doilițe și fețe de masă brodate cu croșeta sau acul cu ață subțire sau groasă, care au fost realizate în anii adolescenței, iar unele dintre ele au fost realizate de alți membri ai familiei.

 Автоматичен превод с DeepL

В тази витрина ще представим 12 предмета, т.е. различни салфетки и покривки, бродирани с кука или игла на една кука с тънък или дебел конец, които са направени в младежките ѝ години, а някои от тях са направени от други членове на семейството.

 Traduction automatique avec DeepL

Dans cette vitrine, nous présenterons 12 objets, c’est-à-dire divers napperons et nappes brodés au crochet ou à l’aiguille avec des fils fins ou épais, qui ont été réalisés pendant son adolescence et dont certains ont été confectionnés par d’autres membres de la famille.

DeepL ile makine çevirisi

Bu vitrinde, bir kısmı gençlik yıllarında yapılmış, bir kısmı da diğer aile üyeleri tarafından yapılmış, ince ya da kalın iplikle tığ ya da iğne ile işlenmiş 12 obje, yani çeşitli nilüferler ve masa örtüleri yer alıyor.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

W tej gablocie zobaczymy 12 obiektów, czyli różne serwety i obrusy haftowane na szydełku lub igłą cienką lub grubą nicią, które zostały wykonane w jej nastoletnich latach, a niektóre z nich zostały wykonane przez innych członków rodziny.

LP14

Βιτρίνα 14 | Showcase 14

Στην βιτρίνα αυτή θα δούμε 8 τεμάχια, ήτοι διάφορες κουρτίνες και πετσετάκια κεντημένα με βελόνα και χοντρή κλωστή, και διάφορα κεντητά πετσετάκια με τσιγκελάκι και στα οποία υπάρχουν διάφορα σχέδια. Επίσης θα δούμε και ένα σεμέν κεντητό σε «τελάρο» μισοτελειωμένο.

In this showcase we will see 8 pieces, that is to say, various curtains and towels embroidered with a needle and thick thread and various embroidered towels with hook decorated with various designs. We will also see a doily, embroidered on a “crate” which is half-finished.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

In dieser Vitrine sehen wir 8 Stücke, d.h. verschiedene Vorhänge und Handtücher, die mit einer Nadel und dickem Garn bestickt sind, und verschiedene gestickte Handtücher mit Haken, die mit verschiedenen Mustern verziert sind. Wir werden auch ein Deckchen sehen, das auf eine halbfertige “Kiste” gestickt ist.

 Traducere automată cu DeepL

În această vitrină vom vedea 8 piese, adică diverse perdele și prosoape brodate cu ac și ață groasă și diverse prosoape brodate cu cârlig decorate cu diverse modele. De asemenea, vom vedea și un șervet, brodat pe o “ladă” care este pe jumătate finisată.

 Автоматичен превод с DeepL

В тази витрина ще видим 8 броя, т.е. различни завеси и кърпи, бродирани с игла и дебел конец, и различни бродирани кърпи с кука, украсени с различни мотиви. Ще видим и една салфетка, бродирана върху “щайга”, която е полузавършена.

 Traduction automatique avec DeepL

Dans cette vitrine, nous verrons 8 pièces, c’est-à-dire divers rideaux et serviettes brodés à l’aiguille et au fil épais et diverses serviettes brodées au crochet décorées de divers motifs. Nous verrons également un napperon, brodé sur une “caisse” à moitié terminée.

DeepL ile makine çevirisi

Bu vitrinde 8 parça, yani iğne ve kalın iplikle işlenmiş çeşitli perdeler ve havlular ile çeşitli desenlerle süslenmiş kancalı çeşitli işlemeli havlular göreceğiz. Ayrıca yarım kalmış bir “sandık” üzerine işlenmiş bir örtü de göreceğiz.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

W tej gablocie zobaczymy 8 sztuk, czyli różne zasłony i ręczniki haftowane igłą i grubą nicią oraz różne haftowane ręczniki z haczykiem ozdobione różnymi wzorami. Zobaczymy również serwetę, haftowaną na “skrzyni”, która jest w połowie ukończona.

LP15-16

Βιτρίνα 15-16 | Showcase 15-16

Στην βιτρίνα αυτή υπάρχουν διάφορα υφαντά κιλίμια και διάδρομοι σύνολο 7 τεμάχια ( 2 κιλίμια και 5 διάδρομοι) σε διάφορα σχέδια και σχήματα που δείχνουν το καλλιτεχνικό μέρος στην οικιακή ύφανση. Από τα δυο κιλίμια το ένα είναι δίφυλλο, δηλαδή αποτελείται από δύο κομμάτια τα οποία ενώθηκαν ώστε να έχουν το πλάτος ενός κιλιμιού, το άλλο είναι μονόφυλλο, δηλαδή η ύφανση έγινε μονοκόμματη στο πλάτος ενός κιλιμιού. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε κάποια στοιχεία που έχουν σχέση με την ύφανση με σχέδια. Η ύφανση αυτή χαρακτηριζόταν από μακροχρόνια προσπάθεια η οποία απαιτούσε ειδικές γνώσεις τόσο στο στήσιμο , κάτι που γινόταν από ειδικές υφάντρες (πολύ λίγες σε κάθε χωριό) όσο και στην ύφανση.

Οι διάδρομοι έχουν παραπλήσια τεχνική (σύνθετη) ή είναι ριγέ.

Οι γνώσεις της υφαντικής, κυρίως του στησίματος του «στημόνι», μεταβιβαζόταν από μάνα σε κόρη σπανιότερα σε εγγονή. Τέτοιες τεχνίτριες ήταν  η μάνα και ιδιαίτερα η πεθερά της Σ. Τ.

In this showcase there are various woven kilims and corridors, a total of 7 pieces (2 kilims and 5 corridors) in various designs and shapes which demonstrate the artistic aspect of home weaving. Of the two kilims, one is two-leaf that means it’s made of two pieces that were joined in order to match the width of the kilim, the other is single-leaf which means that it matches the width of a rug upon creation. At this point we need to mention some elements related with pattern weaving. This type of weaving was characterized by a long-term effort which required special knowledge both in setting up, something that was done by expert weavers ( very few in each village) and in weaving.

The corridors have a similar technique (composite) or are striped.

The weaving art, especially the setting of the “stimoni”, was passed from mother to daughter, rarely to granddaughter. S.T.’s mother were  such an artisan and especially the mother-in-law.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

In dieser Vitrine sind verschiedene gewebte Kelims und Korridore zu sehen, insgesamt 7 Stück (2 Kelims und 5 Korridore) in verschiedenen Designs und Formen, die den künstlerischen Aspekt der Heimweberei demonstrieren. Von den beiden Kelims ist einer zweiflügelig, d. h. er besteht aus zwei Stücken, die zusammengefügt wurden, um die Breite des Kelims zu erreichen, der andere ist einflügelig, d. h. er entspricht der Breite eines Teppichs bei der Herstellung. An dieser Stelle müssen wir einige Elemente erwähnen, die mit der Musterweberei zusammenhängen. Diese Art des Webens zeichnete sich durch eine langwierige Arbeit aus, die besondere Kenntnisse erforderte, sowohl beim Aufbau, der von erfahrenen Webern (sehr wenige in jedem Dorf) durchgeführt wurde, als auch beim Weben.

Die Korridore haben eine ähnliche Technik (zusammengesetzt) oder sind gestreift.

Die Kunst des Webens, insbesondere das Setzen der “Stimoni”, wurde von der Mutter an die Tochter, selten an die Enkelin weitergegeben. Die Mutter von S.T. war eine solche Kunsthandwerkerin und vor allem die Schwiegermutter.

 Traducere automată cu DeepL

În această vitrină sunt expuse diferite kilimuri și coridoare țesute, în total 7 piese (2 kilimuri și 5 coridoare) cu diferite modele și forme care demonstrează aspectul artistic al țesutului de casă. Dintre cele două kilims, unul este cu două foi, ceea ce înseamnă că este realizat din două piese care au fost îmbinate pentru a se potrivi cu lățimea kilimului, iar celălalt este cu o singură foaie, ceea ce înseamnă că se potrivește cu lățimea unui covor la creare. În acest moment trebuie să menționăm câteva elemente legate de țesutul cu model. Acest tip de țesut era caracterizat printr-un efort de lungă durată care necesita cunoștințe speciale atât în ceea ce privește montarea, lucru care era făcut de țesătorii experți ( foarte puțini în fiecare sat), cât și în ceea ce privește țesutul.

Coridoarele au o tehnică asemănătoare (compozită) sau sunt în dungi.

Arta țesutului, în special montarea “stimoniilor”, era transmisă de la mamă la fiică, rareori la nepoată. Mama lui S.T. era o astfel de meșteriță și mai ales soacra.

 Автоматичен превод с DeepL

В тази витрина са представени различни килими и кориди, общо 7 броя (2 килима и 5 кориди) с различни дизайни и форми, които демонстрират художествения аспект на домашното тъкане. От двата килима единият е двулистен, което означава, че е изработен от две парчета, които са съединени, за да съответстват на ширината на килима, а другият е еднолистен, което означава, че при създаването си съответства на ширината на килима. В този момент трябва да споменем някои елементи, свързани с тъкането на шарки. Този вид тъкане се характеризира с продължителни усилия, които изискват специални познания както при създаването, нещо, което се прави от експертни тъкачи ( много малко във всяко село), така и при тъкането.

Коритата са с подобна техника (съставна) или са на ивици.

Тъкаческото изкуство, особено поставянето на “стимони”, се е предавало от майка на дъщеря, рядко на внучка. Майката на С.Т. са били такива занаятчии и особено свекървата.

 Traduction automatique avec DeepL

Dans cette vitrine, on trouve divers kilims et corridors tissés, soit un total de 7 pièces (2 kilims et 5 corridors) aux motifs et formes variés, qui illustrent l’aspect artistique du tissage domestique. Parmi les deux kilims, l’un est à deux feuilles, ce qui signifie qu’il est composé de deux pièces qui ont été assemblées afin de correspondre à la largeur du kilim, l’autre est à une feuille, ce qui signifie qu’il correspond à la largeur d’un tapis lors de sa création. À ce stade, il convient de mentionner certains éléments liés au tissage à motifs. Ce type de tissage se caractérisait par un travail de longue haleine qui nécessitait des connaissances particulières tant au niveau de la mise en place, qui était effectuée par des tisserands experts (très peu nombreux dans chaque village), qu’au niveau du tissage.

Les couloirs ont une technique similaire (composite) ou sont rayés.

L’art du tissage, en particulier la mise en place des “stimoni”, se transmettait de mère en fille, rarement en petite-fille. La mère de S.T. était une telle artisane et surtout la belle-mère.

DeepL ile makine çevirisi

Bu vitrinde, ev dokumacılığının sanatsal yönünü gösteren çeşitli desen ve şekillerde toplam 7 parça (2 kilim ve 5 koridor) olmak üzere çeşitli dokuma kilim ve koridorlar bulunmaktadır. İki kilimden biri iki yapraklı, yani kilimin genişliğine uyması için birleştirilen iki parçadan oluşuyor, diğeri ise tek yapraklı, yani yaratıldığında bir kilimin genişliğine uyuyor. Bu noktada desen dokuma ile ilgili bazı unsurlardan bahsetmemiz gerekiyor. Bu dokuma türü, hem uzman dokumacılar (her köyde çok az sayıda) tarafından yapılan bir şey olan kurulumda hem de dokumada özel bilgi gerektiren uzun süreli bir çaba ile karakterize edilmiştir.

Koridorlar benzer bir tekniğe (kompozit) sahiptir ya da çizgilidir.

Dokuma sanatı, özellikle de “stimoni “nin kurulumu anneden kıza, nadiren de toruna geçmiştir. S.T.’nin annesi ve özellikle de kayınvalidesi böyle bir zanaatkârdı.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

W tej gablocie znajdują się różne tkane kilimy i korytarze, w sumie 7 sztuk (2 kilimy i 5 korytarzy) w różnych wzorach i kształtach, które pokazują artystyczny aspekt tkactwa domowego. Spośród dwóch kilimów, jeden jest dwuskrzydłowy, co oznacza, że jest wykonany z dwóch kawałków, które zostały połączone w celu dopasowania szerokości kilimu, a drugi jest jednoskrzydłowy, co oznacza, że pasuje do szerokości dywanu po utworzeniu. W tym miejscu musimy wspomnieć o kilku elementach związanych z tkaniem wzorów. Ten rodzaj tkania charakteryzował się długotrwałym wysiłkiem, który wymagał specjalnej wiedzy zarówno w zakresie zakładania, co było wykonywane przez doświadczonych tkaczy (bardzo niewielu w każdej wiosce), jak i tkania.

Korytarze mają podobną technikę (kompozytową) lub są pasiaste.

Sztuka tkania, zwłaszcza układania “stimoni”, była przekazywana z matki na córkę, rzadziej na wnuczkę. Matka S. T. była takim rzemieślnikiem, a zwłaszcza teściowa.

LP17

Βιτρίνα 17 | Showcase 17

Στην βιτρίνα αυτή θα δούμε 2 καλύμματα (Ριχτάρια) καναπέ κατασκευασμένα με πλέξιμο με χοντρή βελόνα και νήμα με «μουτιφάκια», και 4 υφαντά (κουβέρτες και διάδρομοι) με σχετικά απλά σχέδια.

Εκτός βιτρίνας είναι μια «κουρελού».

In this showcase we will see 2 sofa covers (drapes) made by knitting with a thick needle and thread with “moutifakia” as well as 4 woven (blankets and corridors) with relatively simple designs.

out of the showcase we can see a “rag” known as “kourelou”.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

In dieser Vitrine sehen wir 2 Sofabezüge (Vorhänge), die mit einer dicken Nadel und Faden mit “moutifakia” gestrickt wurden, sowie 4 gewebte (Decken und Gänge) mit relativ einfachen Mustern.

Aus der Vitrine können wir einen “Lappen”, bekannt als “kourelou”, sehen.

 Traducere automată cu DeepL

În această vitrină vom vedea 2 huse de canapea (draperii) realizate prin tricotare cu un ac gros și ață cu “moutifakia”, precum și 4 țesute (pături și coridoare) cu modele relativ simple.

în afara vitrinei putem vedea o “cârpă” cunoscută sub numele de “kourelou”.

 Автоматичен превод с DeepL

В тази витрина ще видим 2 калъфки за дивани (драперии), изработени чрез плетене с дебела игла и конец с “мутифакия”, както и 4 тъкани (одеяла и коридори) със сравнително прости дизайни.

от витрината можем да видим “парцал”, известен като “kourelou”.

 Traduction automatique avec DeepL

Dans cette vitrine, nous verrons 2 housses de canapé (rideaux) réalisées au tricot avec une aiguille et un fil épais avec la “moutifakia” ainsi que 4 tissés (couvertures et couloirs) avec des motifs relativement simples.

En dehors de la vitrine, nous pouvons voir un “chiffon” connu sous le nom de “kourelou”.

DeepL ile makine çevirisi

Bu vitrinde “moutifakia” ile kalın bir iğne ve iplikle örülerek yapılan 2 kanepe örtüsü (perdeler) ve nispeten basit tasarımlara sahip 4 dokuma (battaniyeler ve koridorlar) göreceğiz.

Vitrinin dışında “kourelou” olarak bilinen bir “paçavra” görebiliriz.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

W tej gablocie zobaczymy 2 pokrowce na sofy (zasłony) wykonane na drutach grubą igłą i nicią z “moutifakia”, a także 4 tkane (koce i korytarze) o stosunkowo prostych wzorach.

Z gabloty możemy zobaczyć “szmatę” znaną jako “kourelou”.

LP18-19

Βιτρίνα 18-19 | Showcase 18-19

Στην βιτρίνα αυτή υπάρχουν 13 τεμάχια. Η εφηβική κοριτσίστικη στολή, της Θάσου την οποία σχεδίασε και έραψε η Σ.Τ. με την μητέρα της για την πρώτη εγγονή της. Διάφορα εργαλεία (σίδερο για σιδέρωμα, ραπτομηχανή κλπ.) που χρησιμοποιούσε καθώς και άλλα οικιακά σκεύη και είδη σπιτιού. Σε αυτά ξεχωρίζει το μασίφ σίδερο σιδερώματος της γιαγιάς της.

In this showcase, there are 13 pieces. The teenage girl’s traditional costume from Thasos, which was designed and sewn by S.T. and her mother for her first granddaughter. Various tools (clothe iron, sewing machine, etc.) that she used, as well as other household utensils and home goods. Among them, the grandmother’s solid iron for ironing stands out.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

In dieser Vitrine befinden sich 13 Stücke. Die Tracht eines Teenagers aus Thasos, die von S.T. und ihrer Mutter für ihre erste Enkelin entworfen und genäht wurde. Verschiedene Werkzeuge (Bügeleisen, Nähmaschine usw.), die sie benutzte, sowie andere Haushaltsutensilien und Haushaltswaren. Unter ihnen sticht das Bügeleisen der Großmutter zum Bügeln hervor.

 Traducere automată cu DeepL

În această vitrină se află 13 piese. Costumul tradițional al adolescentei din Thasos, care a fost conceput și cusut de S.T. și de mama sa pentru prima nepoată a acesteia. Diverse unelte (fier de călcat haine, mașină de cusut etc.) pe care le folosea, precum și alte ustensile de uz casnic și obiecte de uz casnic. Dintre acestea, se remarcă fierul de călcat solid al bunicii pentru călcat.

 Автоматичен превод с DeepL

В тази витрина има 13 броя. Традиционният костюм на тийнейджърка от Тасос, който е проектиран и ушит от С.Т. и нейната майка за първата ѝ внучка. Различни инструменти (ютия за дрехи, шевна машина и др.), които тя е използвала, както и други домакински съдове и стоки за бита. Сред тях се откроява масивната ютия на бабата за гладене.

 Traduction automatique avec DeepL

Dans cette vitrine, il y a 13 pièces. Le costume traditionnel de l’adolescente de Thasos, conçu et cousu par S.T. et sa mère pour sa première petite-fille. Divers outils (fer à repasser, machine à coudre, etc.) qu’elle utilisait, ainsi que d’autres ustensiles et objets ménagers. Parmi eux, on remarque le fer à repasser solide de la grand-mère.

DeepL ile makine çevirisi

Bu vitrinde 13 parça yer almaktadır. S.T. ve annesi tarafından ilk torunu için tasarlanan ve dikilen Thasos’tan bir genç kızın geleneksel kostümü. Büyükannenin kullandığı çeşitli aletler (ütü, dikiş makinesi vb.) ile diğer ev gereçleri ve ev eşyaları. Bunlar arasında büyükannenin ütü yapmak için kullandığı katı ütü öne çıkıyor.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

W tej gablocie znajduje się 13 elementów. Tradycyjny strój nastolatki z Thasos, który został zaprojektowany i uszyty przez S.T. i jej matkę dla jej pierwszej wnuczki. Różne narzędzia (żelazko do ubrań, maszyna do szycia itp.), których używała, a także inne przybory domowe i artykuły gospodarstwa domowego. Wśród nich wyróżnia się solidne żelazko babci do prasowania.

LP20

Βιτρίνα 20 | Showcase 20

Πρόκειται για το ένα φύλο ξύλινης πόρτας, όπως ήταν στο σπίτι της με το κουρτινάκι της με αναπαράσταση φυτού.

It is a kind of wooden door, just like the one in her house with her curtain with a representation of a plant

  Automatisch übersetzt mit DeepL

Es ist eine Art Holztür, genau wie die in ihrem Haus mit ihrem Vorhang mit einer Pflanzendarstellung

 Traducere automată cu DeepL

Este un fel de ușă din lemn, la fel ca cea din casa ei cu perdea cu o reprezentare a unei plante

 Автоматичен превод с DeepL

Това е дървена врата, точно като тази в къщата ѝ със завеса с изображение на растение.

 Traduction automatique avec DeepL

Il s’agit d’une sorte de porte en bois, comme celle de sa maison avec son rideau représentant une plante.

DeepL ile makine çevirisi

Bu bir tür ahşap kapı, tıpkı evindeki perdenin üzerinde bir bitki tasviri olan kapı gibi

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

Jest to rodzaj drewnianych drzwi, podobnie jak te w jej domu z zasłoną przedstawiającą roślinę

LP21

Βιτρίνα 21 | Showcase 21

Ξύλινο μπαούλο κατασκευασμένο το 1893 δώρο της γιαγιά της.

A wooden trunk made in 1893 given to her as a gift from her grandmother

  Automatisch übersetzt mit DeepL

Eine 1893 gefertigte Holztruhe, die sie von ihrer Großmutter geschenkt bekam

 Traducere automată cu DeepL

Un cufăr din lemn realizat în 1893, primit în dar de la bunica sa

 Автоматичен превод с DeepL

Дървен сандък, изработен през 1893 г., подарен й от баба й

 Traduction automatique avec DeepL

Une malle en bois fabriquée en 1893, offerte par sa grand-mère.

DeepL ile makine çevirisi

Büyükannesi tarafından kendisine hediye edilen 1893 yapımı ahşap bir sandık

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

Drewniany kufer wykonany w 1893 roku, podarowany jej w prezencie przez babcię.

LP22

Ράφια 22 | Racks 22

Το επάνω ράφι έχει ένα χάλκινο καζάνι στο οποίο έβαφαν τα νήματα για τον αργαλειό. Επίσης δύο ρόκες στις οποίες τοποθετούσαν το μαλλί για να το κάνουν νήμα και ένα αδράχτι για νήμα.

Στο κάτω ράφι υπάρχει ένα «λανάρι» που το χρησιμοποιούσαν για να «ξάνουν» το μαλλί των προβάτων μετά το καθάρισμα και το πλύσιμο. Επίσης υπάρχουν καθαρισμένα και πλυμένα μαλλιά από μαύρα και άσπρα πρόβατα.

The upper shelf has a copper cauldron in which the threads for the loom were dyed. Also two “rokes” in which they placed the wool to it yarn and a spindle for yarn.

At the bottom shelf there is a carder that was used to “eat” the sheep’s wool after cleaning and washing. There is also cleaned and washed wool from black and white sheep.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

Das obere Regal hat einen Kupferkessel, in dem die Fäden für den Webstuhl gefärbt wurden. Außerdem zwei “Rechen”, in die man die Wolle für das Garn legte, und eine Spindel für das Garn.

Im unteren Regal befindet sich eine Karde, mit der die Schafwolle nach dem Reinigen und Waschen “gegessen” wurde. Es gibt auch gereinigte und gewaschene Wolle von schwarzen und weißen Schafen.

 Traducere automată cu DeepL

Pe raftul de sus se află un cazan de cupru în care erau vopsite firele pentru război de țesut. De asemenea, două “roke” în care se punea lâna pentru a se face fire și un fus pentru fire.

Pe raftul de jos se află un cardator care era folosit pentru a “mânca” lâna oilor după ce erau curățate și spălate. Există, de asemenea, lână curățată și spălată de la oi albe și negre.

 Автоматичен превод с DeepL

На горния рафт има меден котел, в който са се боядисвали конците за тъкачния стан. Също така два “рока”, в които са поставяли вълната, за да я предат, и вретено за прежда.

На долния рафт има кардер, който се е използвал за “изяждане” на овчата вълна след почистване и изпиране. Има също така почистена и измита вълна от черни и бели овце.

 Traduction automatique avec DeepL

L’étagère supérieure contient un chaudron en cuivre dans lequel on teignait les fils pour le métier à tisser. Il y a aussi deux “rokes” dans lesquels on mettait la laine pour en faire du fil et un fuseau pour le fil.

Sur l’étagère du bas, on trouve une cardeuse qui servait à “manger” la laine du mouton après l’avoir nettoyée et lavée. Il y a aussi de la laine nettoyée et lavée de moutons noirs et blancs.

DeepL ile makine çevirisi

Üst rafta dokuma tezgâhı için ipliklerin boyandığı bakır bir kazan vardır. Ayrıca yünü iplik haline getirmek için içine yerleştirdikleri iki “rok” ve iplik için bir iğ.

Alt rafta ise koyun yününü temizledikten ve yıkadıktan sonra “yemek” için kullanılan bir tarak bulunmaktadır. Ayrıca siyah ve beyaz koyunların temizlenmiş ve yıkanmış yünleri de bulunmaktadır.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

Na górnej półce znajduje się miedziany kociołek, w którym farbowano nici do krosna. Znajdują się tam również dwa “roki”, w których umieszczano wełnę do przędzenia oraz wrzeciono do przędzenia.

Na dolnej półce znajduje się zgrzebło, które służyło do “zjadania” wełny owczej po czyszczeniu i praniu. Znajduje się tam również oczyszczona i wyprana wełna z czarnych i białych owiec.

LP23

Ράφια 23 | Racks 23

Στο επάνω ράφι βλέπουμε αναπαράσταση «ανέμης» δηλαδή ξύλινη κατασκευή στην οποία τοποθετούσαν το νήμα σε πλεξούδες προκειμένου να το μαζέψουν στα καλάμια ή τις καλάμες (μικρά ή μεγάλα καλάμια). Επίσης βλέπουμε και ένα «ροδάνι» δηλαδή μια ξύλινη κατασκευή η οποία έδινε κίνηση για να μαζευτεί η κλωστή στο καλάμι.

Στο κάτω ράφι βλέπει κάνεις την «κλούβα ή κλουβί» δηλαδή μια ξύλινη κατασκευή με σειρές με οριζόντιους ξύλινους άξονες στους οποίους έμπαιναν τα καλάμια με το νήμα για το απλώσουν (αράδιασμα) προκειμένου να τοποθετήσουν τις κλωστές (στιφάδι) στην σωστή θέση για την ύφανση.

On the upper shelf we can see a representation of “anemis” which is a wooden device in which the thread was placed in braids in order to gather it in reeds ( small or large reeds). We can also see a spinning wheel that is a wooden construction which contributed to thread collection in the rod with the utilization of movement.

At the bottom shelf we can see the “cage”, which is a wooden construction with rows of horizontal shafts into which the rods were inserted with the thread in order to spread it (“aradiasma”) to place the threads in the right place for weaving.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

Auf dem oberen Regal sehen wir eine Darstellung der “Anemis”, einer hölzernen Vorrichtung, in der der Faden in Zöpfen geflochten wurde, um ihn in Schilfrohren (kleinen oder großen Schilfrohren) zu sammeln. Wir können auch ein Spinnrad sehen, eine hölzerne Konstruktion, die zum Sammeln des Fadens in der Stange durch die Nutzung der Bewegung beitrug.

Auf dem unteren Regal sehen wir den “Käfig”, eine Holzkonstruktion mit Reihen von horizontalen Wellen, in die die Stangen mit dem Faden eingeführt wurden, um ihn zu spreizen (“aradiasma”), um die Fäden an der richtigen Stelle zum Weben zu platzieren.

 Traducere automată cu DeepL

Pe raftul de sus putem vedea o reprezentare a “anemisului”, care este un dispozitiv din lemn în care firul era așezat în împletituri pentru a-l aduna în trestie (trestie mică sau mare). De asemenea, putem vedea o roată de filat care este o construcție din lemn care contribuia la colectarea firului în tijă cu utilizarea mișcării.

Pe raftul de jos putem vedea “cușca”, care este o construcție din lemn cu rânduri de arbori orizontali în care erau introduse tijele cu firul pentru a-l întinde (“aradiasma”) pentru a așeza firele la locul potrivit pentru țesut.

 Автоматичен превод с DeepL

На горния рафт се вижда изображение на “анемис” – дървено приспособление, в което конецът е бил поставен на плитки, за да се събере в тръстика (малка или голяма тръстика). Можем да видим и колело за предене, което е дървена конструкция, която е допринасяла за събирането на нишката в тръстиката с използването на движение.

На долния рафт можем да видим “клетката”, която представлява дървена конструкция с редове от хоризонтални валове, в които са се вкарвали пръчките с нишката, за да се разстила тя (“арадиазма”), за да се поставят нишките на правилното място за тъкане.

 Traduction automatique avec DeepL

Sur l’étagère supérieure, on peut voir une représentation de l’”anémis” qui est un dispositif en bois dans lequel le fil était placé en tresses afin de le rassembler dans des roseaux (petits ou grands). On peut également voir un rouet qui est une construction en bois qui contribuait à la collecte du fil dans la tige grâce à l’utilisation du mouvement.

Sur l’étagère du bas, on peut voir la “cage”, qui est une construction en bois avec des rangées de tiges horizontales dans lesquelles les tiges étaient insérées avec le fil afin de l’étaler (“aradiasma”) et de placer les fils au bon endroit pour le tissage.

DeepL ile makine çevirisi

Üst rafta, ipliğin kamışlarda (küçük veya büyük kamışlar) toplanması için örgüler halinde yerleştirildiği ahşap bir alet olan “anemis “in bir temsilini görebiliriz. Ayrıca, hareketten yararlanarak ipliğin çubukta toplanmasına katkıda bulunan ahşap bir yapı olan bir çıkrık da görebiliriz.

En alt rafta, ipliklerin dokuma için doğru yere yerleştirilmesi amacıyla yayılması (“aradiasma”) için çubukların iplikle birlikte yerleştirildiği yatay mil sıralarına sahip ahşap bir yapı olan “kafes “i görebiliriz.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

Na górnej półce możemy zobaczyć reprezentację “anemis”, czyli drewnianego urządzenia, w którym nić była umieszczana w warkoczach w celu zebrania jej w trzciny (małe lub duże trzciny). Możemy również zobaczyć przędzarkę, która jest drewnianą konstrukcją, która przyczyniała się do gromadzenia nici w pręcie za pomocą ruchu.

Na dolnej półce możemy zobaczyć “klatkę”, która jest drewnianą konstrukcją z rzędami poziomych wałków, w które wkładano pręty z nicią w celu jej rozłożenia (“aradiasma”), aby umieścić nici we właściwym miejscu do tkania.

LP24

Γραφείο 24 | Office 24

Στον χώρο αυτό και στην αριστερή πλευρά βλέπουμε κέντημα σε κάδρο που έκανε Σ. Τ. στα εφηβικά της χρόνια, για τον λόγο αυτό και το θέμα του κεντήματος «Στην βάρκα της ευτυχίας». Το κέντημα είναι σε ύφασμα με κλωστή και βελόνα ανάλογο με κάποιες μαξιλαροθήκες.

Θα δούμε ένα στημένο αργαλειό όπως αυτό ήταν προς χρήση.

Θα δούμε διάφορα υφαντά, κιλίμια, διαδρόμους, μαξιλάρες, διάφορους σάκους (Ντορβάδες και σακλέρια), θα δούμε διάφορα εξαρτήματα του αργαλειού, διάφορα κουβάρια από παλιά ρούχα για την κατασκευή διαδρόμων από τα παλιά ρούχα (κουρελούδες) δείχνοντας έτσι την συνειδητή διαχείριση και ανακύκλωση.

Στους τοίχους επίσης θα δούμε διάφορα κάδρα όπως ήταν στο σπίτι της.

In this area and the left side we can see embroidery in a frame made by S.T. in her teenage years, for this reason the theme of the embroidery “In the boat of happiness”. The embroidery is on fabric made with thread and needle similar to some pillowcases.

We will see a set loom just like as it was set when it was being used.

We will see various textiles, kilims, pillows, and carpet runners, various bags (“dorvades” and “sakleria”), we will see various loom accessories, various tangles made of old clothes (rags) thus confirming the conscious management and recycling.

On the walls we will also see various frames as it was in her house.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

In diesem Bereich und auf der linken Seite ist eine Stickerei in einem Rahmen zu sehen, die S.T. in ihren Teenagerjahren angefertigt hat, daher auch das Thema der Stickerei “Im Boot des Glücks”. Die Stickerei ist auf einem Stoff mit Faden und Nadel ausgeführt, ähnlich wie bei einigen Kissenbezügen.

Wir werden einen Webstuhl sehen, so wie er damals benutzt wurde.

Wir sehen verschiedene Textilien, Kelims, Kissen und Teppichläufer, verschiedene Taschen (“dorvades” und “sakleria”), wir sehen verschiedenes Zubehör für den Webstuhl, verschiedene Knäuel aus Altkleidern (Lumpen), die den bewussten Umgang und das Recycling bestätigen.

An den Wänden werden wir auch verschiedene Rahmen sehen, wie sie in ihrem Haus vorhanden waren.

 Traducere automată cu DeepL

În această zonă și în partea stângă se poate vedea broderie în ramă realizată de S.T. în adolescență, motiv pentru care tema broderiei este “În barca fericirii”. Broderia este pe o țesătură realizată cu ață și ac, asemănătoare unor fețe de pernă.

Vom vedea un război de țesut așezat exact așa cum era așezat când era folosit.

Vom vedea diverse materiale textile, kilims, perne și covoare, diverse genți (“dorvades” și “sakleria”), vom vedea diverse accesorii de război de țesut, diverse încurcături făcute din haine vechi (cârpe), confirmând astfel gestionarea conștientă și reciclarea.

Pe pereți vom vedea, de asemenea, diverse rame, așa cum era în casa ei.

 Автоматичен превод с DeepL

В тази област и от лявата страна можем да видим бродерия в рамка, направена от С.Т. в тийнейджърските ѝ години, поради което темата на бродерията е “В лодката на щастието”. Бродерията е върху плат, изработен с конец и игла, подобно на някои калъфки за възглавници.

Ще видим поставен стан, точно както е бил поставен, когато е бил използван.

Ще видим различни текстилни изделия, килими, възглавници и килими, различни чанти (“дорвадес” и “саклерия”), ще видим различни аксесоари за стан, различни плетеници от стари дрехи (парцали), като по този начин ще потвърдим съзнателното управление и рециклиране.

По стените ще видим и различни рамки, каквито е имало в нейната къща.

 Traduction automatique avec DeepL

Dans cette zone et sur le côté gauche, on peut voir une broderie dans un cadre réalisé par S.T. pendant son adolescence, d’où le thème de la broderie “Dans la barque du bonheur”. La broderie est réalisée sur un tissu fabriqué avec du fil et une aiguille, comme certaines taies d’oreiller.

Nous verrons un métier à tisser réglé comme il l’était à l’époque où il était utilisé.

Nous verrons divers textiles, kilims, coussins et tapis, divers sacs (“dorvades” et “sakleria”), divers accessoires de métier à tisser, divers enchevêtrements de vieux vêtements (chiffons) confirmant ainsi la gestion consciente et le recyclage.

Sur les murs, nous verrons également divers cadres tels qu’ils étaient dans sa maison.

DeepL ile makine çevirisi

Bu alanda ve sol tarafta S.T. tarafından gençlik yıllarında yapılmış bir çerçeve içinde nakış görebiliriz, bu nedenle nakışın teması “Mutluluk teknesinde”. Nakış, bazı yastık kılıflarına benzer şekilde iplik ve iğne ile yapılmış kumaş üzerindedir.

Kullanıldığı zamanki gibi kurulmuş bir dokuma tezgahı göreceğiz.

Çeşitli tekstiller, kilimler, yastıklar ve halı yollukları, çeşitli çantalar (“dorvades” ve “sakleria”), çeşitli dokuma tezgahı aksesuarları, eski kıyafetlerden (paçavralar) yapılmış çeşitli yumaklar göreceğiz, böylece bilinçli yönetim ve geri dönüşümü doğrulayacağız.

Duvarlarda da evinde olduğu gibi çeşitli çerçeveler göreceğiz.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

W tym obszarze i po lewej stronie widzimy haft w ramce wykonany przez S.T. w jej nastoletnich latach, z tego powodu temat haftu “W łodzi szczęścia”. Haft jest wykonany na tkaninie wykonanej z nici i igły podobnej do niektórych poszewek na poduszki.

Zobaczymy krosno ustawione tak, jak było ustawione, gdy było używane.

Zobaczymy różne tkaniny, kilimy, poduszki i dywaniki, różne torby (“dorvades” i “sakleria”), zobaczymy różne akcesoria do krosien, różne plątaniny wykonane ze starych ubrań (szmat), co potwierdza świadome zarządzanie i recykling.

Na ścianach zobaczymy również różne ramki, tak jak to było w jej domu.

AP

Αίθουσα Προβολών | Projection Room

Στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ μπορούμε να παρακολουθήσουμε μια βιντεοταινία, από τις τρεις, με αντικείμενο:

 1.  Η πρώτη έχει αντικείμενο την ελιά και το ελαιόλαδο με αναφορές στην ιστορία και τον πολιτισμό.
 2. Η δεύτερη πώς παράγεται ένα ποιοτικό ελαιόλαδο.
 3. Και η τρίτη βιντεοταινία μας δείχνει πως παράγεται η βρώσιμη ελιά.

In the PROJECTION ROOM, we can see one of three movies about:

 1. The first one is about olive and olive oil with references in culture and history.
 2. The second video is about how high quality olive oil is produced.
 3. And lastly the third video demonstrates how edible olives are made.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

Im PROJEKTIONSRAUM können wir einen von drei Filmen sehen:

 1. Im ersten geht es um Oliven und Olivenöl mit Bezügen zur Kultur und Geschichte.
 2. Im zweiten Video geht es darum, wie hochwertiges Olivenöl hergestellt wird.
 3. Und das dritte Video zeigt, wie essbare Oliven hergestellt werden.

 Traducere automată cu DeepL

În SALA DE PROIECȚIE, putem vedea unul dintre cele trei filme despre:

1. Primul este despre măsline și uleiul de măsline, cu referințe în cultură și istorie.
2. Al doilea filmuleț este despre cum se produce uleiul de măsline de înaltă calitate.
3. Și, în sfârșit, al treilea videoclip demonstrează cum se produc măslinele comestibile.

 Автоматичен превод с DeepL

В ПРОЕКЦИОННАТА ЗАЛА можем да гледаме един от трите филма за:

1. Първият е за маслините и зехтина с препратки към културата и историята.
2. Вторият филм е за това как се произвежда висококачествен зехтин.
3. И накрая третото видео показва как се произвеждат ядливи маслини.

 Traduction automatique avec DeepL

Dans la salle de projection, nous pouvons voir l’un des trois films suivants :

1. Le premier est consacré à l’olive et à l’huile d’olive, avec des références à la culture et à l’histoire.
2. La deuxième vidéo traite de la production d’une huile d’olive de haute qualité.
3. Enfin, la troisième vidéo montre comment sont fabriquées les olives comestibles.

DeepL ile makine çevirisi

PROJEKSİYON ODASI’nda, hakkında üç filmden birini izleyebiliriz:

İlki, kültür ve tarih referanslarıyla zeytin ve zeytinyağı hakkında.
İkinci video, yüksek kaliteli zeytinyağının nasıl üretildiği hakkındadır.
Ve son olarak üçüncü video, yenilebilir zeytinlerin nasıl yapıldığını göstermektedir.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

W PROJECTION ROOM możemy obejrzeć jeden z trzech filmów:

Pierwszy dotyczy oliwek i oliwy z oliwek z odniesieniami w kulturze i historii.
Drugi film opowiada o tym, jak produkowana jest wysokiej jakości oliwa z oliwek.
Wreszcie trzeci film pokazuje, jak powstają jadalne oliwki.

Scroll to Top

Ώρες λειτουργίας

Από την 1η Μαΐου
Το μουσείο είναι ανοικτό  για τους επισκέπτες
Δευ–Σαβ: 09:00 – 16:00
Κυριακές: Κλειστά

Από την 1η Ιουνίου
Το μουσείο είναι ανοικτό  για τους επισκέπτες
Δευ–Κυρ: 09:00 – 19:30

Από την 22α Ιουλίου
Το μουσείο είναι ανοικτό  για τους επισκέπτες
Δευ–Κυρ: 09:00 – 19:00

Από την 1η Σεπτεμβρίου
Το μουσείο θα είναι ανοικτό  για τους επισκέπτες
Δευ–Σάβ: 09:00 – 18:00
Κυριακή: ΚΛΕΙΣΤΑ

 

Από την 18η Σεπτεμβρίου
Το μουσείο θα είναι ανοικτό  για τους επισκέπτες
Δευ–Σάβ: 09:00 – 16:00
Κυριακή: ΚΛΕΙΣΤΑ

Από την 15η Οκτωβρίου
Το μουσείο θα είναι κλειστό  για τους επισκέπτες και θα είναι επισκέψιμο μόνο κατόπιν συνεννοήσεως.

Ραντεβού την Άνοιξη

Ώρες λειτουργίας

Από την 17η Οκτωβρίου
Το μουσείο θα παραμείνει κλειστό. Μπορείτε να το επισκεφτείτε
μόνο μετά από επικοινωνία και συνεννόηση στο τηλέφωνο: +30 25930 71950