ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

N15

Το Ν15 είναι έκθεση καρπών ελιάς, σε βάζα με φορμόλη για συντήρηση. Στα βάζα υπάρχουν αριθμοί που αντιστοιχούν στους αριθμούς του πίνακα ποικιλιών ελιάς που βρίσκεται δίπλα καθώς και φωτογραφική απεικόνιση των διαφόρων ποικιλιών ελαιοκάρπου.

N15 is an exhibition of olive fruit placed inside jars with formaldehyde in order to maintain them. Inside the jars there are numbers that correspond to the numbers of the olive variety board located in the next room as well as a photographic representation of various olive fruit varieties.

Στην αίθουσα φωτογραφίας υπάρχουν πέντε υποομάδες φωτογραφικού υλικού για την ενημέρωσή σας.

In the photo room there are 5 subgroups of photographic material for your information.

Υποομάδα Α | Subgroup A

περιγράφει φωτογραφικά και σχηματικά τους τρόπους λιοτρίβησης του ελαιοκάρπου όπως αυτή γινόταν τα τελευταία 6.000 χρόνια.

describes photographically and schematically the ways of olive fruit crushing just like it was done for the last 6000 years.

N16

Φωτογραφική απεικόνιση της πρώτης γνωστής μεθόδου λιοτρίβησηςδηλαδή με στρογγυλές πέτρες και στη συνέχεια και πέτρινο ή ξύλινο κύλινδρο επάνω σε μια οριζόντια πέτρα, όπως είδαμε στην αίθουσα αναπαράστασης. Η μέθοδος αποδεδειγμένα χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον από τον 7 π,Χ. αιώνα.

N16 is a photographic demonstration of the first ever known method of crushing, with the use of circular stones and wooden or stone cylinder on a horizontal stone just like we saw in the demonstration room. It has been proved that this method was used since at least the 7th century BC.

N17

Διάφοροι τύποι μυλόλιθων η χρήση των οποίων αποδεδειγμένα γίνεται από τον 4 πΧ αιώνα.

N17 is a display of various types of millstones the use of which is proven to have started since the 4th century BC.

N18

Σχηματικά και σε φωτογραφίες χειροκίνητοι και ζωοκίνητοι μύλοι.

N18 demonstrates schematically and with photos mills moved by animals and others that are moved manually.   

N19

Φωτογραφία του πηνίου (γρανάζι) το οποίο επέτρεψε την κίνηση από οριζόντια σε κάθετη, με τα φυσικά στοιχεία (νερό και αέρα).

N19 demonstrates a picture of a bevel gear, a gear which converted horizontal movement to vertical with the use of natural elements (water and wind).

N20

Φωτογραφική απεικόνιση μιας σύγχρονης μονάδας όπως είναι η δική μας.

N20 demonstrates a photographic depiction of a modern unit such as ours.

Υποομάδα B | Subgroup B

περιγράφει φωτογραφικά-σχηματικά τον τρόπο λήψης του ελαιοχυμού από την ελαιόπαστα.
Photographs and schemas describing the extraction of olive juice from the olive paste.

N21

Φωτογραφική απεικόνιση της λήψης του ελαιοχυμού από την ελαιόπαστα που γινόταν με πίεση της πάστας με πέτρες.

N21 demonstrates a photographic representation of olive juice extraction from the olive paste which was achieved when applying pressure to the olive paste with rocks.

N22

Σκάφη όπου γινόταν η πίεση και το δοχείο συλλογής του ελαιοχυμού.

N22 demonstrates the trough (basin) where the pressure was applied as well as the olive juice collection container.

N23

Χρήση του μοχλού στην εξαγωγή του ελαιοχυμού από την ελαιόπαστα.

N23 demonstrates the use of the lever used for extraction of the olive juice from the olive paste

N24

Διάφοροι τύποι μοχλών.

N24 demonstrates various types of levers.

N25

Χρήση του κοχλία σαν μέσο πίεσης της ελαιόπαστας.

N25 demonstrates the use of the cochlea to apply pressure to the olive paste

N26

Διάφοροι τύποι κοχλιών αλλά και φωτογραφία υδραυλικού πιεστηρίου.

N26 demonstrates various types of cochleas as well as a picture of a hydraulic press.

N27

Φωτογραφικό υλικό από αποθηκευτικούς χώρους από τα Μυκηναϊκά χρόνια μέχρι σήμερα.

N27 is various pictures of storerooms from the Mycenaean years until today.

Υποομάδα Γ | Subgroup C

απεικονίζει φωτογραφικά μερικά δείγματα της επίδρασης της ελιάς και του ελαιόλαδου στον πολιτισμό των Ελλήνων με διάφορες εκφράσεις όπως ζωγραφική, κεραμική, γλυπτική, κοσμήματα κ,λπ.
Photographic documentation of the influence olive cultivation and olive oil had to the Greek civilization, expressed through painting, pottery, sculpture, jewellery etc.

N28

Φωτογραφίες από πήλινα δοχεία για τη μεταφορά του ελαιολάδου, όπως επίσης και διάφορους αμφορείς που η ζωγραφική τους είχε σαν θέμα την ελιά και το ελαιόλαδο.

N28 shows pictures of clay pots used for the transportation of olive oil, as well as various amphorae whose paintings were about olives and olive oil.

N29

Πήλινα αγγεία που έχουν σχέση με το ελαιόλαδο και σκεύη στα οποία αποθήκευαν φαρμακευτικές και καλλυντικές ουσίες που είχαν σαν βάση το ελαιόλαδο.

N29 shows various pottery related to olive oil and other pots that were used for storing medicinal and cosmetic substances based on olive oil.

N30

Πήλινα αγγεία και στεφάνια από κλαδιά ελιάς όπως αυτά χρησιμοποιήθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι γνωστή η σχέση της ελιάς και του ελαιόλαδου με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

N30 shows clay pots and wreaths made of olive tree branches, just like that were used in the Olympic Games. The connection between olive and olive oil with the Olympic Games is widely known.

N31

Απεικονίσεις σε πήλινα δοχεία από τη χρήση του ελαιολάδου στους αγώνες πάλης.

In N31 there are various depictions of clay pots that contained the olive oil that was used in wrestling games.

N32

Το Ν 32 δείχνει την χρήση του ελαιολάδου σαν μέσο φωτισμού συμμετέχοντας στην λειτουργία του σπιτιού ή σαν καντήλι για λατρευτικούς λόγους.

N32 demonstrates the use of olive oil as a means of lighting participating in the operation of a house or as a candle for worship purposes.

N33

Ζωγραφική με θέμα την ελιά και το ελαιόλαδο, σε αμφορείς και τοιχογραφίες από το ανάκτορο της Κνωσού.

In N33 there are paintings in amphorae and walls, with olive and olive oil as a theme, from the palace of Knossos..

N34

Πήλινα αγγεία, αργυρά και χρυσά αντικείμενα με θέμα την ελιά.

N34 shows clay pots, silver and golden objects with olive as a theme.

N35

Ζωγραφική απεικόνιση της ελαιοσυλλογής όπως την αποθανάτισαν οι καλλιτέχνες διαμέσου των αιώνων.

N35 is a painting depiction of oil collection as immortalized by artists through the centuries.

Υποομάδα Δ | Subgroup D

αποτελεί φωτογραφικό υλικό από την ιστορική τεκμηρίωση της στενής σχέσης της ελιάς και του ελαιολάδου με τους Ελληνες και την οικονομική ζωή στην Ελλάδα.
Historic documentation through photographs of the timeless bond of the olive tree and olive oil with the Greeks and the Greek financial life.

N36

Το Ν 36 είναι επιγραφές της Β ελληνικής γραφής που χρονολογούνται από το 1300 π.χ. και αναφέρονται στην ελιά και το ελαιόλαδο, δείχνοντας διάφορες οικονομικές συναλλαγές και εμπορικές πράξεις. Είναι οι πρώτες γραπτές μαρτυρίες για την ελιά και το ελαιόλαδο σαν οικονομική παράμετρος.

N36 are inscriptions written in Linear B which date back to 1300 BC and refer to olive and olive oil, noting various economic and commercial transactions. They are the first written evidence about olives and olive oil as an economic parameter.

N37

Απανθρακωμένοι καρποί όπως τους ανακάλυψε η αρχαιολογική σκαπάνη. Η χρήση του ελαιοκάρπου για τη διατροφή του Ελληνα αποδεικνύεται από τις ελιές της Ζάκρου. Πρόκειται για ένα πήλινο οικιακό σκεύος (πιάτο) με 45 βρώσιμες ελιές, σε άριστη κατάσταση, που βρέθηκε στον πυθμένα ενός πηγαδιού και χρονολογείται τουλάχιστον 4.000 χρόνια, πιθανόν πρόκειται για προσφορά στον θεό Εγκέλαδο. 

N37 shows carbonized olive fruit as they were when discovered from the archaeological digging. The use of the olive fruit in the diet of the Greek man is proven by the olives of “Zakros”. It is a clay household utensil (plate) with 45 edible olives, in excellent condition, found at the bottom of a well and dating back at least 4000 years, it is thought to be an offering to the god Egelados.

N38

Τοιχογραφία από ανάκτορο της Κνωσού που δείχνει ελαιώνα, ενδεικτικό της οικονομικής αξίας της ελιάς.

N38 shows a mural (fresco), from a palace in Knossos, showing an olive grove, indicating the economic value of the olive.

N39

Περιγράφει σχηματικά την άποψη των ιστορικών για την εξάπλωση της ευρωπαϊκής ελιάς από τη Μέση ανατολή (Συρία, Παλαιστίνη) προς τα δυτικά.

 N39 describes schematically the point of view that historians have about the spread of the European olive from the Middle East (Syria, Palestine) to the west.    

N40

Απολιθωμένα φύλλα της ευρωπαϊκής ελιάς που βρέθηκαν στην Κύμη, Νίσυρο και Σαντορίνη, ηλικίας 50.000 ετών, κάτι που επιβεβαιώνει την ύπαρξη της ελιάς στον ελλαδικό χώρο πολύ πριν από τις χρονολογίες που αναφέρουν οι ιστορικοί.

N40 shows fossil leaves of European olive, found in Kimi,Nisyros and Santorini. These leaves are 50.000 years old, a fact that confirms the existence of olive in Greece long before the dates mentioned by historians.

Υποομάδα Ε | Subgroup E

απεικονίζεται η Φυτολογία της ελιάς. Αρχίζοντας από αριστερά προς τα δεξιά βλέπουμε φωτογραφίες και σχήματα από στοιχεία φυτολογίας.
Olive’s botanical description.

N41

Ριζικό σύστημα της ελιάς και χάρτης της Ελλάδας με την κατανομή της ελαιοκαλλιέργειας.

N41 demonstrates an olive tree root system and a map of Greece with distribution of olive tree cultivation

N42

Χαρακτηριστικά των φύλων και των κλαδιών της ελιάς.

N42 shows the characteristics of olive tree leaves and branches

N43

Τομή του καρπού της ελιάς και τα μέρη αυτού. Κατανομή της καλλιέργειας της ελιάς στον πλανήτη.

N43 shows a cut of the olive fruit and its parts. As well as the distribution of olive tree cultivation around the planet.

N44

Ποικιλίες της ελιάς ανάλογα με το μέγεθος καρπού (μικρόκαρπες, μεσόκαρπες, αδρόκαρπες) καθώς και τις τρεις καλλωπιστικές ελιές (Αγριελιά, Λευκοελιά, Χρυσελιά).

N44 shows the varieties of olives depending on the size of the olive fruit (small fruits, middle fruits and large fruits) as well as three ornamental olives (wild olive, white olive and golden olive known as “chryselia”)

N45

Σύγχρονος τρόπος φύτευσης της ελιάς.

N45 shows the modern way of planting olives.

N46

Ανάγκες περιποίησης της ελιάς σε κλάδεμα λίπανση και πότισμα.

N46 demonstrates the care that the olive tree needs, pruning, fertilization and watering.

N47

Εχθροί της ελιάς τόσο του φυτού όσο και του καρπού.

N47 demonstrates the enemies of both the olive tree and the olive fruit.

 

N48

Στον όροφο αυτό μπορούμε να δούμε διάφορες φωτογραφίες από την πρόσφατη ιστορία της Θάσου οι οποίες έχουν σχέση με την ελιά και το ελαιόλαδο. Σε μια από φωτογραφίες αυτές έχουμε 2 κατοίκους του Πρίνου που πολτοποιούν τον ελαιόκαρπο με τα πόδια.

  On this floor we can see various pictures of Thasos’s recent history which are related to the olive and olive oil. In one of these pictures we can see two residents of Prinos that are crushing the olive fruit using their feet.

N49

Επίσης βλέπουμε και ένα πίνακα με τις ποικιλίες ελιάς και την μεταξύ τους σχέση με βάση το γονιδιόγραμμα.

  We can also see a board with the olive varieties and the connection between them based on the genogram.

N50

Από τα ενδιάμεσα παράθυρα μπορούμε να δούμε το σύγχρονο ελαιοτριβείο μας με τους αποθηκευτικούς του χώρους και το συσκευαστήριο του

  From the intermediate windows we can see out modern olive mill with its storage spaces and its packaging plant

N51

Στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ μπορούμε να παρακολουθήσουμε μια βιντεοταινία, από τις τρεις, με αντικείμενο:

  1.  Η πρώτη έχει αντικείμενο την ελιά και το ελαιόλαδο με αναφορές στην ιστορία και τον πολιτισμό.
  2. Η δεύτερη πώς παράγεται ένα ποιοτικό ελαιόλαδο.
  3. Και η τρίτη βιντεοταινία μας δείχνει πως παράγεται η βρώσιμη ελιά.

  In the PROJECTION ROOM, we can see one of three movies about:

  1. The first one is about olive and olive oil with references in culture and history.
  2. The second video is about how high quality olive oil is produced.
  3. And lastly the third video demonstrates how edible olives are made.
Scroll to Top

Ώρες λειτουργίας

Από την 19η Σεπτεμβρίου
Το μουσείο είναι ανοικτό  για τους επισκέπτες
Δευ–Σαβ: 09:00 – 17:00.
Κυριακές: Κλειστά

Ώρες λειτουργίας

Από την 17η Οκτωβρίου
Το μουσείο θα παραμείνει κλειστό. Μπορείτε να το επισκεφτείτε
μόνο μετά από επικοινωνία και συνεννόηση στο τηλέφωνο: +30 25930 71950