ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 2023

N13-14

Πήλινα δοχεία (πιθάρια) | earthenware jars

auto

auto

auto

auto

Βγαίνοντας από την αίθουσα αναπαραστάσεων και ανεβαίνοντας τις σκάλες βλέπουμε διάφορα τέτοια πήλινα δοχεία (πιθάρια) τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν σε ελαιοτριβείο της περιοχής μας.

Η αποθήκευση του παραγόμενου ελαιόλαδου, για χιλιάδες χρόνια, γινόταν σε πήλινα δοχεία (πιθάρια), από τα μέσα του 1800 η αποθήκευση γινόταν σε μεταλλικά δοχεία και από το 1980 γίνεται σε ανοξείδωτες δεξαμενές.

On your way out of the demonstration room and on your way up following the stairs we can see various earthenware jars which were used in an olive mill of the area.

For thousands of years the produced olive oil was stored in clay pots (urns), since the middle 1800 the olive oil was stored in metal containers and lastly since 1980 olive oil is stored in stainless steel tanks.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

Wenn Sie den Vorführraum verlassen und die Treppe hinaufgehen, können Sie verschiedene Tongefäße sehen, die in den Olivenmühlen der Gegend verwendet wurden.

Jahrtausendelang wurde das produzierte Olivenöl in Tongefäßen (Urnen) gelagert, seit Mitte 1800 wurde das Olivenöl in Metallbehältern gelagert und seit 1980 wird das Olivenöl in Edelstahltanks gelagert.

Traducere automată cu DeepL

La ieșirea din sala de demonstrații și în timp ce urcați pe scări, puteți vedea diverse borcane de lut care erau folosite într-o moară de măsline din zonă.

Timp de mii de ani, uleiul de măsline produs a fost depozitat în vase de lut (urne), de la mijlocul secolului al XIX-lea, uleiul de măsline a fost depozitat în containere metalice și, în cele din urmă, din 1980, uleiul de măsline este depozitat în rezervoare din oțel inoxidabil.

Автоматичен превод с DeepL

На излизане от демонстрационната зала и по пътя нагоре по стълбите можете да видите различни глинени буркани, които са били използвани в маслиновата мелница в района.

В продължение на хиляди години произведеният зехтин се е съхранявал в глинени съдове (урни), от средата на XIX век зехтинът се е съхранявал в метални съдове, а от 1980 г. зехтинът се съхранява в резервоари от неръждаема стомана.

Traduction automatique avec DeepL

En sortant de la salle de démonstration et en remontant les escaliers, on peut voir différentes jarres en terre cuite qui étaient utilisées dans un moulin à huile de la région.

Pendant des milliers d’années, l’huile d’olive produite a été stockée dans des pots en argile (urnes). Depuis le milieu du XIXe siècle, l’huile d’olive est stockée dans des conteneurs en métal et, depuis 1980, elle est stockée dans des réservoirs en acier inoxydable.

N13α

Η Ελιά του Μανώλα | Manola's Olive tree

auto

auto

auto

auto

Στον ανατολικό τοίχο του αίθριου στον απέναντι τοίχο βρίσκεται φωτογραφία μιας ελιάς, με διάμετρο 2.30 εκ. σε ύψος 60 εκ από το έδαφος. Η ηλικίας της είναι περίπου 2500 χρόνων με βάση το τύπο
Ηλικία = ακτίνα/συντελεστή.

  In the western wall there is a picture of an olive tree, with diameter 2,3cm and height 60cm. The tree is about 2500 years old based on the formula Age = radius/coefficient.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

An der Westwand ist ein Olivenbaum mit einem Durchmesser von 2,3 cm und einer Höhe von 60 cm abgebildet. Nach der Formel Alter = Radius/Koeffizient ist der Baum etwa 2500 Jahre alt.

Traducere automată cu DeepL

Pe peretele vestic se află o imagine a unui măslin, cu diametrul de 2,3 cm și înălțimea de 60 cm. Arborele are o vechime de aproximativ 2500 de ani, pe baza formulei Vârsta = rază/coeficient.

Автоматичен превод с DeepL

На западната стена има изображение на маслиново дърво с диаметър 2,3 см и височина 60 см. Дървото е на около 2500 години по формулата Възраст = радиус/коефициент.

Traduction automatique avec DeepL

Sur le mur ouest se trouve la photo d’un olivier, d’un diamètre de 2,3 cm et d’une hauteur de 60 cm. L’âge de l’arbre est d’environ 2500 ans selon la formule âge = rayon/coefficient.

N15

auto

auto

auto

auto

Το Ν15 είναι έκθεση καρπών ελιάς, σε βάζα με φορμόλη για συντήρηση. Στα βάζα υπάρχουν αριθμοί που αντιστοιχούν στους αριθμούς του πίνακα ποικιλιών ελιάς που βρίσκεται δίπλα καθώς και φωτογραφική απεικόνιση των διαφόρων ποικιλιών ελαιοκάρπου.

N15 is an exhibition of olive fruit placed inside jars with formaldehyde in order to maintain them. Inside the jars there are numbers that correspond to the numbers of the olive variety board located in the next room as well as a photographic representation of various olive fruit varieties.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N15 ist eine Ausstellung von Olivenfrüchten, die in Gläsern mit Formaldehyd aufbewahrt werden, um sie zu erhalten. Im Inneren der Gläser befinden sich Nummern, die den Nummern der Olivensortentafel im nächsten Raum entsprechen, sowie eine fotografische Darstellung verschiedener Olivensorten.

Traducere automată cu DeepL

N15 este o expoziție de fructe de măslin plasate în borcane cu formaldehidă pentru a le întreține. În interiorul borcanelor se află numere care corespund numerelor de pe panoul cu soiuri de măsline aflat în camera alăturată, precum și o reprezentare fotografică a diferitelor soiuri de fructe de măslin.

Автоматичен превод с DeepL

N15 е изложба на маслинови плодове, поставени в буркани с формалдехид, за да се запазят. Вътре в бурканите има номера, които съответстват на номерата на таблото със сортове маслини, разположено в съседната стая, както и фотографско изображение на различни сортове маслинови плодове.

Traduction automatique avec DeepL

N15 est une exposition de fruits d’oliviers placés dans des bocaux contenant du formaldéhyde afin de les conserver. À l’intérieur des bocaux se trouvent des numéros qui correspondent aux numéros du tableau des variétés d’olives situé dans la pièce voisine, ainsi qu’une représentation photographique de différentes variétés d’olives.

auto

auto

auto

auto

Στην αίθουσα φωτογραφίας υπάρχουν πέντε υποομάδες φωτογραφικού υλικού για την ενημέρωσή σας.

In the photo room there are 5 subgroups of photographic material for your information.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

Im Fotoraum gibt es 5 Untergruppen von Fotomaterial zu Ihrer Information.

Traducere automată cu DeepL

În camera foto există 5 subgrupuri de materiale fotografice pentru informarea dumneavoastră.

Автоматичен превод с DeepL

В помещението за снимки има 5 подгрупи с фотографски материали за ваша информация.

Traduction automatique avec DeepL

Dans la salle des photos, il y a 5 sous-groupes de matériel photographique pour votre information.

Υποομάδα Α | Subgroup A

auto

auto

auto

auto

περιγράφει φωτογραφικά και σχηματικά τους τρόπους λιοτρίβησης του ελαιοκάρπου όπως αυτή γινόταν τα τελευταία 6.000 χρόνια.

describes photographically and schematically the ways of olive fruit crushing just like it was done for the last 6000 years.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

beschreibt fotografisch und schematisch die Art und Weise, wie die Olivenfrüchte gepresst werden, so wie es in den letzten 6000 Jahren gemacht wurde.

Traducere automată cu DeepL

descrie fotografic și schematic modalitățile de zdrobire a fructelor de măslin așa cum se făcea în ultimii 6000 de ani.

Автоматичен превод с DeepL

описва фотографски и схематично начините за смачкване на маслинови плодове така, както са се правили през последните 6000 години.

Traduction automatique avec DeepL

décrit photographiquement et schématiquement les méthodes de broyage des olives, telles qu’elles sont pratiquées depuis 6000 ans.

N16

auto

auto

auto

auto

Φωτογραφική απεικόνιση της πρώτης γνωστής μεθόδου λιοτρίβησηςδηλαδή με στρογγυλές πέτρες και στη συνέχεια και πέτρινο ή ξύλινο κύλινδρο επάνω σε μια οριζόντια πέτρα, όπως είδαμε στην αίθουσα αναπαράστασης. Η μέθοδος αποδεδειγμένα χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον από τον 7 π,Χ. αιώνα.

N16 is a photographic demonstration of the first ever known method of crushing, with the use of circular stones and wooden or stone cylinder on a horizontal stone just like we saw in the demonstration room. It has been proved that this method was used since at least the 7th century BC.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N16 ist eine fotografische Demonstration der ersten bekannten Zerkleinerungsmethode mit kreisförmigen Steinen und Holz- oder Steinzylindern auf einem horizontalen Stein, wie wir sie im Vorführraum gesehen haben. Es ist erwiesen, dass diese Methode mindestens seit dem 7. Jahrhundert v. Chr. verwendet wurde.

Traducere automată cu DeepL

N16 este o demonstrație fotografică a primei metode de concasare cunoscute vreodată, cu ajutorul pietrelor circulare și a unui cilindru de lemn sau de piatră pe o piatră orizontală, așa cum am văzut în sala de demonstrații. S-a dovedit că această metodă a fost folosită cel puțin din secolul al VII-lea î.Hr.

Автоматичен превод с DeepL

N16 е фотографска демонстрация на първия познат метод на трошене, при който се използват кръгли камъни и дървен или каменен цилиндър върху хоризонтален камък, точно както видяхме в демонстрационната зала. Доказано е, че този метод е използван поне от VII в. пр. н. е.

Traduction automatique avec DeepL

N16 est une démonstration photographique de la première méthode de broyage connue, avec l’utilisation de pierres circulaires et d’un cylindre en bois ou en pierre sur une pierre horizontale, comme nous l’avons vu dans la salle de démonstration. Il a été prouvé que cette méthode était utilisée depuis au moins le 7e siècle avant Jésus-Christ.

N17

auto

auto

auto

auto

Διάφοροι τύποι μυλόλιθων η χρήση των οποίων αποδεδειγμένα γίνεται από τον 4 πΧ αιώνα.

N17 is a display of various types of millstones the use of which is proven to have started since the 4th century BC.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N17 zeigt verschiedene Arten von Mühlsteinen, deren Verwendung seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. nachgewiesen ist.

Traducere automată cu DeepL

N17 este o expoziție de diferite tipuri de pietre de moară a căror utilizare este dovedită a fi început încă din secolul al IV-lea î.Hr.

Автоматичен превод с DeepL

N17 е изложение на различни видове мелнични камъни, чието използване е доказано от IV в. пр.

Traduction automatique avec DeepL

N17 est une exposition de différents types de meules dont l’utilisation est attestée depuis le IVe siècle av.

N18

auto

auto

auto

auto

Σχηματικά και σε φωτογραφίες χειροκίνητοι και ζωοκίνητοι μύλοι.

N18 demonstrates schematically and with photos mills moved by animals and others that are moved manually.   

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N18 zeigt schematisch und mit Fotos Mühlen, die von Tieren bewegt werden, und andere, die manuell bewegt werden.   

Traducere automată cu DeepL

N18 demonstrează schematic și cu ajutorul fotografiilor mori deplasate de animale și altele care sunt deplasate manual.   

Автоматичен превод с DeepL

N18 демонстрира схематично и със снимки мелници, премествани от животни, и други, които се преместват ръчно.   

Traduction automatique avec DeepL

N18 montre schématiquement et à l’aide de photos des moulins déplacés par des animaux et d’autres qui sont déplacés manuellement.   

N19

auto

auto

auto

auto

Φωτογραφία του πηνίου (γρανάζι) το οποίο επέτρεψε την κίνηση από οριζόντια σε κάθετη, με τα φυσικά στοιχεία (νερό και αέρα).

N19 demonstrates a picture of a bevel gear, a gear which converted horizontal movement to vertical with the use of natural elements (water and wind).

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N19 zeigt ein Bild eines Kegelradgetriebes, eines Getriebes, das mit Hilfe natürlicher Elemente (Wasser und Wind) eine horizontale Bewegung in eine vertikale umwandelt.

Traducere automată cu DeepL

N19 prezintă o imagine a unui angrenaj conic, un angrenaj care a transformat mișcarea orizontală în verticală cu ajutorul elementelor naturale (apă și vânt).

Автоматичен превод с DeepL

N19 демонстрира снимка на конусна предавка – предавка, която преобразува хоризонталното движение във вертикално с помощта на природни елементи (вода и вятър).

Traduction automatique avec DeepL

N19 montre une image d’un engrenage conique, un engrenage qui convertit un mouvement horizontal en mouvement vertical à l’aide d’éléments naturels (l’eau et le vent).

N20

auto

auto

auto

auto

Φωτογραφική απεικόνιση μιας σύγχρονης μονάδας όπως είναι η δική μας.

N20 demonstrates a photographic depiction of a modern unit such as ours.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N20 zeigt eine fotografische Darstellung einer modernen Einheit wie der unseren.

Traducere automată cu DeepL

N20 prezintă o reprezentare fotografică a unei unități moderne ca a noastră.

Автоматичен превод с DeepL

N20 демонстрира фотографско изображение на модерна единица като нашата.

Traduction automatique avec DeepL

N20 est une représentation photographique d’une unité moderne comme la nôtre.

Υποομάδα B | Subgroup B

auto

auto

auto

auto

περιγράφει φωτογραφικά-σχηματικά τον τρόπο λήψης του ελαιοχυμού από την ελαιόπαστα.

Photographs and schemas describing the extraction of olive juice from the olive paste.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

Fotos und Schemata zur Beschreibung der Gewinnung von Olivensaft aus dem Olivenbrei.

Traducere automată cu DeepL

Fotografii și scheme care descriu extracția sucului de măsline din pasta de măsline.

Автоматичен превод с DeepL

Снимки и схеми, описващи извличането на маслиновия сок от маслиновата паста.

Traduction automatique avec DeepL

Photographies et schémas décrivant l’extraction du jus d’olive de la pâte d’olive.

N21

auto

auto

auto

auto

Φωτογραφική απεικόνιση της λήψης του ελαιοχυμού από την ελαιόπαστα που γινόταν με πίεση της πάστας με πέτρες.

N21 demonstrates a photographic representation of olive juice extraction from the olive paste which was achieved when applying pressure to the olive paste with rocks.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N21 zeigt eine fotografische Darstellung der Extraktion von Olivensaft aus dem Olivenbrei, die durch die Anwendung von Druck auf den Olivenbrei mit Steinen erreicht wurde.

Traducere automată cu DeepL

N21 demonstrează o reprezentare fotografică a extracției sucului de măsline din pasta de măsline, care a fost obținută prin aplicarea unei presiuni asupra pastei de măsline cu pietre.

Автоматичен превод с DeepL

N21 демонстрира фотографско изображение на извличането на маслинов сок от маслиновата паста, което е постигнато при прилагане на натиск върху маслиновата паста с помощта на камъни.

Traduction automatique avec DeepL

N21 montre une représentation photographique de l’extraction du jus d’olive de la pâte d’olive, obtenue en appliquant une pression sur la pâte d’olive à l’aide de pierres.

N22

auto

auto

auto

auto

Σκάφη όπου γινόταν η πίεση και το δοχείο συλλογής του ελαιοχυμού.

N22 demonstrates the trough (basin) where the pressure was applied as well as the olive juice collection container.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N22 zeigt den Trog (das Becken), in dem der Druck ausgeübt wurde, sowie den Auffangbehälter für den Olivensaft.

Traducere automată cu DeepL

N22 prezintă jgheabul (bazinul) în care a fost aplicată presiunea, precum și recipientul de colectare a sucului de măsline.

Автоматичен превод с DeepL

N22 показва коритото (басейна), където се прилага натискът, както и съда за събиране на маслинов сок.

Traduction automatique avec DeepL

N22 montre l’auge (bassin) où la pression a été appliquée ainsi que le récipient de collecte du jus d’olive.

N23

auto

auto

auto

auto

Χρήση του μοχλού στην εξαγωγή του ελαιοχυμού από την ελαιόπαστα.

N23 demonstrates the use of the lever used for extraction of the olive juice from the olive paste

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N23 demonstriert die Verwendung des Hebels, mit dem der Olivensaft aus dem Olivenbrei gepresst wird

Traducere automată cu DeepL

N23 demonstrează utilizarea pârghiei folosite pentru extragerea sucului de măsline din pasta de măsline.

Автоматичен превод с DeepL

N23 демонстрира използването на лоста, използван за извличане на маслиновия сок от маслиновата паста

Traduction automatique avec DeepL

N23 démontre l’utilisation du levier servant à extraire le jus d’olive de la pâte d’olive.

N24

auto

auto

auto

auto

Διάφοροι τύποι μοχλών.

N24 demonstrates various types of levers.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N24 demonstriert verschiedene Arten von Hebeln.

Traducere automată cu DeepL

N24 demonstrează diferite tipuri de pârghii.

Автоматичен превод с DeepL

N24 демонстрира различни видове лостове.

Traduction automatique avec DeepL

N24 montre différents types de leviers.

N25

auto

auto

auto

auto

Χρήση του κοχλία σαν μέσο πίεσης της ελαιόπαστας.

N25 demonstrates the use of the cochlea to apply pressure to the olive paste

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N25 demonstriert die Verwendung der Cochlea, um Druck auf die Olivenpaste auszuüben

Traducere automată cu DeepL

N25 demonstrează utilizarea cochiliei pentru a aplica presiune pe pasta de măsline

Автоматичен превод с DeepL

N25 демонстрира използването на кохлеята за оказване на натиск върху маслиновата паста

Traduction automatique avec DeepL

N25 démontre l’utilisation de la cochlée pour exercer une pression sur la pâte d’olive.

N26

auto

auto

auto

auto

Διάφοροι τύποι κοχλιών αλλά και φωτογραφία υδραυλικού πιεστηρίου.

N26 demonstrates various types of cochleas as well as a picture of a hydraulic press.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N26 zeigt verschiedene Arten von Cochleas sowie ein Bild einer hydraulischen Presse.

Traducere automată cu DeepL

N26 prezintă diferite tipuri de cochilii, precum și o imagine a unei prese hidraulice.

Автоматичен превод с DeepL

N26 демонстрира различни видове кохлеи, както и снимка на хидравлична преса.

Traduction automatique avec DeepL

N26 montre différents types de cochlées ainsi qu’une image de presse hydraulique.

N27

auto

auto

auto

auto

Φωτογραφικό υλικό από αποθηκευτικούς χώρους από τα Μυκηναϊκά χρόνια μέχρι σήμερα.

N27 is various pictures of storerooms from the Mycenaean years until today.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N27 zeigt verschiedene Bilder von Lagerräumen von der mykenischen Zeit bis heute.

Traducere automată cu DeepL

N27 cuprinde diverse imagini cu depozite din perioada miceniană până în prezent.

Автоматичен превод с DeepL

N27 представлява различни снимки на складове от микенските години до наши дни.

Traduction automatique avec DeepL

N27 est une série de photos d’entrepôts depuis les années mycéniennes jusqu’à aujourd’hui.

Υποομάδα Γ | Subgroup C

auto

auto

auto

auto

απεικονίζει φωτογραφικά μερικά δείγματα της επίδρασης της ελιάς και του ελαιόλαδου στον πολιτισμό των Ελλήνων με διάφορες εκφράσεις όπως ζωγραφική, κεραμική, γλυπτική, κοσμήματα κ,λπ.
Photographic documentation of the influence olive cultivation and olive oil had to the Greek civilization, expressed through painting, pottery, sculpture, jewellery etc.
  Automatisch übersetzt mit DeepL

Fotodokumentation des Einflusses, den der Olivenanbau und das Olivenöl auf die griechische Zivilisation hatten, ausgedrückt durch Malerei, Keramik, Skulpturen, Schmuck usw.

Traducere automată cu DeepL

Documentare fotografică a influenței pe care cultivarea măslinelor și a uleiului de măsline au avut-o asupra civilizației grecești, exprimată prin pictură, ceramică, sculptură, bijuterii etc.

Автоматичен превод с DeepL

Фотодокументация на влиянието на отглеждането на маслини и зехтина върху гръцката цивилизация, изразено чрез живопис, керамика, скулптура, бижута и др.

Traduction automatique avec DeepL

Documentation photographique de l’influence de l’oléiculture et de l’huile d’olive sur la civilisation grecque, exprimée à travers la peinture, la poterie, la sculpture, la joaillerie, etc.

N28

auto

auto

auto

auto

Φωτογραφίες από πήλινα δοχεία για τη μεταφορά του ελαιολάδου, όπως επίσης και διάφορους αμφορείς που η ζωγραφική τους είχε σαν θέμα την ελιά και το ελαιόλαδο.

N28 shows pictures of clay pots used for the transportation of olive oil, as well as various amphorae whose paintings were about olives and olive oil.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N28 zeigt Bilder von Tongefäßen, die für den Transport von Olivenöl verwendet wurden, sowie verschiedene Amphoren, deren Bemalung Oliven und Olivenöl zum Thema hatte.

Traducere automată cu DeepL

N28 prezintă imagini de vase de lut folosite pentru transportul uleiului de măsline, precum și diverse amfore ale căror picturi aveau ca subiect măslinele și uleiul de măsline.

Автоматичен превод с DeepL

N28 показва изображения на глинени съдове, използвани за пренасяне на зехтин, както и различни амфори, чиито рисунки са посветени на маслини и зехтин.

Traduction automatique avec DeepL

N28 montre des images de pots en argile utilisés pour le transport de l’huile d’olive, ainsi que diverses amphores dont les peintures sont consacrées aux olives et à l’huile d’olive.

N29

auto

auto

auto

auto

Πήλινα αγγεία που έχουν σχέση με το ελαιόλαδο και σκεύη στα οποία αποθήκευαν φαρμακευτικές και καλλυντικές ουσίες που είχαν σαν βάση το ελαιόλαδο.

N29 shows various pottery related to olive oil and other pots that were used for storing medicinal and cosmetic substances based on olive oil.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N29 zeigt verschiedene Töpferwaren im Zusammenhang mit Olivenöl und andere Töpfe, die zur Aufbewahrung von medizinischen und kosmetischen Substanzen auf Olivenölbasis verwendet wurden.

Traducere automată cu DeepL

N29 prezintă diverse obiecte de ceramică legate de uleiul de măsline și alte vase care erau folosite pentru depozitarea substanțelor medicinale și cosmetice pe bază de ulei de măsline.

Автоматичен превод с DeepL

N29 показва различни керамични съдове, свързани със зехтин, и други съдове, използвани за съхранение на медицински и козметични вещества на основата на зехтин.

Traduction automatique avec DeepL

N29 présente diverses poteries liées à l’huile d’olive et d’autres pots utilisés pour le stockage de substances médicinales et cosmétiques à base d’huile d’olive.

N30

auto

auto

auto

auto

Πήλινα αγγεία και στεφάνια από κλαδιά ελιάς όπως αυτά χρησιμοποιήθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι γνωστή η σχέση της ελιάς και του ελαιόλαδου με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

N30 shows clay pots and wreaths made of olive tree branches, just like that were used in the Olympic Games. The connection between olive and olive oil with the Olympic Games is widely known.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N30 zeigt Tongefäße und Kränze aus Olivenzweigen, wie sie bei den Olympischen Spielen verwendet wurden. Die Verbindung von Oliven und Olivenöl mit den Olympischen Spielen ist weithin bekannt.

Traducere automată cu DeepL

N30 prezintă vase de lut și coronițe din ramuri de măslin, la fel ca cele folosite la Jocurile Olimpice. Legătura dintre măsline și uleiul de măsline cu Jocurile Olimpice este cunoscută pe scară largă.

Автоматичен превод с DeepL

В N30 са показани глинени съдове и венци от клонки на маслинови дървета, каквито са били използвани по време на Олимпийските игри. Връзката между маслините и зехтина с Олимпийските игри е широко известна.

Traduction automatique avec DeepL

N30 montre des pots en terre cuite et des couronnes de branches d’olivier, comme celles qui étaient utilisées lors des Jeux olympiques. Le lien entre l’olive et l’huile d’olive, d’une part, et les Jeux olympiques, d’autre part, est largement connu.

N31

auto

auto

auto

auto

Απεικονίσεις σε πήλινα δοχεία από τη χρήση του ελαιολάδου στους αγώνες πάλης.

In N31 there are various depictions of clay pots that contained the olive oil that was used in wrestling games.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

In N31 gibt es verschiedene Darstellungen von Tontöpfen, die das Olivenöl enthielten, das bei Ringkämpfen verwendet wurde.

Traducere automată cu DeepL

În N31 există diferite reprezentări ale unor vase de lut care conțineau uleiul de măsline folosit în jocurile de lupte.

Автоматичен превод с DeepL

В N31 има различни изображения на глинени съдове, в които е имало зехтин, използван в борческите игри.

Traduction automatique avec DeepL

Dans N31, on trouve plusieurs représentations de pots d’argile qui contenaient l’huile d’olive utilisée dans les jeux de lutte.

N32

auto

auto

auto

auto

Το Ν 32 δείχνει την χρήση του ελαιολάδου σαν μέσο φωτισμού συμμετέχοντας στην λειτουργία του σπιτιού ή σαν καντήλι για λατρευτικούς λόγους.

N32 demonstrates the use of olive oil as a means of lighting participating in the operation of a house or as a candle for worship purposes.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N32 demonstriert die Verwendung von Olivenöl als Beleuchtungsmittel für den Betrieb eines Hauses oder als Kerze für den Gottesdienst.

Traducere automată cu DeepL

N32 demonstrează utilizarea uleiului de măsline ca mijloc de iluminat care participă la funcționarea unei case sau ca lumânare în scopuri de cult.

Автоматичен превод с DeepL

N32 демонстрира употребата на зехтин като средство за осветление, участващо в работата на дома или като свещ за целите на богослужението.

Traduction automatique avec DeepL

N32 démontre l’utilisation de l’huile d’olive comme moyen d’éclairage participant au fonctionnement d’une maison ou comme bougie pour le culte.

N33

auto

auto

auto

auto

Ζωγραφική με θέμα την ελιά και το ελαιόλαδο, σε αμφορείς και τοιχογραφίες από το ανάκτορο της Κνωσού.

In N33 there are paintings in amphorae and walls, with olive and olive oil as a theme, from the palace of Knossos..

  Automatisch übersetzt mit DeepL

In N33 finden sich Amphoren- und Wandmalereien aus dem Palast von Knossos, die Oliven und Olivenöl zum Thema haben.

Traducere automată cu DeepL

În N33 există picturi în amfore și pe pereți, având ca temă măslinele și uleiul de măsline, din palatul de la Knossos.

Автоматичен превод с DeepL

В N33 има рисунки върху амфори и стени на тема маслини и зехтин от двореца в Кносос.

Traduction automatique avec DeepL

Dans N33, on trouve des peintures sur amphores et sur murs, ayant pour thème l’olive et l’huile d’olive, provenant du palais de Cnossos.

N34

auto

auto

auto

auto

Πήλινα αγγεία, αργυρά και χρυσά αντικείμενα με θέμα την ελιά.

N34 shows clay pots, silver and golden objects with olive as a theme.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N34 zeigt Tontöpfe, silberne und goldene Gegenstände mit Oliven als Thema.

Traducere automată cu DeepL

N34 prezintă vase de lut, obiecte din argint și aur, având ca temă măslinul.

Автоматичен превод с DeepL

N34 показва глинени съдове, сребърни и златни предмети с маслини като тема.

Traduction automatique avec DeepL

N34 présente des pots d’argile, des objets en argent et en or ayant pour thème l’olive.

N35

auto

auto

auto

auto

Ζωγραφική απεικόνιση της ελαιοσυλλογής όπως την αποθανάτισαν οι καλλιτέχνες διαμέσου των αιώνων.

N35 is a painting depiction of oil collection as immortalized by artists through the centuries.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N35 ist ein Gemälde, das eine Ölsammlung darstellt, wie sie von Künstlern im Laufe der Jahrhunderte verewigt wurde.

Traducere automată cu DeepL

N35 este o pictură care descrie colecția de ulei așa cum a fost imortalizată de artiști de-a lungul secolelor.

Автоматичен превод с DeepL

N35 е картина, изобразяваща колекция от масла, увековечена от художниците през вековете.

Traduction automatique avec DeepL

N35 est une peinture représentant une collection d’huile telle qu’immortalisée par les artistes à travers les siècles.

Υποομάδα Δ | Subgroup D

auto

auto

auto

auto

αποτελεί φωτογραφικό υλικό από την ιστορική τεκμηρίωση της στενής σχέσης της ελιάς και του ελαιολάδου με τους Ελληνες και την οικονομική ζωή στην Ελλάδα.

Historic documentation through photographs of the timeless bond of the olive tree and olive oil with the Greeks and the Greek financial life.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

Historische Dokumentation der zeitlosen Verbundenheit des Olivenbaums und des Olivenöls mit den Griechen und dem griechischen Finanzleben anhand von Fotos.

Traducere automată cu DeepL

Documentare istorică, prin intermediul fotografiilor, a legăturii atemporale a măslinului și a uleiului de măsline cu grecii și cu viața financiară grecească.

Автоматичен превод с DeepL

Историческа документация чрез снимки на непреходната връзка на маслиновото дърво и зехтина с гърците и гръцкия финансов живот.

Traduction automatique avec DeepL

Documentation historique par le biais de photographies du lien intemporel entre l’olivier et l’huile d’olive, d’une part, et les Grecs et la vie financière grecque, d’autre part.

N36

auto

auto

auto

auto

Το Ν 36 είναι επιγραφές της Β ελληνικής γραφής που χρονολογούνται από το 1300 π.χ. και αναφέρονται στην ελιά και το ελαιόλαδο, δείχνοντας διάφορες οικονομικές συναλλαγές και εμπορικές πράξεις. Είναι οι πρώτες γραπτές μαρτυρίες για την ελιά και το ελαιόλαδο σαν οικονομική παράμετρος.

N36 are inscriptions written in Linear B which date back to 1300 BC and refer to olive and olive oil, noting various economic and commercial transactions. They are the first written evidence about olives and olive oil as an economic parameter.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N36 sind in Linear B geschriebene Inschriften, die auf 1300 v. Chr. zurückgehen und sich auf Oliven und Olivenöl beziehen, wobei verschiedene wirtschaftliche und kommerzielle Transaktionen erwähnt werden. Sie sind die ersten schriftlichen Belege für Oliven und Olivenöl als Wirtschaftsfaktor.

Traducere automată cu DeepL

N36 sunt inscripții scrise în Linear B care datează din 1300 î.Hr. și se referă la măsline și ulei de măsline, menționând diverse tranzacții economice și comerciale. Ele reprezintă primele dovezi scrise despre măsline și ulei de măsline ca parametru economic.

Автоматичен превод с DeepL

N36 са надписи, написани на линеарна система B, които датират от 1300 г. пр.н.е. и се отнасят до маслини и маслиново масло, като отбелязват различни икономически и търговски сделки. Това са първите писмени свидетелства за маслините и зехтина като икономически параметър.

Traduction automatique avec DeepL

N36 sont des inscriptions écrites en linéaire B qui remontent à 1300 av. J.-C. et qui font référence à l’olive et à l’huile d’olive, en notant diverses transactions économiques et commerciales. Elles constituent la première preuve écrite de l’existence des olives et de l’huile d’olive en tant que paramètre économique.

N37

auto

auto

auto

auto

Απανθρακωμένοι καρποί όπως τους ανακάλυψε η αρχαιολογική σκαπάνη. Η χρήση του ελαιοκάρπου για τη διατροφή του Ελληνα αποδεικνύεται από τις ελιές της Ζάκρου. Πρόκειται για ένα πήλινο οικιακό σκεύος (πιάτο) με 45 βρώσιμες ελιές, σε άριστη κατάσταση, που βρέθηκε στον πυθμένα ενός πηγαδιού και χρονολογείται τουλάχιστον 4.000 χρόνια, πιθανόν πρόκειται για προσφορά στον θεό Εγκέλαδο. 

N37 shows carbonized olive fruit as they were when discovered from the archaeological digging. The use of the olive fruit in the diet of the Greek man is proven by the olives of “Zakros”. It is a clay household utensil (plate) with 45 edible olives, in excellent condition, found at the bottom of a well and dating back at least 4000 years, it is thought to be an offering to the god Egelados.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N37 zeigt verkohlte Olivenfrüchte, wie sie bei den archäologischen Ausgrabungen entdeckt wurden. Die Verwendung der Olivenfrucht in der Ernährung des griechischen Menschen wird durch die Oliven von “Zakros” bewiesen. Es handelt sich um ein tönernes Haushaltsgerät (Teller) mit 45 essbaren Oliven, das in ausgezeichnetem Zustand ist, auf dem Grund eines Brunnens gefunden wurde und mindestens 4000 Jahre alt ist; man nimmt an, dass es sich um eine Opfergabe an den Gott Egelados handelt.

Traducere automată cu DeepL

N37 prezintă fructele de măslin carbonizate așa cum erau când au fost descoperite în urma săpăturilor arheologice. Folosirea fructului de măslin în alimentația omului grec este dovedită de măslinele din “Zakros”. Este o ustensilă de uz casnic (farfurie) din lut cu 45 de măsline comestibile, în stare excelentă, găsită pe fundul unei fântâni și datând de cel puțin 4000 de ani, se crede că este o ofrandă adusă zeului Egelados.

Автоматичен превод с DeepL

N37 показва карбонизирани маслинови плодове във вида, в който са били открити при археологическите разкопки. Използването на маслиновите плодове в диетата на гръцкия човек се доказва от маслините от “Закрос”. Това е глинен домакински съд (чиния) с 45 ядливи маслини, в отлично състояние, намерен на дъното на кладенец и датиращ отпреди поне 4000 години, за който се смята, че е жертвоприношение на бог Егеладос.

Traduction automatique avec DeepL

N37 montre des olives carbonisées telles qu’elles étaient lorsqu’elles ont été découvertes lors des fouilles archéologiques. L’utilisation de l’olive dans le régime alimentaire de l’homme grec est prouvée par les olives de “Zakros”. Il s’agit d’un ustensile ménager (assiette) en argile avec 45 olives comestibles, en excellent état, trouvé au fond d’un puits et datant d’au moins 4000 ans, on pense qu’il s’agit d’une offrande au dieu Egelados.

N38

auto

auto

auto

auto

Τοιχογραφία από ανάκτορο της Κνωσού που δείχνει ελαιώνα, ενδεικτικό της οικονομικής αξίας της ελιάς.

N38 shows a mural (fresco), from a palace in Knossos, showing an olive grove, indicating the economic value of the olive.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N38 zeigt ein Wandgemälde (Fresko) aus einem Palast in Knossos, das einen Olivenhain darstellt und auf den wirtschaftlichen Wert der Olive hinweist.

Traducere automată cu DeepL

N38 prezintă o pictură murală (frescă), dintr-un palat din Knossos, care prezintă o plantație de măslini, indicând valoarea economică a măslinului.

Автоматичен превод с DeepL

N38 показва стенопис (фреска) от дворец в Кносос, на който е изобразена маслинова горичка, което показва икономическата стойност на маслините.

Traduction automatique avec DeepL

N38 montre une fresque murale, provenant d’un palais de Cnossos, représentant une oliveraie, indiquant la valeur économique de l’olive.

N39

auto

auto

auto

auto

Περιγράφει σχηματικά την άποψη των ιστορικών για την εξάπλωση της ευρωπαϊκής ελιάς από τη Μέση ανατολή (Συρία, Παλαιστίνη) προς τα δυτικά.

 N39 describes schematically the point of view that historians have about the spread of the European olive from the Middle East (Syria, Palestine) to the west.    

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N39 beschreibt schematisch die Sichtweise der Historiker über die Ausbreitung der europäischen Olive vom Nahen Osten (Syrien, Palästina) nach Westen.    

Traducere automată cu DeepL

N39 descrie schematic punctul de vedere pe care istoricii îl au despre răspândirea măslinului european din Orientul Mijlociu (Siria, Palestina) spre vest.    

Автоматичен превод с DeepL

N39 описва схематично гледната точка на историците за разпространението на европейската маслина от Близкия изток (Сирия, Палестина) на запад.    

Traduction automatique avec DeepL

N39 décrit schématiquement le point de vue des historiens sur la diffusion de l’olive européenne du Moyen-Orient (Syrie, Palestine) vers l’ouest.    

N40

auto

auto

auto

auto

Απολιθωμένα φύλλα της ευρωπαϊκής ελιάς που βρέθηκαν στην Κύμη, Νίσυρο και Σαντορίνη, ηλικίας 50.000 ετών, κάτι που επιβεβαιώνει την ύπαρξη της ελιάς στον ελλαδικό χώρο πολύ πριν από τις χρονολογίες που αναφέρουν οι ιστορικοί.

N40 shows fossil leaves of European olive, found in Kimi,Nisyros and Santorini. These leaves are 50.000 years old, a fact that confirms the existence of olive in Greece long before the dates mentioned by historians.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N40 zeigt fossile Blätter der europäischen Olive, die in Kimi, Nisyros und Santorin gefunden wurden. Diese Blätter sind 50.000 Jahre alt, eine Tatsache, die die Existenz der Olive in Griechenland lange vor den von Historikern genannten Daten bestätigt.

Traducere automată cu DeepL

N40 prezintă frunze fosile de măslin european, găsite în Kimi, Nisyros și Santorini. Aceste frunze au o vechime de 50.000 de ani, fapt care confirmă existența măslinului în Grecia cu mult înainte de datele menționate de istorici.

Автоматичен превод с DeepL

N40 показва вкаменени листа от европейска маслина, открити в Кими, Нисирос и Санторини. Тези листа са на възраст 50 000 години – факт, който потвърждава съществуването на маслини в Гърция много преди датите, посочени от историците.

Traduction automatique avec DeepL

N40 montre des feuilles fossiles d’olivier européen, trouvées à Kimi, Nisyros et Santorin. Ces feuilles ont 50 000 ans, ce qui confirme l’existence de l’olivier en Grèce bien avant les dates mentionnées par les historiens.

Υποομάδα Ε | Subgroup E

auto

auto

auto

auto

απεικονίζεται η Φυτολογία της ελιάς. Αρχίζοντας από αριστερά προς τα δεξιά βλέπουμε φωτογραφίες και σχήματα από στοιχεία φυτολογίας.

Olive’s botanical description.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

Die botanische Beschreibung der Olive.

Traducere automată cu DeepL

Descrierea botanică a măslinului.

Автоматичен превод с DeepL

Ботаническо описание на Olive.

Traduction automatique avec DeepL

Description botanique de l’olive.

N41

auto

auto

auto

auto

Ριζικό σύστημα της ελιάς και χάρτης της Ελλάδας με την κατανομή της ελαιοκαλλιέργειας.

N41 demonstrates an olive tree root system and a map of Greece with distribution of olive tree cultivation

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N41 zeigt das Wurzelwerk eines Olivenbaums und eine Karte Griechenlands mit der Verbreitung des Olivenbaumanbaus

Traducere automată cu DeepL

N41 prezintă un sistem de rădăcini de măslin și o hartă a Greciei cu distribuția cultivării măslinilor.

Автоматичен превод с DeepL

N41 показва коренова система на маслиново дърво и карта на Гърция с разпространението на маслинови дървета

Traduction automatique avec DeepL

N41 montre un système racinaire d’olivier et une carte de la Grèce avec la répartition des cultures d’oliviers.

N42

auto

auto

auto

auto

Χαρακτηριστικά των φύλων και των κλαδιών της ελιάς.

N42 shows the characteristics of olive tree leaves and branches

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N42 zeigt die Merkmale der Blätter und Zweige des Olivenbaums

Traducere automată cu DeepL

N42 prezintă caracteristicile frunzelor și ramurilor de măslin

Автоматичен превод с DeepL

N42 показва характеристиките на листата и клоните на маслиновото дърво

Traduction automatique avec DeepL

N42 présente les caractéristiques des feuilles et des branches d’olivier

N43

auto

auto

auto

auto

Τομή του καρπού της ελιάς και τα μέρη αυτού. Κατανομή της καλλιέργειας της ελιάς στον πλανήτη.

N43 shows a cut of the olive fruit and its parts. As well as the distribution of olive tree cultivation around the planet.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N43 zeigt einen Schnitt der Olivenfrucht und ihrer Teile. Sowie die Verbreitung des Olivenbaumanbaus auf der ganzen Welt.

Traducere automată cu DeepL

N43 prezintă o tăietură a fructului de măslin și a părților sale. Precum și distribuția cultivării măslinilor pe planetă.

Автоматичен превод с DeepL

N43 показва разрез на маслиновия плод и неговите части. Както и разпределението на отглеждането на маслинови дървета по цялата планета.

Traduction automatique avec DeepL

N43 montre une coupe du fruit de l’olivier et de ses parties. Ainsi que la répartition de la culture de l’olivier sur la planète.

N44

auto

auto

auto

auto

Ποικιλίες της ελιάς ανάλογα με το μέγεθος καρπού (μικρόκαρπες, μεσόκαρπες, αδρόκαρπες) καθώς και τις τρεις καλλωπιστικές ελιές (Αγριελιά, Λευκοελιά, Χρυσελιά).

N44 shows the varieties of olives depending on the size of the olive fruit (small fruits, middle fruits and large fruits) as well as three ornamental olives (wild olive, white olive and golden olive known as “chryselia”)

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N44 zeigt die Olivensorten je nach Größe der Olivenfrucht (kleine Früchte, mittlere Früchte und große Früchte) sowie drei Zieroliven (wilde Olive, weiße Olive und goldene Olive, bekannt als “Chryselie”)

Traducere automată cu DeepL

N44 prezintă varietățile de măsline în funcție de mărimea fructului măslinului (fructe mici, fructe mijlocii și fructe mari), precum și trei măsline ornamentale (măslinul sălbatic, măslinul alb și măslinul auriu cunoscut sub numele de “chryselia”).

Автоматичен превод с DeepL

N44 показва сортовете маслини в зависимост от големината на маслиновия плод (малки плодове, средни плодове и големи плодове), както и три декоративни маслини (дива маслина, бяла маслина и златна маслина, известна като “хризелия”).

Traduction automatique avec DeepL

N44 présente les variétés d’olives en fonction de la taille du fruit (petits fruits, fruits moyens et gros fruits) ainsi que trois olives ornementales (olive sauvage, olive blanche et olive dorée appelée “chryselia”).

N45

auto

auto

auto

auto

Σύγχρονος τρόπος φύτευσης της ελιάς.

N45 shows the modern way of planting olives.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N45 zeigt die moderne Art des Olivenanbaus.

Traducere automată cu DeepL

N45 prezintă modul modern de plantare a măslinelor.

Автоматичен превод с DeepL

N45 показва съвременния начин на засаждане на маслини.

Traduction automatique avec DeepL

N45 montre la façon moderne de planter les olives.

N46

auto

auto

auto

auto

Ανάγκες περιποίησης της ελιάς σε κλάδεμα λίπανση και πότισμα.

N46 demonstrates the care that the olive tree needs, pruning, fertilization and watering.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N46 zeigt, welche Pflege der Olivenbaum braucht: Beschneidung, Düngung und Bewässerung.

Traducere automată cu DeepL

N46 demonstrează îngrijirea de care are nevoie măslinul, tăierea, fertilizarea și udarea.

Автоматичен превод с DeepL

N46 демонстрира грижите, от които се нуждае маслиновото дърво – подрязване, наторяване и поливане.

Traduction automatique avec DeepL

N46 montre les soins dont l’olivier a besoin, la taille, la fertilisation et l’arrosage.

N47

auto

auto

auto

auto

Εχθροί της ελιάς τόσο του φυτού όσο και του καρπού.

N47 demonstrates the enemies of both the olive tree and the olive fruit.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N47 zeigt die Feinde des Olivenbaums und der Olivenfrucht auf.

Traducere automată cu DeepL

N47 demonstrează dușmanii atât ai măslinului, cât și ai fructului de măslin.

Автоматичен превод с DeepL

N47 показва враговете както на маслиновото дърво, така и на маслиновите плодове.

Traduction automatique avec DeepL

N47 montre les ennemis de l’olivier et du fruit de l’olivier.

N48

auto

auto

auto

auto

Στον όροφο αυτό μπορούμε να δούμε διάφορες φωτογραφίες από την πρόσφατη ιστορία της Θάσου οι οποίες έχουν σχέση με την ελιά και το ελαιόλαδο. Σε μια από φωτογραφίες αυτές έχουμε 2 κατοίκους του Πρίνου που πολτοποιούν τον ελαιόκαρπο με τα πόδια.

  On this floor we can see various pictures of Thasos’s recent history which are related to the olive and olive oil. In one of these pictures we can see two residents of Prinos that are crushing the olive fruit using their feet.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

Auf dieser Etage sind verschiedene Bilder aus der jüngeren Geschichte von Thasos zu sehen, die mit der Olive und dem Olivenöl zu tun haben. Auf einem dieser Bilder sind zwei Einwohner von Prinos zu sehen, die die Olivenfrüchte mit ihren Füßen zerquetschen.

Traducere automată cu DeepL

La acest etaj putem vedea diverse imagini din istoria recentă a Thasosului care au legătură cu măslinele și uleiul de măsline. Într-una dintre aceste imagini putem vedea doi locuitori din Prinos care zdrobesc fructele de măslin cu ajutorul picioarelor.

Автоматичен превод с DeepL

На този етаж могат да се видят различни снимки от близката история на Тасос, свързани с маслините и зехтина. На една от тези снимки се виждат двама жители на Принос, които мачкат маслинови плодове с краката си.

Traduction automatique avec DeepL

Sur cet étage, on peut voir plusieurs photos de l’histoire récente de Thasos qui sont liées à l’olive et à l’huile d’olive. Sur l’une de ces photos, on peut voir deux habitants de Prinos qui écrasent les fruits de l’olivier avec leurs pieds.

N49

auto

auto

auto

auto

Επίσης βλέπουμε και ένα πίνακα με τις ποικιλίες ελιάς και την μεταξύ τους σχέση με βάση το γονιδιόγραμμα.

  We can also see a board with the olive varieties and the connection between them based on the genogram.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

Wir können auch eine Tafel mit den Olivensorten und der Verbindung zwischen ihnen anhand des Genogramms sehen.

Traducere automată cu DeepL

Putem vedea, de asemenea, un panou cu soiurile de măsline și legătura dintre ele pe baza genogramei.

Автоматичен превод с DeepL

Можем да видим и табло със сортовете маслини и връзката между тях въз основа на генограмата.

Traduction automatique avec DeepL

Nous pouvons également voir un tableau avec les variétés d’olives et le lien entre elles sur la base du génogramme.

N50

auto

auto

auto

auto

Από τα ενδιάμεσα παράθυρα μπορούμε να δούμε το σύγχρονο ελαιοτριβείο μας με τους αποθηκευτικούς του χώρους και το συσκευαστήριο του

  From the intermediate windows we can see out modern olive mill with its storage spaces and its packaging plant

  Automatisch übersetzt mit DeepL

Von den Zwischenfenstern aus kann man die moderne Olivenmühle mit ihren Lagerräumen und ihrer Verpackungsanlage sehen.

Traducere automată cu DeepL

De la ferestrele intermediare se poate vedea moara de măsline modernă cu spațiile de depozitare și instalația de ambalare.

Автоматичен превод с DeepL

От междинните прозорци се вижда модерната фабрика за маслини с нейните складови помещения и опаковъчна инсталация.

Traduction automatique avec DeepL

Les fenêtres intermédiaires permettent de voir le moulin à huile moderne avec ses espaces de stockage et son usine d’emballage.

N51

auto

auto

auto

auto

Στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ μπορούμε να παρακολουθήσουμε μια βιντεοταινία, από τις τρεις, με αντικείμενο:

  1.  Η πρώτη έχει αντικείμενο την ελιά και το ελαιόλαδο με αναφορές στην ιστορία και τον πολιτισμό.
  2. Η δεύτερη πώς παράγεται ένα ποιοτικό ελαιόλαδο.
  3. Και η τρίτη βιντεοταινία μας δείχνει πως παράγεται η βρώσιμη ελιά.

  In the PROJECTION ROOM, we can see one of three movies about:

  1. The first one is about olive and olive oil with references in culture and history.
  2. The second video is about how high quality olive oil is produced.
  3. And lastly the third video demonstrates how edible olives are made.
  Automatisch übersetzt mit DeepL

Im PROJEKTIONSRAUM können wir einen von drei Filmen sehen:

  1. Im ersten geht es um Oliven und Olivenöl mit Bezügen zur Kultur und Geschichte.
  2. Im zweiten Video geht es darum, wie hochwertiges Olivenöl hergestellt wird.
  3. Und das dritte Video zeigt, wie essbare Oliven hergestellt werden.
Traducere automată cu DeepL

În SALA DE PROIECȚIE, putem vedea unul dintre cele trei filme despre:

1. Primul este despre măsline și uleiul de măsline, cu referințe în cultură și istorie.
2. Al doilea filmuleț este despre cum se produce uleiul de măsline de înaltă calitate.
3. Și, în sfârșit, al treilea videoclip demonstrează cum se produc măslinele comestibile.

Автоматичен превод с DeepL

В ПРОЕКЦИОННАТА ЗАЛА можем да гледаме един от трите филма за:

1. Първият е за маслините и зехтина с препратки към културата и историята.
2. Вторият филм е за това как се произвежда висококачествен зехтин.
3. И накрая третото видео показва как се произвеждат ядливи маслини.

Traduction automatique avec DeepL

Dans la salle de projection, nous pouvons voir l’un des trois films suivants :

1. Le premier est consacré à l’olive et à l’huile d’olive, avec des références à la culture et à l’histoire.
2. La deuxième vidéo traite de la production d’une huile d’olive de haute qualité.
3. Enfin, la troisième vidéo montre comment sont fabriquées les olives comestibles.

Scroll to Top

Ώρες λειτουργίας

Από την 1η Μαΐου
Το μουσείο είναι ανοικτό  για τους επισκέπτες
Δευ–Σαβ: 09:00 – 16:00
Κυριακές: Κλειστά

Από την 1η Ιουνίου
Το μουσείο είναι ανοικτό  για τους επισκέπτες
Δευ–Κυρ: 09:00 – 19:30

Από την 22α Ιουλίου
Το μουσείο είναι ανοικτό  για τους επισκέπτες
Δευ–Κυρ: 09:00 – 19:00

Από την 1η Σεπτεμβρίου
Το μουσείο θα είναι ανοικτό  για τους επισκέπτες
Δευ–Σάβ: 09:00 – 18:00
Κυριακή: ΚΛΕΙΣΤΑ

 

Από την 18η Σεπτεμβρίου
Το μουσείο θα είναι ανοικτό  για τους επισκέπτες
Δευ–Σάβ: 09:00 – 16:00
Κυριακή: ΚΛΕΙΣΤΑ

Από την 15η Οκτωβρίου
Το μουσείο θα είναι κλειστό  για τους επισκέπτες και θα είναι επισκέψιμο μόνο κατόπιν συνεννοήσεως.

Ραντεβού την Άνοιξη

Ώρες λειτουργίας

Από την 17η Οκτωβρίου
Το μουσείο θα παραμείνει κλειστό. Μπορείτε να το επισκεφτείτε
μόνο μετά από επικοινωνία και συνεννόηση στο τηλέφωνο: +30 25930 71950