Πτέρυγα Λαϊκού Πολιτισμού

Ο οικιακός λαϊκός πολιτισμός της Θάσου είναι στενά συνδεδεμένος με τον πολιτισμό της ελιάς, της αμπέλου και της θάλασσας.

Σε μια προσπάθεια να διασώσουμε ένα μέρος από την κληρονομιά αυτή, δημιουργήσαμε την πτέρυγα της ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΥ (Σ. Τ.) , με τις δημιουργίες της, όπως αυτές πραγματοποιήθηκαν στις διάφορες φάσεις της ζωής της και διασώθηκαν στο σπίτι του γιου της.

Πρόκειται για κεντητά με τσιγκελάκι, κεντητά με βελόνες, υφαντά σε αργαλειό, διάφορα πλεκτά, και ρούχα που σχεδίασε και έραψε.

Πέραν αυτών δημιουργήσαμε και αναπαραστάσεις των εργαλείων που χρησιμοποίησε, για όσα από αυτά δεν διατηρήθηκαν, καθώς επίσης και διάφορα εκθέματα δικά της ή άλλων κατοίκων της περιοχής τα οποία διασώθηκαν.

Όσα δημιούργησε η Σ.Τ. τα έμαθε από την μάνα της, Μαρία Βλαχογιάννη  και την πεθερά της Γεωργία Τυρολόγου, όπως γινόταν τα χρόνια εκείνα. Τα εκθέματα όλα πλην ελάχιστων είναι δημιουργίες της Σ.Τ.

Τι θα δούμε στην πτέρυγα αυτή:

The domestic folk culture of Thasos is closely connected with the culture of olive, the vine and the sea. In an effort to save a part of this heritage, we created the wing of SOTIRIA TYROLOGOY (S.T.), with her creations, as they took place in the various phases of her life and were saved in her son’s house.
These are embroidery with crochet hooks, embroidery with needles, woven on a loom, various knits and clothes that she designed and sewed.
In addition, we created representations of the tools she used, for those of them that were not preserved, as well as various exhibits of her or other residents of the area which they were rescued.
Everything she (S.T.) created was taught to her by her mother, Maria Vlachogianni and her mother-in-law Georgia Tyrologoy, as was customary in those years. Every exhibit except a few are S.T.’s creations.

P01

Βιτρίνα 1 | Showcase 1

Έχουμε αναπαράσταση ενός κλασικού συρόμενου παράθυρου της Θάσου που ανοίγει προς τα επάνω, με:

 • Δυο υφαντές κουρτίνες με σχέδιο, στις οποίες έχει προστεθεί περιμετρικά κεντητή πλεξίδα «βυζαντινή»  με τσιγκελάκι και χοντρό νήμα.
 • Δυο κεντητά κουρτινάκια με παραστάσεις κουνελάκια, τα οποία έγιναν με μέτριο άσπρο νήμα και τσιγκελάκι.
 • Στο γείσο του παράθυρου υπάρχει πετσετάκι ραφιού με κέντημα με τσιγκελάκι.

Επίσης υπάρχουν τέσσερα μικρά τεμάχια «μουτιφάκια» από κεντήματα με τσιγκελάκι και λεπτή κλωστή τα οποία στο τέλος θα ενωθούν μεταξύ τους προκειμένου να πάρουν την τελική μορφή. Τρία πήλινα δοχεία, και δυο τσιγκελάκια που χρησιμοποίησε η δημιουργός.

We have a representation of a classic sliding window of Thasos that opens upwards, with:

 • Two woven curtains with a pattern, to which a “Byzantine” embroidered braid with a hook and a thick thread has been added around the perimeter.
 • Two embroidered curtains with representations of bunnies, which were made with medium white thread and a hook.
 • On the cornice of the window there is a shelf towel with embroidery with a hook.

There are also four small pieces (called “moutifakia”) of embroidery with crochet hook and thin thread which at the end will be joined together to get the final shape. Three clay pots, and two crochet hooks used by the creator.

P02

Βιτρίνα 2 | Showcase 2

Έχουμε κλασικό συρόμενου παράθυρο που καλύπτεται με:

 • Διπλή υφαντή κουρτίνα αποτελούμενη κάθε μία από δυο φύλα που ενώνονται με δαντέλα «τραντέ» (δηλαδή δαντέλα που ενώνει τα δυο κομμάτια υφάσματος) από λευκό νήμα που έγινε με τσιγκελάκι.
 • Δυο κεντητά κουρτινάκια τα οποία έχουν παραστάσεις από πουλιά που κοσμούσαν τα παράθυρα και έγιναν από λεπτό νήμα και τσιγκελάκι..
 • Ένα τραπεζομάντιλο «ταβλά» υφαντό στο ίδιο στιλ με τις κουρτίνες, αποτελούμενο από δυο κομμάτια που ενώνονται με κέντημα με «τραντέ»  με τσιγκελάκι.

We have a classic sliding window covered with:

 • Double woven curtain consisting of each of two shutters that are joined with “trande” lace (a lace that joins the two pieces of fabric) from white thread made with a hook.
 • Two embroidered curtains which have representations of birds that adorned the windows and were made of thin thread and crochet.
 • A tablecloth “tavla” woven in the style as the curtains, made of two pieces joined by embroidery with “trande” with a hook.

P03

Βιτρίνα 3 | Showcase 3

Έχουμε κλασικό συρόμενο προς τα επάνω παράθυρο στο οποίο υπάρχει:

 • Διπλή κουρτίνα από ύφασμα στο οποίες υπάρχει κέντημα «τραντέ» με λεπτό νήμα και τσιγκελάκι.
 • Τρία κουρτινάκια με παραστάσεις πουλιά από λεπτό νήμα και τσιγκελάκι, δυο στα παράθυρα και ένα στο σκαμνί.
 • Στο γείσο του παράθυρου έχουμε ύφασμα με κέντημα με τσιγκελάκι για στόλισμα ραφιού.
 • Μία πήλινη κανάτα από το σπίτι της.
 • Μια μαξιλαροθήκη κεντημένη με βυζαντινού τύπου κέντημα, με πολύχρωμο χοντρό νήμα επάνω σε ύφασμα, για καναπέ, που έγινε στα χρόνια της εφηβείας της σαν προίκα.
 • Δύο βελόνες μεγάλες που τις χρησιμοποίησε για αυτά που έκανε.

We have a classic sliding up window in which there is:

 • Double curtain made of fabric in which there is “trande” embroidery with thin thread and a hook.
 • Three curtains with representations of birds made of thin thread and crochet hook, two on the windows and one on the stool.
 • On the cornice of the window we have fabric with hook embroidery for shelf decoration.
 • A clay jug from her house.
 • A pillow case embroidered with Byzantine type embroidery, with colorful thick thread on a fabric, for a sofa, which was made for her during her teenage years as a dowry.
 • Two big needles which she used for what she made.

P04

Βιτρίνα 4 | Showcase 4

Θα δούμε:

 • Διπλή κουρτίνα σε κλασικό συρόμενο παράθυρο αποτελούμενη από ύφασμα με νταντέλα  κέντημα με τσιγκελάκι και διάφορες παραστάσεις.
 • Τρία κουρτινάκια κεντητά με τσιγκελάκι και λεπτή λευκή κλωστή με παραστάσεις φυτού και ένα με παράσταση πάπιας.
 • Κεντημένο ύφασμα για στόλισμα ραφιών.
 • Τέσσερες βελόνες μεγάλες με νήμα που τις χρησιμοποίησε για την εργασία της.
 • Ένα τσιγκελάκι με νήμα και διάφορα πετσετάκια για τραπεζάκια κεντημένα με τσιγκελάκι.

 

We will see:

 • A double curtain in a classic sliding window made of fabric with lace embroidery with hook and various representations.
 • Three curtains embroidered with crochet hook and thin white thread with plant representations and one with a representation of a duck.
 • Embroidered fabric used for shelf decoration.
 • Four big needles with thread that she used for her work.
 • A crochet hook with thread and various napkins for tables embroidered with crochet hook

P05

Βιτρίνα 5 | Showcase 5

Στην οποία θα δούμε:

 • Διπλή κουρτίνα για κλασικό συρόμενο παράθυρο με κέντημα με τσιγκελάκι.
 • Δύο κουρτινάκια με διάφορα σχέδια από φυτά για τα παράθυρα.
 •  Κέντημα με ύφασμα για τζάκι.
 • Ένα κουβάρι νήμα με δυο βελόνες που χρησιμοποίησε.
 • Κεντημένες με τσιγκελάκι και λεπτή κλωστή μαξιλαροθήκες για μαξιλαράκια καναπέ που έχουν διάφορες παραστάσεις.

In this showcase we will see:

 • A double curtain for a classic sliding window with crochet hook embroidery.
 • Two curtains with various designs of plants for the windows.
 • Embroidery with fabric for the fireplace.
 • A skein of thread with two needles she used.
 • Pillow cases for sofa pillows embroidered by crochet hook and white thin thread.

P06

Βιτρίνα 6 | Showcase 6

Και εδώ έχουμε ένα κλασικό συρόμενο παράθυρο στολισμένο με:

 • Μονοκόμματη κουρτίνα από ύφασμα και νταντέλα κεντημένη με τσιγκελάκι.
 • Δύο κουρτινάκια μακρόστενα με διάφορα σχέδια λαγουδάκια για τα παράθυρα άλλου τύπου.
 • Πανί κεντημένο με τσιγκελάκι για τζάκι.
 • Δυο κεντημένα με τσιγκελάκι για τραπεζάκι.
 • Δυο κεντημένες μαξιλαροθήκες με διάφορες παραστάσεις για καναπέ.
 • Δυο βελόνες με ένα κουβάρι νήμα όπως τα χρησιμοποίησε

  Once again we have a classic sliding window decorated with:

 • One-piece curtain made of fabric and lace embroidered with a hook.
 • Two long and narrow curtains with various bunny designs for other types of windows.
 • Cloth embroidered with crochet hook used to decorate the fireplace.
 • Two embroidered with a hook for a small table.
 • Two embroidered pillowcases with various representations made for sofa decoration.
 • Two needles with a skein of thread just like they were used by her.


P07

Βιτρίνα 7 | Showcase 7

Στην βιτρίνα αυτή έχουμε άλλου είδους παράθυρο στο οποίο θα δούμε:

 • Μονόφυλλη κουρτίνα με κέντημα με τσιγκελάκι.
 • Δύο κεντητά με τσιγκελάκι και λεπτή κλωστή κουρτινάκια με διάφορες παραστάσεις.
 • Ένα πανί για ράφι με κέντημα.
 • Ένα ψαλιδάκι που χρησιμοποιούσε.
 • Δυο κεντητά πετσετάκια για δίσκο και «μουτιφάκια».
 • Ένα πήλινο ζωγραφισμένο από μέλος της οικογένειας

In this showcase we have a different type of window in which we will see:

 • A single curtain with crochet hook embroidery.
 • Two embroideries with crochet and thin thread curtains with various representations.
 • A cloth for a shelf with embroidery.
 • A pair of scissors she used.
 • Two embroidered towels for a disc and “mutifakia”.
 • A clay pot painted by a family member.  

P08-09

Βιτρίνα 8-9 | Showcase 8-9

Στην βιτρίνα αυτή βλέπουμε διάφορα κεντητά με τσιγκελάκι για τραπέζια, ράφια, δίσκους σερβιρίσματος, σε διάφορα σχέδια σύνολο 23 τεμάχια από τα οποία τα 16 είναι ολοκληρωμένα και ήταν προς χρήση και τα 7 είναι «μουτιφάκια» προς ολοκλήρωση.

Μπορούμε να ξεχωρίσουμε, το κουρτινάκι για το εικονοστάσι με τον σταυρό στην μέση που έγινε με τσιγκελάκι και μέτρια σε πάχος κλωστή, μια κεντημένη σαλιάρα μωρού με κλωστή και βελόνη και πολλά πετσετάκια για τραπέζι.

In this showcase we can see various embroideries made with hooks for tables, shelves, serving trays, a total of 23 pieces, 16 of which are complete and were used. The other 7 are “mutifakia” and are incomplete.

We can distinguish the curtain for the iconostasis with the cross in the middle which was made with crochet hook and with medium thickness thread, an embroidered baby bib with thread and needle and many table napkins.

P10-11

Βιτρίνα 10-11 | Showcase 10-11

Στην βιτρίνα αυτή θα δούμε τρία τεμάχια. Μια κεντητή κουβέρτα για στρώσιμο του νυφικού κρεβατιού της εγγονής της, και δυο κεντητά τραπεζομάντιλα για επίσημα δείπνα το ένα είναι με γωνιακό «τραντέ» και το άλλο υφαντό με μεσαίο «τραντέ».

In this showcase we will see three objects. An embroidered blanket for her granddaughter’s bridal bed, and two embroidered tablecloths for formal dinners, one with “trande” in the corners and the other woven with medium “trande”. 

P12-13

Βιτρίνα 12-13 | Showcase 12-13

Στην βιτρίνα αυτή θα δούμε 12 τεμάχια ήτοι διάφορα σεμέν και τραπεζομάντιλα κεντημένα με τσιγκελάκι η βελόνα με λεπτή ή χοντρή κλωστή, που έγιναν στην εφηβική της ηλικία και κάποια από αυτά έγιναν από άλλα μέλη της οικογένειας.

In this showcase we will 12 objects, that is to say, various doilies and tablecloths embroidered with crochet hook or needle with thin or thick thread, which were made in her teenage years and some of them were made by other family members.

P14

Βιτρίνα 14 | Showcase 14

Στην βιτρίνα αυτή θα δούμε 8 τεμάχια, ήτοι διάφορες κουρτίνες και πετσετάκια κεντημένα με βελόνα και χοντρή κλωστή, και διάφορα κεντητά πετσετάκια με τσιγκελάκι και στα οποία υπάρχουν διάφορα σχέδια. Επίσης θα δούμε και ένα σεμέν κεντητό σε «τελάρο» μισοτελειωμένο.

In this showcase we will see 8 pieces, that is to say, various curtains and towels embroidered with a needle and thick thread and various embroidered towels with hook decorated with various designs. We will also see a doily, embroidered on a “crate” which is half-finished.

P15-16

Βιτρίνα 15-16 | Showcase 15-16

Στην βιτρίνα αυτή υπάρχουν διάφορα υφαντά κιλίμια και διάδρομοι σύνολο 7 τεμάχια ( 2 κιλίμια και 5 διάδρομοι) σε διάφορα σχέδια και σχήματα που δείχνουν το καλλιτεχνικό μέρος στην οικιακή ύφανση. Από τα δυο κιλίμια το ένα είναι δίφυλλο, δηλαδή αποτελείται από δύο κομμάτια τα οποία ενώθηκαν ώστε να έχουν το πλάτος ενός κιλιμιού, το άλλο είναι μονόφυλλο, δηλαδή η ύφανση έγινε μονοκόμματη στο πλάτος ενός κιλιμιού. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε κάποια στοιχεία που έχουν σχέση με την ύφανση με σχέδια. Η ύφανση αυτή χαρακτηριζόταν από μακροχρόνια προσπάθεια η οποία απαιτούσε ειδικές γνώσεις τόσο στο στήσιμο , κάτι που γινόταν από ειδικές υφάντρες (πολύ λίγες σε κάθε χωριό) όσο και στην ύφανση.

Οι διάδρομοι έχουν παραπλήσια τεχνική (σύνθετη) ή είναι ριγέ.

Οι γνώσεις της υφαντικής, κυρίως του στησίματος του «στημόνι», μεταβιβαζόταν από μάνα σε κόρη σπανιότερα σε εγγονή. Τέτοιες τεχνίτριες ήταν  η μάνα και ιδιαίτερα η πεθερά της Σ. Τ.

  In this case showcase there are various woven kilims and corridors, a total of 7 pieces (2 kilims and 5 corridors) in various designs and shapes which demonstrate the artistic aspect of home weaving. Of the two kilims, one is two-leaf that means it’s made of two pieces that were joined in order to match the width of the kilim, the other is single-leaf which means that it matches the width of a rug upon creation. At this point we need to mention some elements related with pattern weaving. This type of weaving was characterized by a long-term effort which required special knowledge both in setting up, something that was done by expert weavers ( very few in each village) and in weaving.

P17

Βιτρίνα 17 | Showcase 17

Στην βιτρίνα αυτή θα δούμε 2 καλύμματα (Ριχτάρια) καναπέ κατασκευασμένα με πλέξιμο με χοντρή βελόνα και νήμα με «μουτιφάκια», και 4 υφαντά (κουβέρτες και διάδρομοι) με σχετικά απλά σχέδια.

Εκτός βιτρίνας είναι μια «κουρελού».

In this showcase we will see 2 sofa covers (drapes) made by knitting with a thick needle and thread with “moutifakia” as well as 4 woven (blankets and corridors) with relatively simple designs.

out of the showcase we can see a “rag” known as “kourelou”.

P18-19

Βιτρίνα 18-19 | Showcase 18-19

Στην βιτρίνα αυτή υπάρχουν 13 τεμάχια. Η εφηβική κοριτσίστικη στολή, της Θάσου την οποία σχεδίασε και έραψε η Σ.Τ. με την μητέρα της για την πρώτη εγγονή της. Διάφορα εργαλεία (σίδερο για σιδέρωμα, ραπτομηχανή κλπ.) που χρησιμοποιούσε καθώς και άλλα οικιακά σκεύη και είδη σπιτιού. Σε αυτά ξεχωρίζει το μασίφ σίδερο σιδερώματος της γιαγιάς της.

P20

Βιτρίνα 20 | Showcase 20

Πρόκειται για το ένα φύλο ξύλινης πόρτας, όπως ήταν στο σπίτι της με το κουρτινάκι της με αναπαράσταση φυτού.

It is a kind of wooden door, just like the one in her house with her curtain with a representation of a plant

P21

Βιτρίνα 21 | Showcase 21

Ξύλινο μπαούλο κατασκευασμένο το 1893 δώρο της γιαγιά της.

A wooden trunk made in 1893 given to her as a gift from her grandmother

P22

Ράφια 22 | Racks (or Shelves?) 22

Το επάνω ράφι έχει ένα χάλκινο καζάνι στο οποίο έβαφαν τα νήματα για τον αργαλειό. Επίσης δύο ρόκες στις οποίες τοποθετούσαν το μαλλί για να το κάνουν νήμα και ένα αδράχτι για νήμα.

Στο κάτω ράφι υπάρχει ένα «λανάρι» που το χρησιμοποιούσαν για να «ξάνουν» το μαλλί των προβάτων μετά το καθάρισμα και το πλύσιμο. Επίσης υπάρχουν καθαρισμένα και πλυμένα μαλλιά από μαύρα και άσπρα πρόβατα.

The upper shelf has a copper cauldron in which the threads for the loom were dyed. Also two “rokes” in which they placed the wool to it yarn and a spindle for yarn.

At the bottom shelf there is a carder that was used to “eat” the sheep’s wool after cleaning and washing. There is also cleaned and washed wool from black and white sheep

 

P23

Ράφια 23 | Racks 23

  Στο επάνω ράφι βλέπουμε αναπαράσταση «ανέμης» δηλαδή ξύλινη κατασκευή στην οποία τοποθετούσαν το νήμα σε πλεξούδες προκειμένου να το μαζέψουν στα καλάμια ή τις καλάμες (μικρά ή μεγάλα καλάμια). Επίσης βλέπουμε και ένα «ροδάνι» δηλαδή μια ξύλινη κατασκευή η οποία έδινε κίνηση για να μαζευτεί η κλωστή στο καλάμι.

Στο κάτω ράφι βλέπει κάνεις την «κλούβα ή κλουβί» δηλαδή μια ξύλινη κατασκευή με σειρές με οριζόντιους ξύλινους άξονες στους οποίους έμπαιναν τα καλάμια με το νήμα για το απλώσουν (αράδιασμα) προκειμένου να τοποθετήσουν τις κλωστές (στιφάδι) στην σωστή θέση για την ύφανση.

On the upper shelf we can see a representation of “anemis” which is a wooden device in which the thread was placed in braids in order to gather it in reeds ( small or large reeds). We can also see a spinning wheel that is a wooden construction which contributed to thread collection in the rod with the utilization of movement.

At the bottom shelf we can see the “cage”, which is a wooden construction with rows of horizontal shafts into which the rods were inserted with the thread in order to spread it (“aradiasma”) to place the threads in the right place for weaving.


P24

Γραφείο 24 | Office 24

  Στον χώρο αυτό και στην αριστερή πλευρά βλέπουμε κέντημα σε κάδρο που έκανε Σ. Τ. στα εφηβικά της χρόνια, για τον λόγο αυτό και το θέμα του κεντήματος «Στην βάρκα της ευτυχίας». Το κέντημα είναι σε ύφασμα με κλωστή και βελόνα ανάλογο με κάποιες μαξιλαροθήκες.

Θα δούμε ένα στημένο αργαλειό όπως αυτό ήταν προς χρήση.

Θα δούμε διάφορα υφαντά, κιλίμια, διαδρόμους, μαξιλάρες, διάφορους σάκους (Ντορβάδες και σακλέρια), θα δούμε διάφορα εξαρτήματα του αργαλειού, διάφορα κουβάρια από παλιά ρούχα για την κατασκευή διαδρόμων από τα παλιά ρούχα (κουρελούδες) δείχνοντας έτσι την συνειδητή διαχείριση και ανακύκλωση.

Στους τοίχους επίσης θα δούμε διάφορα κάδρα όπως ήταν στο σπίτι της.

In this area and the left side we can see embroidery in a frame made by S.T. in her teenage years, for this reason the theme of the embroidery “In the boat of happiness”. The embroidery is on fabric made with thread and needle similar to some pillowcases.

We will see a set loom just like as it was set when it was being used.

We will see various textiles, kilims, pillows, and carpet runners, various bags (“dorvades” and “sakleria”), we will see various loom accessories, various tangles made of old clothes (rags) thus confirming the conscious management and recycling.

On the walls we will also see various frames as it was in her house.

Scroll to Top

Ώρες λειτουργίας

Από την 19η Σεπτεμβρίου
Το μουσείο είναι ανοικτό  για τους επισκέπτες
Δευ–Σαβ: 09:00 – 17:00.
Κυριακές: Κλειστά

Ώρες λειτουργίας

Από την 17η Οκτωβρίου
Το μουσείο θα παραμείνει κλειστό. Μπορείτε να το επισκεφτείτε
μόνο μετά από επικοινωνία και συνεννόηση στο τηλέφωνο: +30 25930 71950