ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ-Accordion

N??

Titlos

  Automatisch übersetzt mit DeepL

 

Traducere automată cu DeepL

 

Автоматичен превод с DeepL

 

Traduction automatique avec DeepL

 

DeepL ile makine çevirisi

Sayın ziyaretçi,

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

 

N13

Πήλινα δοχεία (πιθάρια) | earthenware jars

Βγαίνοντας από την αίθουσα αναπαραστάσεων και ανεβαίνοντας τις σκάλες βλέπουμε διάφορα τέτοια πήλινα δοχεία (πιθάρια) τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν σε ελαιοτριβείο της περιοχής μας.

Η αποθήκευση του παραγόμενου ελαιόλαδου, για χιλιάδες χρόνια, γινόταν σε πήλινα δοχεία (πιθάρια), από τα μέσα του 1800 η αποθήκευση γινόταν σε μεταλλικά δοχεία και από το 1980 γίνεται σε ανοξείδωτες δεξαμενές.

On your way out of the demonstration room and on your way up following the stairs we can see various earthenware jars which were used in an olive mill of the area.

For thousands of years the produced olive oil was stored in clay pots (urns), since the middle 1800 the olive oil was stored in metal containers and lastly since 1980 olive oil is stored in stainless steel tanks.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

Wenn Sie den Vorführraum verlassen und die Treppe hinaufgehen, können Sie verschiedene Tongefäße sehen, die in den Olivenmühlen der Gegend verwendet wurden.

Jahrtausendelang wurde das produzierte Olivenöl in Tongefäßen (Urnen) gelagert, seit Mitte 1800 wurde das Olivenöl in Metallbehältern gelagert und seit 1980 wird das Olivenöl in Edelstahltanks gelagert.

Traducere automată cu DeepL

La ieșirea din sala de demonstrații și în timp ce urcați pe scări, puteți vedea diverse borcane de lut care erau folosite într-o moară de măsline din zonă.

Timp de mii de ani, uleiul de măsline produs a fost depozitat în vase de lut (urne), de la mijlocul secolului al XIX-lea, uleiul de măsline a fost depozitat în containere metalice și, în cele din urmă, din 1980, uleiul de măsline este depozitat în rezervoare din oțel inoxidabil.

Автоматичен превод с DeepL

На излизане от демонстрационната зала и по пътя нагоре по стълбите можете да видите различни глинени буркани, които са били използвани в маслиновата мелница в района.

В продължение на хиляди години произведеният зехтин се е съхранявал в глинени съдове (урни), от средата на XIX век зехтинът се е съхранявал в метални съдове, а от 1980 г. зехтинът се съхранява в резервоари от неръждаема стомана.

Traduction automatique avec DeepL

Cher visiteur,

En sortant de la salle de démonstration et en remontant les escaliers, on peut voir différentes jarres en terre cuite qui étaient utilisées dans un moulin à huile de la région.

Pendant des milliers d’années, l’huile d’olive produite a été stockée dans des pots en argile (urnes). Depuis le milieu du XIXe siècle, l’huile d’olive est stockée dans des conteneurs en métal et, depuis 1980, elle est stockée dans des réservoirs en acier inoxydable.

DeepL ile makine çevirisi

Sayın ziyaretçi,

Gösteri odasından çıkarken ve merdivenleri takip ederek yukarı çıkarken, bölgedeki bir zeytin değirmeninde kullanılan çeşitli toprak kavanozları görebiliriz.

Binlerce yıl boyunca üretilen zeytinyağı kil kaplarda (çömleklerde) depolanmış, 1800’lerin ortalarından itibaren zeytinyağı metal kaplarda depolanmış ve son olarak 1980’den beri zeytinyağı paslanmaz çelik tanklarda depolanmaktadır.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

Drogi gościu,

Wychodząc z sali demonstracyjnej i idąc w górę po schodach, możemy zobaczyć różne gliniane słoiki, które były używane w młynach oliwnych w okolicy.

Przez tysiące lat produkowana oliwa z oliwek była przechowywana w glinianych naczyniach (urnach), od połowy 1800 roku oliwa z oliwek była przechowywana w metalowych pojemnikach, a od 1980 roku oliwa z oliwek jest przechowywana w zbiornikach ze stali nierdzewnej.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

N14

Η Ελιά του Μανώλα | Manola's Olive tree

τον ανατολικό τοίχο του αίθριου στον απέναντι τοίχο βρίσκεται φωτογραφία μιας ελιάς, με διάμετρο 2.30 εκ. σε ύψος 60 εκ από το έδαφος. Η ηλικίας της είναι περίπου 2500 χρόνων με βάση το τύπο
Ηλικία ακτίνα/συντελεστή.

In the western wall there is a picture of an olive tree, with diameter 2,3cm and height 60cm. The tree is about 2500 years old based on the formula Age = radius/coefficient.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

In the western wall there is a picture of an olive tree, with diameter 2,3cm and height 60cm. The tree is about 2500 years old based on the formula Age = radius/coefficient.

Traducere automată cu DeepL

Pe peretele vestic se află o imagine a unui măslin, cu diametrul de 2,3 cm și înălțimea de 60 cm. Arborele are o vechime de aproximativ 2500 de ani, pe baza formulei Vârsta = rază/coeficient.

Автоматичен превод с DeepL

На западната стена има изображение на маслиново дърво с диаметър 2,3 см и височина 60 см. Дървото е на около 2500 години по формулата Възраст = радиус/коефициент.

Traduction automatique avec DeepL

Sur le mur ouest se trouve la photo d’un olivier, d’un diamètre de 2,3 cm et d’une hauteur de 60 cm. L’âge de l’arbre est d’environ 2500 ans selon la formule âge = rayon/coefficient.

DeepL ile makine çevirisi

Batı duvarında çapı 2,3 cm ve yüksekliği 60 cm olan bir zeytin ağacı resmi bulunmaktadır. Yaş = yarıçap/katsayı formülüne göre ağaç yaklaşık 2500 yaşındadır.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

Na zachodniej ścianie znajduje się obraz drzewa oliwnego o średnicy 2,3 cm i wysokości 60 cm. Na podstawie wzoru Wiek = promień/współczynnik drzewo ma około 2500 lat.

N15

Έκθεση καρπών ελιάς | Olive fruit exhibition

Το Ν15 είναι έκθεση καρπών ελιάς, σε βάζα με φορμόλη για συντήρηση. Στα βάζα υπάρχουν αριθμοί που αντιστοιχούν στους αριθμούς του πίνακα ποικιλιών ελιάς που βρίσκεται δίπλα καθώς και φωτογραφική απεικόνιση των διαφόρων ποικιλιών ελαιοκάρπου.

N15 is an exhibition of olive fruit placed inside jars with formaldehyde in order to maintain them. Inside the jars there are numbers that correspond to the numbers of the olive variety board located in the next room as well as a photographic representation of various olive fruit varieties.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N15 ist eine Ausstellung von Olivenfrüchten, die in Gläsern mit Formaldehyd aufbewahrt werden, um sie zu erhalten. Im Inneren der Gläser befinden sich Nummern, die den Nummern der Olivensortentafel im nächsten Raum entsprechen, sowie eine fotografische Darstellung verschiedener Olivensorten.

Traducere automată cu DeepL

N15 este o expoziție de fructe de măslin plasate în borcane cu formaldehidă pentru a le întreține. În interiorul borcanelor se află numere care corespund numerelor de pe panoul cu soiuri de măsline aflat în camera alăturată, precum și o reprezentare fotografică a diferitelor soiuri de fructe de măslin.

Автоматичен превод с DeepL

N15 е изложба на маслинови плодове, поставени в буркани с формалдехид, за да се запазят. Вътре в бурканите има номера, които съответстват на номерата на таблото със сортове маслини, разположено в съседната стая, както и фотографско изображение на различни сортове маслинови плодове.

Traduction automatique avec DeepL

N15 est une exposition de fruits d’oliviers placés dans des bocaux contenant du formaldéhyde afin de les conserver. À l’intérieur des bocaux se trouvent des numéros qui correspondent aux numéros du tableau des variétés d’olives situé dans la pièce voisine, ainsi qu’une représentation photographique de différentes variétés d’olives.

DeepL ile makine çevirisi

N15, muhafaza edilmeleri amacıyla formaldehit içeren kavanozların içine yerleştirilmiş zeytin meyvelerinden oluşan bir sergidir. Kavanozların içinde, yan odada bulunan zeytin çeşidi panosunun numaralarına karşılık gelen numaraların yanı sıra çeşitli zeytin meyvesi çeşitlerinin fotoğrafik bir temsili bulunmaktadır.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

N15 to wystawa owoców oliwek umieszczonych w słoikach z formaldehydem w celu ich konserwacji. Wewnątrz słoików znajdują się numery odpowiadające numerom tablicy odmian oliwek znajdującej się w sąsiednim pomieszczeniu, a także fotograficzne przedstawienie różnych odmian owoców oliwek.

Αίθουσα φωτογραφιών

Στην αίθουσα φωτογραφίας υπάρχουν πέντε υποομάδες φωτογραφικού υλικού για την ενημέρωσή σας.

In the photo room there are 5 subgroups of photographic material for your information.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

Im Fotoraum gibt es 5 Untergruppen von Fotomaterial zu Ihrer Information.

Traducere automată cu DeepL

În camera foto există 5 subgrupuri de materiale fotografice pentru informarea dumneavoastră.

Автоматичен превод с DeepL

В помещението за снимки има 5 подгрупи с фотографски материали за ваша информация.

Traduction automatique avec DeepL

Dans la salle des photos, il y a 5 sous-groupes de matériel photographique pour votre information.

DeepL ile makine çevirisi

Fotoğraf odasında bilginize sunulmak üzere 5 alt grup fotoğraf malzemesi bulunmaktadır.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

W pokoju fotograficznym znajduje się 5 podgrup materiałów fotograficznych.

Υποομάδα Α | Subgroup A

περιγράφει φωτογραφικά και σχηματικά τους τρόπους λιοτρίβησης του ελαιοκάρπου όπως αυτή γινόταν τα τελευταία 6.000 χρόνια.

describes photographically and schematically the ways of olive fruit crushing just like it was done for the last 6000 years.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

beschreibt fotografisch und schematisch die Art und Weise, wie die Olivenfrüchte gepresst werden, so wie es in den letzten 6000 Jahren gemacht wurde.

Traducere automată cu DeepL

descrie fotografic și schematic modalitățile de zdrobire a fructelor de măslin așa cum se făcea în ultimii 6000 de ani.

Автоматичен превод с DeepL

описва фотографски и схематично начините за смачкване на маслинови плодове така, както са се правили през последните 6000 години.

Traduction automatique avec DeepL

décrit photographiquement et schématiquement les méthodes de broyage des olives, telles qu’elles sont pratiquées depuis 6000 ans.

DeepL ile makine çevirisi

son 6000 yıldır yapıldığı gibi zeytin meyvesi kırma yöntemlerini fotoğraflı ve şematik olarak anlatıyor.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

opisuje fotograficznie i schematycznie sposoby miażdżenia owoców oliwek, tak jak robiono to przez ostatnie 6000 lat.

N16

Φωτογραφική απεικόνιση της πρώτης γνωστής μεθόδου λιοτρίβησης, δηλαδή με στρογγυλές πέτρες και στη συνέχεια και πέτρινο ή ξύλινο κύλινδρο επάνω σε μια οριζόντια πέτρα, όπως είδαμε στην αίθουσα αναπαράστασης. Η μέθοδος αποδεδειγμένα χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον από τον 7 π,Χ. αιώνα.

N16 is a photographic demonstration of the first ever known method of crushing, with the use of circular stones and wooden or stone cylinder on a horizontal stone just like we saw in the demonstration room. It has been proved that this method was used since at least the 7th century BC.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N16 ist eine fotografische Demonstration der ersten bekannten Zerkleinerungsmethode mit kreisförmigen Steinen und Holz- oder Steinzylindern auf einem horizontalen Stein, wie wir sie im Vorführraum gesehen haben. Es ist erwiesen, dass diese Methode mindestens seit dem 7. Jahrhundert v. Chr. verwendet wurde.

Traducere automată cu DeepL

N16 este o demonstrație fotografică a primei metode de concasare cunoscute vreodată, cu ajutorul pietrelor circulare și a unui cilindru de lemn sau de piatră pe o piatră orizontală, așa cum am văzut în sala de demonstrații. S-a dovedit că această metodă a fost folosită cel puțin din secolul al VII-lea î.Hr.

Автоматичен превод с DeepL

N16 е фотографска демонстрация на първия познат метод на трошене, при който се използват кръгли камъни и дървен или каменен цилиндър върху хоризонтален камък, точно както видяхме в демонстрационната зала. Доказано е, че този метод е използван поне от VII в. пр. н. е.

Traduction automatique avec DeepL

N16 est une démonstration photographique de la première méthode de broyage connue, avec l’utilisation de pierres circulaires et d’un cylindre en bois ou en pierre sur une pierre horizontale, comme nous l’avons vu dans la salle de démonstration. Il a été prouvé que cette méthode était utilisée depuis au moins le 7e siècle avant Jésus-Christ.

DeepL ile makine çevirisi

N16, tıpkı gösteri odasında gördüğümüz gibi yatay bir taş üzerinde dairesel taşlar ve ahşap veya taş silindir kullanılarak bilinen ilk ezme yönteminin fotoğrafik bir gösterimidir. Bu yöntemin en azından MÖ 7. yüzyıldan beri kullanıldığı kanıtlanmıştır.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

N16 to fotograficzna demonstracja pierwszej znanej metody kruszenia, z wykorzystaniem okrągłych kamieni i drewnianego lub kamiennego cylindra na poziomym kamieniu, tak jak widzieliśmy w sali demonstracyjnej. Udowodniono, że metoda ta była stosowana od co najmniej VII wieku p.n.e.

N17

Διάφοροι τύποι μυλόλιθων η χρήση των οποίων αποδεδειγμένα γίνεται από τον 4 πΧ αιώνα.

N17 is a display of various types of millstones the use of which is proven to have started since the 4th century BC.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N17 zeigt verschiedene Arten von Mühlsteinen, deren Verwendung seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. nachgewiesen ist.

Traducere automată cu DeepL

N17 este o expoziție de diferite tipuri de pietre de moară a căror utilizare este dovedită a fi început încă din secolul al IV-lea î.Hr.

Автоматичен превод с DeepL

N17 е изложение на различни видове мелнични камъни, чието използване е доказано от IV в. пр.

Traduction automatique avec DeepL

N17 est une exposition de différents types de meules dont l’utilisation est attestée depuis le IVe siècle av.

DeepL ile makine çevirisi

N17, kullanımının M.Ö. 4. yüzyıldan itibaren başladığı kanıtlanan çeşitli değirmen taşlarının sergilendiği bir sergidir.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

N17 to wystawa różnych rodzajów kamieni młyńskich, których użycie zostało udowodnione od IV wieku pne.

N18

Σχηματικά και σε φωτογραφίες χειροκίνητοι και ζωοκίνητοι μύλοι.

N18 demonstrates schematically and with photos mills moved by animals and others that are moved manually.   

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N18 zeigt schematisch und mit Fotos Mühlen, die von Tieren bewegt werden, und andere, die manuell bewegt werden.   

Traducere automată cu DeepL

N18 demonstrează schematic și cu ajutorul fotografiilor mori deplasate de animale și altele care sunt deplasate manual.   

Автоматичен превод с DeepL

N18 демонстрира схематично и със снимки мелници, премествани от животни, и други, които се преместват ръчно.   

Traduction automatique avec DeepL

N18 montre schématiquement et à l’aide de photos des moulins déplacés par des animaux et d’autres qui sont déplacés manuellement.   

DeepL ile makine çevirisi

N18, hayvanlar tarafından hareket ettirilen değirmenleri ve elle hareket ettirilen diğer değirmenleri şematik olarak ve fotoğraflarla göstermektedir.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

N18 demonstruje schematycznie i na zdjęciach młyny poruszane przez zwierzęta i inne, które są poruszane ręcznie.

N19

Φωτογραφία του πηνίου (γρανάζι) το οποίο επέτρεψε την κίνηση από οριζόντια σε κάθετη, με τα φυσικά στοιχεία (νερό και αέρα).

N19 demonstrates a picture of a bevel gear, a gear which converted horizontal movement to vertical with the use of natural elements (water and wind).

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N19 zeigt ein Bild eines Kegelradgetriebes, eines Getriebes, das mit Hilfe natürlicher Elemente (Wasser und Wind) eine horizontale Bewegung in eine vertikale umwandelt.

Traducere automată cu DeepL

N19 prezintă o imagine a unui angrenaj conic, un angrenaj care a transformat mișcarea orizontală în verticală cu ajutorul elementelor naturale (apă și vânt).

Автоматичен превод с DeepL

N19 демонстрира снимка на конусна предавка – предавка, която преобразува хоризонталното движение във вертикално с помощта на природни елементи (вода и вятър).

Traduction automatique avec DeepL

N19 montre une image d’un engrenage conique, un engrenage qui convertit un mouvement horizontal en mouvement vertical à l’aide d’éléments naturels (l’eau et le vent).

DeepL ile makine çevirisi

N19, doğal unsurları (su ve rüzgar) kullanarak yatay hareketi dikeye dönüştüren bir dişli olan konik dişlinin bir resmini gösterir.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

N19 demonstruje obraz przekładni stożkowej, przekładni, która przekształca ruch poziomy w pionowy za pomocą naturalnych elementów (wody i wiatru).

N20

Φωτογραφική απεικόνιση μιας σύγχρονης μονάδας όπως είναι η δική μας.

N20 demonstrates a photographic depiction of a modern unit such as ours.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N20 zeigt eine fotografische Darstellung einer modernen Einheit wie der unseren.

Traducere automată cu DeepL

N20 prezintă o reprezentare fotografică a unei unități moderne ca a noastră.

Автоматичен превод с DeepL

N20 демонстрира фотографско изображение на модерна единица като нашата.

Traduction automatique avec DeepL

N20 est une représentation photographique d’une unité moderne comme la nôtre.

DeepL ile makine çevirisi

N20, bizimki gibi modern bir birimin fotoğrafik tasvirini göstermektedir.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

N20 przedstawia fotografię nowoczesnej jednostki, takiej jak nasza.

Υποομάδα Β | Subgroup B

περιγράφει φωτογραφικά-σχηματικά τον τρόπο λήψης του ελαιοχυμού από την ελαιόπαστα.

Photographs and schemas describing the extraction of olive juice from the olive paste.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

Fotos und Schemata zur Beschreibung der Gewinnung von Olivensaft aus dem Olivenbrei.

Traducere automată cu DeepL

Fotografii și scheme care descriu extracția sucului de măsline din pasta de măsline.

Автоматичен превод с DeepL

Снимки и схеми, описващи извличането на маслиновия сок от маслиновата паста.

Traduction automatique avec DeepL

Photographies et schémas décrivant l’extraction du jus d’olive de la pâte d’olive.

DeepL ile makine çevirisi

Zeytin hamurundan zeytin suyunun çıkarılmasını anlatan fotoğraflar ve şemalar.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

Zdjęcia i schematy opisujące ekstrakcję soku z oliwek z pasty z oliwek.

N21

Φωτογραφική απεικόνιση της λήψης του ελαιοχυμού από την ελαιόπαστα που γινόταν με πίεση της πάστας με πέτρες.

N21 demonstrates a photographic representation of olive juice extraction from the olive paste which was achieved when applying pressure to the olive paste with rocks.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N21 zeigt eine fotografische Darstellung der Extraktion von Olivensaft aus dem Olivenbrei, die durch die Anwendung von Druck auf den Olivenbrei mit Steinen erreicht wurde.

Traducere automată cu DeepL

N21 demonstrează o reprezentare fotografică a extracției sucului de măsline din pasta de măsline, care a fost obținută prin aplicarea unei presiuni asupra pastei de măsline cu pietre.

Автоматичен превод с DeepL

N21 демонстрира фотографско изображение на извличането на маслинов сок от маслиновата паста, което е постигнато при прилагане на натиск върху маслиновата паста с помощта на камъни.

Traduction automatique avec DeepL

N21 montre une représentation photographique de l’extraction du jus d’olive de la pâte d’olive, obtenue en appliquant une pression sur la pâte d’olive à l’aide de pierres.

DeepL ile makine çevirisi

N21, zeytin hamuruna taşlarla basınç uygulandığında elde edilen zeytin suyunun zeytin hamurundan çıkarılmasının fotoğrafik bir temsilini göstermektedir.

Sayın ziyaretçi,

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

N21 demonstruje fotograficzną reprezentację ekstrakcji soku z oliwek z pasty z oliwek, która została osiągnięta podczas wywierania nacisku na pastę z oliwek za pomocą kamieni.

N22

Σκάφη όπου γινόταν η πίεση και το δοχείο συλλογής του ελαιοχυμού.

N22 demonstrates the trough (basin) where the pressure was applied as well as the olive juice collection container.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N22 zeigt den Trog (das Becken), in dem der Druck ausgeübt wurde, sowie den Auffangbehälter für den Olivensaft.

Traducere automată cu DeepL

N22 prezintă jgheabul (bazinul) în care a fost aplicată presiunea, precum și recipientul de colectare a sucului de măsline.

Автоматичен превод с DeepL

N22 показва коритото (басейна), където се прилага натискът, както и съда за събиране на маслинов сок.

Traduction automatique avec DeepL

N22 montre l’auge (bassin) où la pression a été appliquée ainsi que le récipient de collecte du jus d’olive.

DeepL ile makine çevirisi

N22, basıncın uygulandığı teknenin (leğen) yanı sıra zeytin suyu toplama kabını da göstermektedir.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

N22 demonstruje koryto (zbiornik), w którym zastosowano ciśnienie, a także pojemnik do zbierania soku z oliwek.

N23

Χρήση του μοχλού στην εξαγωγή του ελαιοχυμού από την ελαιόπαστα.

N23 demonstrates the use of the lever used for extraction of the olive juice from the olive paste

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N23 demonstriert die Verwendung des Hebels, mit dem der Olivensaft aus dem Olivenbrei gepresst wird

Traducere automată cu DeepL

N23 demonstrează utilizarea pârghiei folosite pentru extragerea sucului de măsline din pasta de măsline.

Автоматичен превод с DeepL

N23 демонстрира използването на лоста, използван за извличане на маслиновия сок от маслиновата паста

Traduction automatique avec DeepL

N23 démontre l’utilisation du levier servant à extraire le jus d’olive de la pâte d’olive.

DeepL ile makine çevirisi

N23 zeytin hamurundan zeytin suyunun çıkarılması için kullanılan manivelanın kullanımını gösterir

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

N23 demonstruje użycie dźwigni używanej do wyciskania soku z oliwek z pasty z oliwek.

N24

Διάφοροι τύποι μοχλών.

N24 demonstrates various types of levers.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N24 demonstriert verschiedene Arten von Hebeln.

Traducere automată cu DeepL

N24 demonstrează diferite tipuri de pârghii.

Автоматичен превод с DeepL

N24 демонстрира различни видове лостове.

Traduction automatique avec DeepL

N24 montre différents types de leviers.

DeepL ile makine çevirisi

N24 çeşitli kaldıraç türlerini gösterir.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

N24 demonstruje różne rodzaje dźwigni.

N25

Χρήση του κοχλία σαν μέσο πίεσης της ελαιόπαστας.

N25 demonstrates the use of the cochlea to apply pressure to the olive paste

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N25 demonstriert die Verwendung der Cochlea, um Druck auf die Olivenpaste auszuüben

Traducere automată cu DeepL

N25 demonstrează utilizarea cochiliei pentru a aplica presiune pe pasta de măsline

Автоматичен превод с DeepL

N25 демонстрира използването на кохлеята за оказване на натиск върху маслиновата паста

Traduction automatique avec DeepL

N25 démontre l’utilisation de la cochlée pour exercer une pression sur la pâte d’olive.

DeepL ile makine çevirisi

N25, zeytin hamuruna basınç uygulamak için koklea kullanımını gösterir

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

N25 demonstruje użycie ślimaka do wywierania nacisku na pastę z oliwek

N26

Διάφοροι τύποι κοχλιών αλλά και φωτογραφία υδραυλικού πιεστηρίου.

N26 demonstrates various types of cochleas as well as a picture of a hydraulic press.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N26 zeigt verschiedene Arten von Cochleas sowie ein Bild einer hydraulischen Presse.

Traducere automată cu DeepL

N26 prezintă diferite tipuri de cochilii, precum și o imagine a unei prese hidraulice.

Автоматичен превод с DeepL

N26 демонстрира различни видове кохлеи, както и снимка на хидравлична преса.

Traduction automatique avec DeepL

N26 montre différents types de cochlées ainsi qu’une image de presse hydraulique.

DeepL ile makine çevirisi

N26, çeşitli koklea türlerinin yanı sıra bir hidrolik pres resmi gösterir.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

N26 demonstruje różne rodzaje ślimaków, a także obraz prasy hydraulicznej.

N27

Φωτογραφικό υλικό από αποθηκευτικούς χώρους από τα Μυκηναϊκά χρόνια μέχρι σήμερα.

N27 is various pictures of storerooms from the Mycenaean years until today.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N27 zeigt verschiedene Bilder von Lagerräumen von der mykenischen Zeit bis heute.

Traducere automată cu DeepL

N27 cuprinde diverse imagini cu depozite din perioada miceniană până în prezent.

Автоматичен превод с DeepL

N27 представлява различни снимки на складове от микенските години до наши дни.

Traduction automatique avec DeepL

N27 est une série de photos d’entrepôts depuis les années mycéniennes jusqu’à aujourd’hui.

DeepL ile makine çevirisi

N27, Miken yıllarından günümüze kadar çeşitli depo resimleridir.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

N27 to różne zdjęcia magazynów od czasów mykeńskich do dziś.

Υποομάδα Γ | Subgroup C

απεικονίζει φωτογραφικά μερικά δείγματα της επίδρασης της ελιάς και του ελαιόλαδου στον πολιτισμό των Ελλήνων με διάφορες εκφράσεις όπως ζωγραφική, κεραμική, γλυπτική, κοσμήματα κ,λπ.

Photographic documentation of the influence olive cultivation and olive oil had to the Greek civilization, expressed through painting, pottery, sculpture, jewellery etc.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

Fotodokumentation des Einflusses, den der Olivenanbau und das Olivenöl auf die griechische Zivilisation hatten, ausgedrückt durch Malerei, Keramik, Skulpturen, Schmuck usw.

Traducere automată cu DeepL

Documentare fotografică a influenței pe care cultivarea măslinelor și a uleiului de măsline au avut-o asupra civilizației grecești, exprimată prin pictură, ceramică, sculptură, bijuterii etc.

Автоматичен превод с DeepL

Фотодокументация на влиянието на отглеждането на маслини и зехтина върху гръцката цивилизация, изразено чрез живопис, керамика, скулптура, бижута и др.

Traduction automatique avec DeepL

Documentation photographique de l’influence de l’oléiculture et de l’huile d’olive sur la civilisation grecque, exprimée à travers la peinture, la poterie, la sculpture, la joaillerie, etc.

DeepL ile makine çevirisi

Zeytin yetiştiriciliği ve zeytinyağının Yunan uygarlığı üzerindeki etkisinin resim, çömlek, heykel, mücevher vb. ile ifade edilen fotoğrafik dokümantasyonu.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

Dokumentacja fotograficzna wpływu uprawy oliwek i oliwy z oliwek na cywilizację grecką, wyrażona poprzez malarstwo, ceramikę, rzeźbę, biżuterię itp.

N28

Φωτογραφίες από πήλινα δοχεία για τη μεταφορά του ελαιολάδου, όπως επίσης και διάφορους αμφορείς που η ζωγραφική τους είχε σαν θέμα την ελιά και το ελαιόλαδο.

N28 shows pictures of clay pots used for the transportation of olive oil, as well as various amphorae whose paintings were about olives and olive oil.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N28 zeigt Bilder von Tongefäßen, die für den Transport von Olivenöl verwendet wurden, sowie verschiedene Amphoren, deren Bemalung Oliven und Olivenöl zum Thema hatte.

Traducere automată cu DeepL

N28 prezintă imagini de vase de lut folosite pentru transportul uleiului de măsline, precum și diverse amfore ale căror picturi aveau ca subiect măslinele și uleiul de măsline.

Автоматичен превод с DeepL

N28 показва изображения на глинени съдове, използвани за пренасяне на зехтин, както и различни амфори, чиито рисунки са посветени на маслини и зехтин.

Traduction automatique avec DeepL

N28 montre des images de pots en argile utilisés pour le transport de l’huile d’olive, ainsi que diverses amphores dont les peintures sont consacrées aux olives et à l’huile d’olive.

DeepL ile makine çevirisi

N28’de zeytinyağı taşımak için kullanılan kil kapların yanı sıra zeytin ve zeytinyağı ile ilgili resimleri olan çeşitli amforaların resimleri yer almaktadır.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

N28 pokazuje obrazy glinianych naczyń używanych do transportu oliwy z oliwek, a także różne amfory, których obrazy dotyczyły oliwek i oliwy z oliwek.

N29

Πήλινα αγγεία που έχουν σχέση με το ελαιόλαδο και σκεύη στα οποία αποθήκευαν φαρμακευτικές και καλλυντικές ουσίες που είχαν σαν βάση το ελαιόλαδο.

N29 shows various pottery related to olive oil and other pots that were used for storing medicinal and cosmetic substances based on olive oil.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N29 zeigt verschiedene Töpferwaren im Zusammenhang mit Olivenöl und andere Töpfe, die zur Aufbewahrung von medizinischen und kosmetischen Substanzen auf Olivenölbasis verwendet wurden.

Traducere automată cu DeepL

N29 prezintă diverse obiecte de ceramică legate de uleiul de măsline și alte vase care erau folosite pentru depozitarea substanțelor medicinale și cosmetice pe bază de ulei de măsline.

Автоматичен превод с DeepL

N29 показва различни керамични съдове, свързани със зехтин, и други съдове, използвани за съхранение на медицински и козметични вещества на основата на зехтин.

Traduction automatique avec DeepL

N29 présente diverses poteries liées à l’huile d’olive et d’autres pots utilisés pour le stockage de substances médicinales et cosmétiques à base d’huile d’olive.

DeepL ile makine çevirisi

N29’da zeytinyağı ile ilgili çeşitli çanak çömlekler ve zeytinyağına dayalı tıbbi ve kozmetik maddelerin saklanmasında kullanılan diğer kaplar görülmektedir.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

N29 pokazuje różne naczynia związane z oliwą z oliwek i inne naczynia, które były używane do przechowywania substancji leczniczych i kosmetycznych na bazie oliwy z oliwek.

N30

Πήλινα αγγεία και στεφάνια από κλαδιά ελιάς όπως αυτά χρησιμοποιήθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι γνωστή η σχέση της ελιάς και του ελαιόλαδου με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

N30 shows clay pots and wreaths made of olive tree branches, just like that were used in the Olympic Games. The connection between olive and olive oil with the Olympic Games is widely known.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N30 zeigt Tongefäße und Kränze aus Olivenzweigen, wie sie bei den Olympischen Spielen verwendet wurden. Die Verbindung von Oliven und Olivenöl mit den Olympischen Spielen ist weithin bekannt.

Traducere automată cu DeepL

N30 prezintă vase de lut și coronițe din ramuri de măslin, la fel ca cele folosite la Jocurile Olimpice. Legătura dintre măsline și uleiul de măsline cu Jocurile Olimpice este cunoscută pe scară largă.

Автоматичен превод с DeepL

В N30 са показани глинени съдове и венци от клонки на маслинови дървета, каквито са били използвани по време на Олимпийските игри. Връзката между маслините и зехтина с Олимпийските игри е широко известна.

Traduction automatique avec DeepL

N30 montre des pots en terre cuite et des couronnes de branches d’olivier, comme celles qui étaient utilisées lors des Jeux olympiques. Le lien entre l’olive et l’huile d’olive, d’une part, et les Jeux olympiques, d’autre part, est largement connu.

DeepL ile makine çevirisi

N30’da tıpkı Olimpiyat Oyunlarında kullanılanlar gibi zeytin ağacı dallarından yapılmış kil kaplar ve çelenkler görülmektedir. Zeytin ve zeytinyağı ile Olimpiyat Oyunları arasındaki bağlantı yaygın olarak bilinmektedir.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

N30 pokazuje gliniane naczynia i wieńce wykonane z gałązek drzewa oliwnego, tak jak te używane na igrzyskach olimpijskich. Związek oliwek i oliwy z oliwek z igrzyskami olimpijskimi jest powszechnie znany.

N31

Απεικονίσεις σε πήλινα δοχεία από τη χρήση του ελαιολάδου στους αγώνες πάλης.

In N31 there are various depictions of clay pots that contained the olive oil that was used in wrestling games.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

In N31 gibt es verschiedene Darstellungen von Tontöpfen, die das Olivenöl enthielten, das bei Ringkämpfen verwendet wurde.

Traducere automată cu DeepL

În N31 există diferite reprezentări ale unor vase de lut care conțineau uleiul de măsline folosit în jocurile de lupte.

Автоматичен превод с DeepL

В N31 има различни изображения на глинени съдове, в които е имало зехтин, използван в борческите игри.

Traduction automatique avec DeepL

Dans N31, on trouve plusieurs représentations de pots d’argile qui contenaient l’huile d’olive utilisée dans les jeux de lutte.

DeepL ile makine çevirisi

N31’de güreş oyunlarında kullanılan zeytinyağını içeren kil kapların çeşitli tasvirleri bulunmaktadır.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

W N31 znajdują się różne przedstawienia glinianych naczyń, które zawierały oliwę z oliwek używaną w grach zapaśniczych.

N32

Το Ν32 δείχνει την χρήση του ελαιολάδου σαν μέσο φωτισμού συμμετέχοντας στην λειτουργία του σπιτιού ή σαν καντήλι για λατρευτικούς λόγους.

N32 demonstrates the use of olive oil as a means of lighting participating in the operation of a house or as a candle for worship purposes.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N32 demonstriert die Verwendung von Olivenöl als Beleuchtungsmittel für den Betrieb eines Hauses oder als Kerze für den Gottesdienst.

Traducere automată cu DeepL

N32 demonstrează utilizarea uleiului de măsline ca mijloc de iluminat care participă la funcționarea unei case sau ca lumânare în scopuri de cult.

Автоматичен превод с DeepL

N32 демонстрира употребата на зехтин като средство за осветление, участващо в работата на дома или като свещ за целите на богослужението.

Traduction automatique avec DeepL

N32 démontre l’utilisation de l’huile d’olive comme moyen d’éclairage participant au fonctionnement d’une maison ou comme bougie pour le culte.

DeepL ile makine çevirisi

N32, zeytinyağının bir evin işleyişine katılan bir aydınlatma aracı veya ibadet amaçlı bir mum olarak kullanıldığını göstermektedir.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

N32 demonstruje użycie oliwy z oliwek jako środka oświetleniowego uczestniczącego w funkcjonowaniu domu lub jako świecy do celów kultu.

N33

Ζωγραφική με θέμα την ελιά και το ελαιόλαδο, σε αμφορείς και τοιχογραφίες από το ανάκτορο της Κνωσού.

In N33 there are paintings in amphorae and walls, with olive and olive oil as a theme, from the palace of Knossos..

  Automatisch übersetzt mit DeepL

In N33 finden sich Amphoren- und Wandmalereien aus dem Palast von Knossos, die Oliven und Olivenöl zum Thema haben.

Traducere automată cu DeepL

În N33 există picturi în amfore și pe pereți, având ca temă măslinele și uleiul de măsline, din palatul de la Knossos.

Автоматичен превод с DeepL

В N33 има рисунки върху амфори и стени на тема маслини и зехтин от двореца в Кносос.

Traduction automatique avec DeepL

Dans N33, on trouve des peintures sur amphores et sur murs, ayant pour thème l’olive et l’huile d’olive, provenant du palais de Cnossos.

DeepL ile makine çevirisi

N33’te Knossos sarayından zeytin ve zeytinyağı temalı amfora ve duvar resimleri bulunmaktadır.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

W N33 znajdują się malowidła w amforach i na ścianach, z motywem oliwek i oliwy z oliwek, pochodzące z pałacu w Knossos.

N34

Πήλινα αγγεία, αργυρά και χρυσά αντικείμενα με θέμα την ελιά.

N34 shows clay pots, silver and golden objects with olive as a theme.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N34 zeigt Tontöpfe, silberne und goldene Gegenstände mit Oliven als Thema.

Traducere automată cu DeepL

N34 prezintă vase de lut, obiecte din argint și aur, având ca temă măslinul.

Автоматичен превод с DeepL

N34 показва глинени съдове, сребърни и златни предмети с маслини като тема.

Traduction automatique avec DeepL

N34 présente des pots d’argile, des objets en argent et en or ayant pour thème l’olive.

DeepL ile makine çevirisi

N34, zeytin temalı kil kaplar, gümüş ve altın objeler göstermektedir.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

N34 przedstawia gliniane naczynia, srebrne i złote przedmioty, których motywem przewodnim jest oliwka.

N35

Ζωγραφική απεικόνιση της ελαιοσυλλογής όπως την αποθανάτισαν οι καλλιτέχνες διαμέσου των αιώνων.

N35 is a painting depiction of oil collection as immortalized by artists through the centuries.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N35 ist ein Gemälde, das eine Ölsammlung darstellt, wie sie von Künstlern im Laufe der Jahrhunderte verewigt wurde.

Traducere automată cu DeepL

N35 este o pictură care descrie colecția de ulei așa cum a fost imortalizată de artiști de-a lungul secolelor.

Автоматичен превод с DeepL

N35 е картина, изобразяваща колекция от масла, увековечена от художниците през вековете.

Traduction automatique avec DeepL

N35 est une peinture représentant une collection d’huile telle qu’immortalisée par les artistes à travers les siècles.

DeepL ile makine çevirisi

Sayın ziyaretçi,

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

 

N36

  Automatisch übersetzt mit DeepL

 

Traducere automată cu DeepL

 

Автоматичен превод с DeepL

 

Traduction automatique avec DeepL

 

DeepL ile makine çevirisi

Sayın ziyaretçi,

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

 

N37

  Automatisch übersetzt mit DeepL

 

Traducere automată cu DeepL

 

Автоматичен превод с DeepL

 

Traduction automatique avec DeepL

 

DeepL ile makine çevirisi

Sayın ziyaretçi,

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

 

N38

  Automatisch übersetzt mit DeepL

 

Traducere automată cu DeepL

 

Автоматичен превод с DeepL

 

Traduction automatique avec DeepL

 

DeepL ile makine çevirisi

Sayın ziyaretçi,

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

 

N39

  Automatisch übersetzt mit DeepL

 

Traducere automată cu DeepL

 

Автоматичен превод с DeepL

 

Traduction automatique avec DeepL

 

DeepL ile makine çevirisi

Sayın ziyaretçi,

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

 

N40

  Automatisch übersetzt mit DeepL

 

Traducere automată cu DeepL

 

Автоматичен превод с DeepL

 

Traduction automatique avec DeepL

 

DeepL ile makine çevirisi

Sayın ziyaretçi,

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

 

N41

  Automatisch übersetzt mit DeepL

 

Traducere automată cu DeepL

 

Автоматичен превод с DeepL

 

Traduction automatique avec DeepL

 

DeepL ile makine çevirisi

Sayın ziyaretçi,

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

 

N42

  Automatisch übersetzt mit DeepL

 

Traducere automată cu DeepL

 

Автоматичен превод с DeepL

 

Traduction automatique avec DeepL

 

DeepL ile makine çevirisi

Sayın ziyaretçi,

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

 

N43

  Automatisch übersetzt mit DeepL

 

Traducere automată cu DeepL

 

Автоматичен превод с DeepL

 

Traduction automatique avec DeepL

 

DeepL ile makine çevirisi

Sayın ziyaretçi,

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

 

Scroll to Top

Ώρες λειτουργίας

Από την 1η Μαΐου
Το μουσείο είναι ανοικτό  για τους επισκέπτες
Δευ–Σαβ: 09:00 – 15:00
Κυριακές: Κλειστά

Από την 1η Ιουνίου
Το μουσείο είναι ανοικτό  για τους επισκέπτες
Δευ–Κυρ: 09:00 – 19:00

Από την 22α Ιουλίου
Το μουσείο είναι ανοικτό  για τους επισκέπτες
Δευ–Κυρ: 09:00 – 19:00

Από την 1η Σεπτεμβρίου
Το μουσείο θα είναι ανοικτό  για τους επισκέπτες
Δευ–Σάβ: 09:00 – 18:00
Κυριακή: ΚΛΕΙΣΤΑ

 

Από την 18η Σεπτεμβρίου
Το μουσείο θα είναι ανοικτό  για τους επισκέπτες
Δευ–Σάβ: 09:00 – 16:00
Κυριακή: ΚΛΕΙΣΤΑ

Από την 15η Οκτωβρίου
Το μουσείο θα είναι κλειστό  για τους επισκέπτες και θα είναι επισκέψιμο μόνο κατόπιν συνεννοήσεως.

Ραντεβού την Άνοιξη

Ώρες λειτουργίας

Από την 17η Οκτωβρίου
Το μουσείο θα παραμείνει κλειστό. Μπορείτε να το επισκεφτείτε
μόνο μετά από επικοινωνία και συνεννόηση στο τηλέφωνο: +30 25930 71950