ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -c

auto

auto

auto

auto

auto

auto

Αγαπητέ επισκέπτη

Εδώ και 6000 χρόνια, για τα οποία έχουμε στοιχεία, η ελιά και το ελαιόλαδο αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των Ελλήνων και φυσικά των κατοίκων της Θάσου.

Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι η ελιά και το ελαιόλαδο αποτελούν κομμάτι της ιστορίας και του πολιτισμού της Ελλάδας και της Θάσου.

Προκειμένου να συνδέσουμε την παραγωγική διαδικασία με την ιστορία και τον πολιτισμό, δημιουργήσαμε τον επισκέψιμο αυτόν χώρο.

Dear visitor,

For 6000 years, for which we have data, olives and olive oil form an integral part of the life of Greeks and of course Thasos’s residents.

With that in mind, we can assume that olives and olive oil are form a part of the history of Greece’s and Thasos’s culture.

In order to connect the production process with the history and the culture, we created this space that you can visit.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

Lieber Besucher,

Seit 6000 Jahren, über die wir Daten haben, sind Oliven und Olivenöl ein fester Bestandteil des Lebens der Griechen und natürlich auch der Bewohner von Thasos.

In diesem Sinne können wir davon ausgehen, dass Oliven und Olivenöl ein Teil der Geschichte der griechischen und thasischen Kultur sind.

Um den Produktionsprozess mit der Geschichte und der Kultur zu verbinden, haben wir diesen Raum geschaffen, den Sie besuchen können.

Traducere automată cu DeepL

Stimate vizitator,

De 6000 de ani, de când avem date, măslinele și uleiul de măsline fac parte integrantă din viața grecilor și, bineînțeles, a locuitorilor din Thasos.

Având în vedere acest lucru, putem presupune că măslinele și uleiul de măsline fac parte din istoria culturii Greciei și a orașului Thasos.

Pentru a conecta procesul de producție cu istoria și cultura, am creat acest spațiu pe care îl puteți vizita.

Автоматичен превод с DeepL

Уважаеми посетители,

В продължение на 6000 години, за които имаме данни, маслините и зехтинът са неразделна част от живота на гърците и, разбира се, на жителите на Тасос.

Имайки предвид това, можем да предположим, че маслините и зехтинът са част от историята на културата на Гърция и Тасос.

За да свържем производствения процес с историята и културата, създадохме това пространство, което можете да посетите.

Traduction automatique avec DeepL

Cher visiteur,

Depuis 6000 ans, date à laquelle nous disposons de données, les olives et l’huile d’olive font partie intégrante de la vie des Grecs et, bien sûr, des habitants de Thasos.

Nous pouvons donc supposer que les olives et l’huile d’olive font partie de l’histoire de la culture de la Grèce et de Thasos.

Afin de relier le processus de production à l’histoire et à la culture, nous avons créé cet espace que vous pouvez visiter.

DeepL ile makine çevirisi

Sayın ziyaretçi,

Elimizdeki verilere göre zeytin ve zeytinyağı 6000 yıldır Yunanlıların ve tabii ki Thasos sakinlerinin yaşamının ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.

Bunu göz önünde bulundurarak, zeytin ve zeytinyağının Yunanistan’ın ve Thasos’un kültür tarihinin bir parçasını oluşturduğunu varsayabiliriz.

Üretim sürecini tarih ve kültürle ilişkilendirmek için ziyaret edebileceğiniz bu alanı yarattık.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

Drogi gościu,

Od 6000 lat, dla których mamy dane, oliwki i oliwa z oliwek stanowią integralną część życia Greków i oczywiście mieszkańców Thasos.

Mając to na uwadze, możemy założyć, że oliwki i oliwa z oliwek stanowią część historii kultury Grecji i Thasos.

Aby połączyć proces produkcji z historią i kulturą, stworzyliśmy tę przestrzeń, którą można odwiedzić.

Έκθεση ποικιλιών Ελιάς | Olive tree varieties

auto

auto

auto

auto

auto

auto

Περπατώντας στον προαύλιο χώρο θα δούμε νοτιοδυτικά την ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΕΛΙΑΣ.  Οι ελιές στην έκθεση αποτελούν ένα μέρος (περίπου 50) από ένα σύνολο 135 υπάρχουσες σήμερα ποικιλίες. Για τα χαρακτηριστικά κάθε ποικιλίας υπάρχει πίνακας που τα περιγράφει στην εξωτερική δυτική πλευρά του Μουσείου.

Walking across the courtyard space, we can see the EXHIBITION OF OLIVE VARIETIES on the south western side. The various olive varieties on display (which are almost 50) are just a fraction of the total 135 existing varieties found around the world. For further information about every variety there is board on the outer west side of the Museum.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

Wenn man über den Innenhof geht, sieht man auf der Südwestseite die AUSSTELLUNG DER OLIVENSORTEN. Die verschiedenen ausgestellten Olivensorten (fast 50) sind nur ein Bruchteil der insgesamt 135 weltweit existierenden Sorten. Weitere Informationen zu jeder Sorte finden Sie auf einer Tafel an der äußeren Westseite des Museums.

Traducere automată cu DeepL

Traversând curtea interioară, putem vedea EXPOZIȚIA DE VARII DE OLIVI pe partea de sud-vest. Diferitele soiuri de măsline expuse (care sunt aproape 50) reprezintă doar o parte din totalul de 135 de soiuri existente în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre fiecare soi în parte, există un panou în partea exterioară vestică a muzeului.

Автоматичен превод с DeepL

Преминавайки през дворното пространство, можем да видим ИЗЛОЖБАТА НА СОРТОВЕ ОЛИВИ от югозападната страна. Изложените различни сортове маслини (които са почти 50) са само малка част от общо 135-те съществуващи сорта, които се срещат по света. За допълнителна информация за всеки сорт има табло във външната западна страна на музея.

Traduction automatique avec DeepL

En traversant la cour, on peut voir l’EXPOSITION DE VARIÉTÉS D’OLIVES sur le côté sud-ouest. Les différentes variétés d’olives exposées (près de 50) ne représentent qu’une fraction des 135 variétés existantes dans le monde. Pour plus d’informations sur chaque variété, un tableau se trouve sur le côté extérieur ouest du musée.

DeepL ile makine çevirisi

Avluda yürürken güney batı tarafında ZEYTİN ÇEŞİTLERİ SERGİSİ’ni görebiliyoruz. Sergilenen çeşitli zeytin çeşitleri (yaklaşık 50 adet), dünya çapında bulunan toplam 135 çeşidin sadece bir kısmıdır. Her çeşit hakkında daha fazla bilgi için Müzenin dış batı tarafında bir pano bulunmaktadır.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

Spacerując po dziedzińcu, możemy zobaczyć WYSTAWĘ ODMIAN OLIWEK po południowo-zachodniej stronie. Różne odmiany oliwek na wystawie (których jest prawie 50) to tylko ułamek wszystkich 135 istniejących odmian występujących na całym świecie. Więcej informacji na temat każdej odmiany znajduje się na tablicy po zewnętrznej zachodniej stronie muzeum.

Πιθεώνας | Pitheonas

auto

auto

auto

auto

auto

auto

Επίσης θα δούμε στα βορειοανατολικά τον «ΠΙΘΕΩΝΑ».

Σαν «ΠΙΘΕΩΝΑ» ονομάζουμε στεγασμένο χώρο όπου φυλασσόταν πιθάρια, προκειμένου να αποθηκεύονται αγαθά (ελαιόλαδο, κρασί, σιτηρά κλπ). Εμείς σε εργασίες που κάναμε στην περιοχή αυτή βρήκαμε τα πιθάρια και με την επίβλεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Καβάλας κάναμε την ανασκαφή. Πρόκειται μάλλον για πιθεώνα, αρχαίου ελαιοτριβείου, δοθέντος ότι η περιοχή είχε πάντα ελιές και βρισκόταν κοντά στο αρχαίο λιμάνι του Πρίνου.

Additionally, on the northeast side we can see “PITHEONAS”.

This is a sheltered space which was used to store pots in order to store goods like olive oil, wine, cereal and so on. While we were working in the area we found the pots that we excavated with supervision of the Archaeological Service of Kavala. “PITHEON” probably belongs to an ancient olive mill, given that the area always had a supply of olives and it’s located next to the ancient “Port of Prinos”.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

Außerdem können wir auf der nordöstlichen Seite “PITHEONAS” sehen.

Dies ist ein geschützter Raum, in dem Töpfe zur Lagerung von Waren wie Olivenöl, Wein, Getreide usw. aufbewahrt wurden. Bei unseren Arbeiten in diesem Bereich haben wir die Töpfe gefunden, die wir unter Aufsicht des Archäologischen Dienstes von Kavala ausgegraben haben. “PITHEON” gehört wahrscheinlich zu einer antiken Olivenmühle, da es in der Gegend immer Oliven gab und sie sich in der Nähe des antiken “Hafens von Prinos” befindet.

Traducere automată cu DeepL

În plus, pe partea de nord-est se poate vedea “PITHEONAS”.

Acesta este un spațiu adăpostit care era folosit pentru a depozita vasele pentru a depozita bunuri precum uleiul de măsline, vinul, cerealele și așa mai departe. În timp ce lucram în zonă am găsit oalele pe care le-am excavat cu supravegherea Serviciului Arheologic din Kavala. “PITHEON” aparține probabil unei vechi mori de măsline, având în vedere că zona a avut întotdeauna o aprovizionare cu măsline și este situată lângă vechiul “Port de Prinos”.

Автоматичен превод с DeepL

Освен това на североизточната страна се вижда надпис “PITHEONAS”.

Това е закрито пространство, което се е използвало за съхраняване на съдове, за да се съхраняват стоки като зехтин, вино, зърнени храни и т.н. Докато работехме в района, открихме гърнетата, които разкопахме под надзора на Археологическата служба на Кавала. “ПИТЕОН” вероятно принадлежи на древна маслинова мелница, като се има предвид, че в района винаги е имало запаси от маслини и че се намира в непосредствена близост до древното “Пристанище Принос”.

Traduction automatique avec DeepL

En outre, sur le côté nord-est, on peut voir le “PITHEONAS”.

Il s’agit d’un espace abrité qui servait à entreposer des pots afin de stocker des marchandises telles que l’huile d’olive, le vin, les céréales, etc. Pendant que nous travaillions dans cette zone, nous avons trouvé les pots que nous avons fouillés sous la supervision du service archéologique de Kavala. “PITHEON” appartient probablement à un ancien moulin à olives, étant donné que la région a toujours été approvisionnée en olives et qu’elle est située à côté de l’ancien “Port de Prinos”.

DeepL ile makine çevirisi

Ayrıca, kuzeydoğu tarafında “PITHEONAS “ı görebiliriz.

Burası zeytinyağı, şarap, tahıl gibi ürünlerin depolanması için çömleklerin saklandığı korunaklı bir alandır. Alanda çalışırken Kavala Arkeoloji Servisi’nin gözetiminde kazdığımız çömlekleri bulduk. “PITHEON” muhtemelen antik bir zeytin değirmenine aittir, çünkü bölgede her zaman zeytin kaynağı vardı ve antik “Prinos Limanı “nın yanında yer alıyordu.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

Dodatkowo, po północno-wschodniej stronie możemy zobaczyć “PITHEONAS”.

Jest to zadaszona przestrzeń, która służyła do przechowywania garnków w celu przechowywania towarów, takich jak oliwa z oliwek, wino, zboże itp. Podczas prac w tym obszarze znaleźliśmy garnki, które wydobyliśmy pod nadzorem Służby Archeologicznej Kavali. “PITHEON” prawdopodobnie należy do starożytnego młyna oliwnego, biorąc pod uwagę, że obszar ten zawsze był zaopatrzony w oliwki i znajduje się obok starożytnego “Portu Prinos”.

N1

Κατωλίθι | Ground stone

auto

auto

auto

auto

auto

auto

Η διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου παρέμεινε σχεδόν η ίδια για 6000 χρόνια. Αλλαγή στον τρόπο παραγωγής ελαιολάδου έχουμε από τα μέσα του 1900.
Τα μέσα παραγωγής ελαιολάδου για πολλά χρόνια τα κατασκεύαζαν οι ίδιοι οι κάτοικοι της Θάσου. Ένα τυπικό παράδειγμα είναι το έκθεμα με το Ν 1 που είναι ένα ημιτελές κατωλύθι, δηλαδή η μυλόπετρα επάνω στην οποία περιστρεφόταν το πανωλύθι και ο κοχλίας που βρίσκεται στην βάση του Ν 7.

 

The process of olive production remained similar for 6000 years. The first major change in the production process dates back to the middle 1900.
For many years, the means of olive oil production were made from the residents of Thasos. A typical example is the N1, which is an unfinished bottom stone (“katolythi”), which is essentially the millstone upon which the upper stone (“panolythi”) was rotated along with the screw which is found in the base of N7.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

Der Prozess der Olivenproduktion ist seit 6000 Jahren gleich geblieben. Die erste größere Veränderung im Produktionsprozess geht auf die Zeit um 1900 zurück.
Viele Jahre lang wurden die Mittel zur Olivenölproduktion von den Bewohnern von Thasos hergestellt. Ein typisches Beispiel ist der N1, ein unbearbeiteter unterer Stein (“katolythi”), der im Wesentlichen der Mühlstein ist, auf dem der obere Stein (“panolythi”) zusammen mit der Schraube gedreht wurde, die sich in der Basis des N7 befindet.

Traducere automată cu DeepL

Procesul de producție a măslinelor a rămas similar timp de 6000 de ani. Prima schimbare majoră în procesul de producție datează de la mijlocul anilor 1900.
Timp de mulți ani, mijloacele de producție a uleiului de măsline au fost realizate de către locuitorii din Thasos. Un exemplu tipic este N1, care este o piatră de jos neterminată (“katolythi”), care este, în esență, piatra de moară pe care se rotea piatra superioară (“panolythi”) împreună cu șurubul care se găsește la baza lui N7.

Автоматичен превод с DeepL

Процесът на производство на маслини остава подобен в продължение на 6000 години. Първата голяма промяна в производствения процес датира от средата на 1900 г.
В продължение на много години средствата за производство на маслиново масло са се изработвали от жителите на Тасос. Типичен пример за това е N1, който представлява недовършен долен камък (“katolythi”), който по същество е воденичен камък, върху който се е въртял горният камък (“panolythi”) заедно с винта, който се намира в основата на N7.

Traduction automatique avec DeepL

Le processus de production des olives est resté le même pendant 6000 ans. Le premier changement majeur dans le processus de production remonte au milieu des années 1900.
Pendant de nombreuses années, les moyens de production de l’huile d’olive ont été fabriqués par les habitants de Thasos. Un exemple typique est le N1, qui est une pierre inférieure inachevée (“katolythi”), qui est essentiellement la meule sur laquelle la pierre supérieure (“panolythi”) était tournée avec la vis qui se trouve dans la base du N7.

DeepL ile makine çevirisi

Zeytin üretim süreci 6000 yıl boyunca benzer kalmıştır. Üretim sürecindeki ilk büyük değişiklik 1900’lü yılların ortalarına dayanmaktadır.
Uzun yıllar boyunca zeytinyağı üretim araçları Thasos sakinlerinden temin edilmiştir. Tipik bir örnek, N7’nin tabanında bulunan vida ile birlikte üst taşın (“panolythi”) üzerinde döndürüldüğü değirmen taşı olan bitmemiş bir alt taş (“katolythi”) olan N1’dir.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

Proces produkcji oliwek pozostawał podobny przez 6000 lat. Pierwsza poważna zmiana w procesie produkcji datowana jest na połowę 1900 roku.
Przez wiele lat środki do produkcji oliwy z oliwek pochodziły od mieszkańców Thasos. Typowym przykładem jest N1, który jest niedokończonym dolnym kamieniem (“katolythi”), który jest zasadniczo kamieniem młyńskim, na którym obracał się górny kamień (“panolythi”) wraz ze śrubą, która znajduje się w podstawie N7.

Αγριελιά | Agrielia (wild olive)

auto

auto

auto

auto

auto

auto

Με την είσοδο μας στο εκθεσιακό χώρο, στον χώρο του αίθριου, αντικρίζουμε μια αγριελιά η οποία αποτελεί την αρχέγονη ελιά, από την οποία εξελίχθηκαν, αρχικά με μετάλλαξη και μεταγενέστερα με εργαστηριακές παρεμβάσεις, οι διάφορες ποικιλίες ελιάς.
Στην Θάσο, η ελιά που καλλιεργείται είναι η Θασίτικη, Θρουμπουλιά, μια ποικιλία η οποία ευδοκιμεί στην περιοχή για 4000 χρόνια τουλάχιστον και ως εκ τούτου έχει προσαρμοστεί στο μικροκλίμα της περιοχής. Η θρουμποελιά ή Ευρωπαϊκή Ελιά ήταν η κυρίαρχη ποικιλία ελιάς στον χώρου του Αιγαίου. Η ελιά αυτή παράγει καρπό που κύριο χαρακτηριστικό του είναι η εκπίκρανση (ξεπίκρισμα) επάνω στο ελαιόδεντρο, ώστε να είναι βρώσιμη χωρίς καμία επεξεργασία.


Upon entering the exhibition space, in the patio area, we see a wild olive tree that is the primordial olive, from which evolved, initially by mutation and later by laboratory interventions, the various kinds of olive trees.

In Thassos, the olive tree that is cultivated is the “Thasitiki”,  “Throumpoulia”, a variation of olive that thrived in the area for well over 4000 years and has therefore adapted to the microclimate of the area. “Thromboelia” or European Olive Tree was the dominant variation of olive in the Aegean. This olive produces a fruit whose main feature is the “de-bittering” which happens while the olive is still on the tree, so that it is edible without any processing.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

Wenn man den Ausstellungsraum betritt, sieht man im Innenhof einen wilden Olivenbaum, der die Ur-Olive darstellt, aus der sich zunächst durch Mutation und später durch Laboreingriffe die verschiedenen Olivenbaumarten entwickelt haben.

Auf Thassos wird der Olivenbaum “Thasitiki”, “Throumpoulia”, angebaut, eine Variante des Olivenbaums, die seit mehr als 4000 Jahren in diesem Gebiet gedeiht und sich daher an das Mikroklima der Region angepasst hat. Die “Thromboelia” oder der europäische Olivenbaum war die vorherrschende Olivenart in der Ägäis. Diese Olive produziert eine Frucht, deren Hauptmerkmal die “Entbitterung” ist, die stattfindet, während die Olive noch am Baum ist, so dass sie ohne jegliche Verarbeitung essbar ist.

Traducere automată cu DeepL

La intrarea în spațiul expozițional, în zona curții, vedem un măslin sălbatic care este măslinul primordial, din care au evoluat, inițial prin mutație și mai târziu prin intervenții de laborator, diferitele tipuri de măslini.

În Thassos, măslinul care este cultivat este “Thasitiki”, “Throumpoulia”, o variantă de măslin care a prosperat în zonă de mai bine de 4000 de ani și care, prin urmare, s-a adaptat la microclimatul zonei. “Thromboelia” sau măslinul european a fost varianta dominantă de măslin în Marea Egee. Acest măslin produce un fruct a cărui caracteristică principală este “dezamorsarea”, care are loc în timp ce măslinul este încă pe copac, astfel încât este comestibil fără nicio prelucrare.

Автоматичен превод с DeepL

При влизане в изложбеното пространство, в зоната на вътрешния двор, виждаме диво маслиново дърво, което е първообразът на маслината, от която първоначално чрез мутация, а по-късно чрез лабораторни намеси, са се развили различните видове маслинови дървета.

В Тасос маслиновото дърво, което се култивира, е “Thasitiki”, “Throumpoulia”, разновидност на маслината, която вирее в района повече от 4000 години и следователно се е адаптирала към микроклимата на района. “Thromboelia” или европейското маслиново дърво е доминиращата разновидност на маслината в Егейско море. Тази маслина дава плод, чиято основна характеристика е “обезгорчаването”, което се случва още докато маслината е на дървото, така че тя е годна за консумация без никаква обработка.

Traduction automatique avec DeepL

En entrant dans l’espace d’exposition, dans le patio, nous voyons un olivier sauvage qui est l’olivier primordial, à partir duquel ont évolué, d’abord par mutation et plus tard par des interventions en laboratoire, les différentes sortes d’oliviers.

À Thassos, l’olivier cultivé est le “Thasitiki”, “Throumpoulia”, une variante de l’olivier qui a prospéré dans la région pendant plus de 4 000 ans et qui s’est donc adaptée au microclimat de la région. La “Thromboelia” ou olivier européen était la variante dominante de l’olivier dans la mer Égée. Cette olive produit un fruit dont la principale caractéristique est le “désamérissage” qui se produit lorsque l’olive est encore sur l’arbre, de sorte qu’elle est comestible sans aucune transformation.

DeepL ile makine çevirisi

Sergi alanına girdiğimizde, avlu alanında, başlangıçta mutasyon yoluyla ve daha sonra laboratuvar müdahaleleriyle çeşitli zeytin ağaçlarının evrimleştiği ilkel zeytin olan yabani bir zeytin ağacı görüyoruz.

Thassos’ta yetiştirilen zeytin ağacı “Thasitiki”, “Throumpoulia”, 4000 yıldan uzun bir süredir bölgede yetişen ve bu nedenle bölgenin mikro iklimine uyum sağlamış bir zeytin çeşididir. “Thromboelia” ya da Avrupa Zeytin Ağacı Ege’deki baskın zeytin çeşididir. Bu zeytin, ana özelliği zeytin henüz ağaçtayken gerçekleşen “acısının giderilmesi” olan bir meyve üretir, böylece herhangi bir işleme tabi tutulmadan yenilebilir.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

Po wejściu do przestrzeni wystawowej, w patio, widzimy dzikie drzewo oliwne, które jest pierwotną oliwką, z której wyewoluowały, początkowo przez mutację, a później przez interwencje laboratoryjne, różne rodzaje drzew oliwnych.

Na Thassos uprawianym drzewem oliwnym jest “Thasitiki”, “Throumpoulia”, odmiana oliwki, która rozwijała się na tym obszarze przez ponad 4000 lat i dlatego dostosowała się do mikroklimatu tego obszaru. “Thromboelia” lub europejskie drzewo oliwne było dominującą odmianą oliwki na Morzu Egejskim. Oliwka ta produkuje owoce, których główną cechą jest “pozbawienie goryczki”, które ma miejsce, gdy oliwka jest jeszcze na drzewie, dzięki czemu jest jadalna bez żadnego przetwarzania.

N2-3

auto

auto

auto

auto

auto

auto

Για την παραγωγή του ελαιολάδου ή καλύτερα για την απόληψη του ελαιολάδου από τον ελαιόκαρπο χρειάζονται δυο ενέργειες.

 1. η λιοτρίβηση του ελαιοκάρπου, ώστε να γίνει η ελαιόπαστα και
 2. η αφαίρεση του ελαιοχυμού από την ελαιόπαστα.

Ο αρχαιότερος τρόπος λιοτρίβισης του ελαιοκάρπου είναι η συνθλιψη του με μια στρόγγυλη πέτρα ή έναν κύλινδρο, ξύλινο ή πέτρινο, επάνω σε μια επίπεδη πέτρα όπως δείχνει η αναπαράσταση του Νο 2 και Νο 3. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούσαν την ελαιόπαστα την οποία στην συνέχεια πίεζαν με πέτρες, που τις έβαζαν επάνω στην πάστα και έπαιρναν τον ελαιοχυμό τον οποίο αποθήκευαν σε μικρά πήλινα δοχεία. Ο τρόπος αυτός είχε πολύ περιορισμένη παραγωγή ελαιολάδου.

Στον χώρο αυτό επίσης θα δούμε επίσης:

 • φωτογραφίες ή σχεδιαγράμματα από διάφορα ελαιοτριβεία της περιοχής,
 • μία ξύλινη σκάλα από κορμό πεύκου, που χρησιμοποιήθηκε για την ελαιοσυλογή,
 • διάφορα ραβδιά για τον ραβδισμό της ελιάς και κάποιες χτένες επίσης για την ελαιοσυλλογή.

Με την πάροδο των χρόνων και την εξέλιξη της σκέψης, ο άνθρωπος οδηγήθηκε στην κατασκευή του μυλόλιθου που μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμε. Ο μυλόλυθος δεν είναι τίποτε άλλο από μια φέτα από τον αρχικό κύλινδρο λιοτρίβυσης. Ο μυλόλιθος αυτός χρησιμοποιείται τα τελευταία 4000-5000 χρόνια χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές. Στο μυλόλιθο αυτό έκαναν μια τρύπα στο κέντρο για να περάσουν ένα μοχλό περιστροφής και τον σταθεροποιούσαν σε ένα κάθετο άξονα όπου περιστρεφόταν με την βοήθεια (δύναμη) είτε ζώων είτε ανθρώπων ή αργότερα με την χρήση των φυσικών στοιχείων (νερό, αέρας) ή με τις μηχανές εσωτερικής καύσης ή του ηλεκτρισμού.

 

For the production of olive oil or more accurately the withdrawal of olive oil from the olive fruit, there are two actions that need to take place.

 1. The crushing of the olive fruit, in order to produce “olive paste” and
 2. The removal of the olive juice from olive paste.

The most ancient way of crushing the olive fruit is its pressing with a circular stone or cylinder, made of wood or stone, in a flat rock as shown in the representation in No2 and No3.  In the above way they made “olive paste” which they afterwards applied pressure on with stones that they placed upon the “olive paste” in order to get the olive juice that they stored in small clay pots. Using this way the production olive oil was very limited.

 • In this space we will also see:
  pictures or blueprints from different olives mills of the area.
 • a wooden ladder made of pine tree used for gathering olives.
 • various sticks and combs both used for olive gathering.

With the passing of time and the evolution of thought, man was led to the creation of the millstone which is still used to this day. The millstone is just a slice of the starting cylinder used for crushing the olive fruit. The millstone has been used for the last 4000-5000 years without any major modification. In order to place the lever used for rotation, they opened a hole in the center of the millstone. The lever was stabilized in a vertical axis which was rotated with the help (force) of either animals or humans or in later years with the utilization of nature (wind, water) or even later with internal combustion engines or electricity.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

Zur Herstellung von Olivenöl oder genauer gesagt zur Gewinnung von Olivenöl aus der Olivenfrucht sind zwei Vorgänge erforderlich.

Das Zerkleinern der Olivenfrucht, um “Olivenpaste” herzustellen und
die Entnahme des Olivensaftes aus der Olivenpaste.

Die älteste Art, die Olivenfrucht zu zerdrücken, ist das Pressen mit einem runden Stein oder Zylinder aus Holz oder Stein in einem flachen Felsen, wie in den Abbildungen 2 und 3 dargestellt.  Auf diese Weise wurde ein “Olivenbrei” hergestellt, auf den man anschließend mit Steinen, die man auf den “Olivenbrei” legte, Druck ausübte, um den Olivensaft zu gewinnen, den man in kleinen Tongefäßen aufbewahrte. Auf diese Weise war die Produktion von Olivenöl sehr begrenzt.

In diesem Raum werden wir auch sehen:
Bilder oder Baupläne von verschiedenen Olivenmühlen der Gegend.
eine hölzerne Leiter aus Kiefernholz, die zum Sammeln von Oliven verwendet wurde.
verschiedene Stöcke und Kämme, die beide für die Olivenernte verwendet wurden.

Im Laufe der Zeit und der Entwicklung des Denkens hat der Mensch den Mühlstein erfunden, der auch heute noch verwendet wird. Der Mühlstein ist nur ein Stück des Ausgangszylinders, der zum Zerkleinern der Olivenfrüchte verwendet wird. Der Mühlstein wurde in den letzten 4000-5000 Jahren ohne größere Veränderungen verwendet. Um den Hebel für die Drehung anzubringen, wurde ein Loch in der Mitte des Mühlsteins geöffnet. Der Hebel wurde in einer vertikalen Achse stabilisiert, die mit Hilfe (Kraft) von Tieren oder Menschen oder in späteren Jahren mit Hilfe der Natur (Wind, Wasser) oder noch später mit Verbrennungsmotoren oder Elektrizität gedreht wurde.

Traducere automată cu DeepL

Pentru producerea uleiului de măsline sau, mai exact, pentru extragerea uleiului de măsline din fructul de măslin, trebuie să aibă loc două acțiuni.

Zdrobirea fructului de măsline, pentru a produce “pasta de măsline” și
Extragerea sucului de măsline din pasta de măsline.

Cea mai veche modalitate de zdrobire a fructului de măsline este presarea acestuia cu o piatră sau un cilindru circular, din lemn sau piatră, într-o piatră plată, așa cum se arată în reprezentarea de la nr. 2 și nr. 3.  În modul de mai sus se obținea “pasta de măsline” pe care ulterior se exercita o presiune cu ajutorul unor pietre pe care le puneau pe “pasta de măsline” pentru a obține sucul de măsline pe care îl depozitau în vase mici de lut. Folosind acest procedeu, producția de ulei de măsline era foarte limitată.

În acest spațiu vom mai vedea:
imagini sau planuri de la diferite mori de măsline din zonă.
o scară din lemn de pin folosită pentru culegerea măslinelor.
diferite bețe și piepteni, ambele folosite pentru culegerea măslinelor.

Odată cu trecerea timpului și cu evoluția gândirii, omul a fost condus la crearea morii, care este folosită și astăzi. Piatra de moară este doar o felie din cilindrul de pornire folosit pentru zdrobirea fructelor de măsline. Piatra de moară a fost folosită în ultimii 4000-5000 de ani fără nicio modificare majoră. Pentru a plasa pârghia folosită pentru rotație, au deschis o gaură în centrul pietrei de moară. Pârghia era stabilizată pe o axă verticală care era rotită cu ajutorul (forța) fie a animalelor sau a oamenilor, fie, în anii următori, cu ajutorul naturii (vânt, apă) sau chiar mai târziu cu ajutorul motoarelor cu combustie internă sau al electricității.

Автоматичен превод с DeepL

За производството на маслиново масло или по-точно за извличането на маслиново масло от маслиновия плод е необходимо да се извършат две действия.

Смачкване на маслиновите плодове, за да се получи “маслинова паста” и
отделяне на маслиновия сок от маслиновата паста.

Най-древният начин за смачкване на маслиновия плод е пресоването му с кръгъл камък или цилиндър, изработен от дърво или камък, в плоска скала, както е показано на изображенията в № 2 и № 3.  По този начин те са получавали “маслинова паста”, върху която след това са оказвали натиск с камъни, които са поставяли върху “маслиновата паста”, за да получат маслинов сок, който са съхранявали в малки глинени съдове. По този начин производството на зехтин е било много ограничено.

В това пространство ще видим също:
снимки или чертежи от различни маслинови фабрики в района.
дървена стълба от борово дърво, използвана за събиране на маслини.
различни пръчки и гребени, използвани за събиране на маслини.

С течение на времето и еволюцията на мисълта човекът е стигнал до създаването на мелничния камък, който се използва и до днес. Мелничният камък е само част от началния цилиндър, използван за смачкване на маслиновите плодове. Мелничният камък се използва през последните 4000-5000 години без съществени изменения. За да поставят лоста, използван за въртене, са отворили отвор в центъра на воденичния камък. Лостът е бил стабилизиран във вертикална ос, която се е въртяла с помощта (силата) на животни или хора, а в по-късните години – с използването на природата (вятър, вода) или още по-късно с двигатели с вътрешно горене или електричество.

Traduction automatique avec DeepL

La production d’huile d’olive, ou plus exactement l’extraction de l’huile d’olive du fruit de l’olivier, nécessite deux opérations.

Le broyage du fruit de l’olivier, afin de produire de la “pâte d’olive” et
l’extraction du jus d’olive de la pâte d’olive.

La manière la plus ancienne de broyer le fruit de l’olivier est de le presser à l’aide d’une pierre ou d’un cylindre circulaire, en bois ou en pierre, sur un rocher plat, comme le montrent les représentations n° 2 et n° 3.  On obtenait ainsi une “pâte d’olive” sur laquelle on exerçait ensuite une pression à l’aide de pierres que l’on plaçait sur la “pâte d’olive” afin d’obtenir le jus d’olive que l’on conservait dans de petits pots d’argile. De cette manière, la production d’huile d’olive était très limitée.

Dans cet espace, nous verrons également
des photos ou des plans de différents moulins à olives de la région.
une échelle en bois de pin utilisée pour la cueillette des olives.
divers bâtons et peignes utilisés pour la cueillette des olives.

Avec le temps et l’évolution de la pensée, l’homme a été amené à créer la meule de pierre qui est encore utilisée aujourd’hui. La meule n’est qu’une partie du cylindre de départ utilisé pour écraser le fruit de l’olivier. La meule est utilisée depuis 4000-5000 ans sans aucune modification majeure. Afin de placer le levier utilisé pour la rotation, ils ont ouvert un trou au centre de la meule. Le levier était stabilisé dans un axe vertical qui était mis en rotation avec l’aide (force) d’animaux ou d’humains ou, plus tard, avec l’utilisation de la nature (vent, eau) ou encore plus tard avec des moteurs à combustion interne ou de l’électricité.

DeepL ile makine çevirisi

Zeytinyağı üretimi ya da daha doğru bir ifadeyle zeytin meyvesinden zeytinyağı çıkarılması için gerçekleşmesi gereken iki eylem vardır.

 1. “Zeytin ezmesi” üretmek için zeytin meyvesinin ezilmesi ve
 2. Zeytin hamurundan zeytin suyunun çıkarılması.

Zeytin meyvesini ezmenin en eski yolu, No2 ve No3’teki gösterimde gösterildiği gibi düz bir kayaya ahşap veya taştan yapılmış dairesel bir taş veya silindir ile bastırmaktır. Bu şekilde “zeytin ezmesi” yaparlar ve daha sonra küçük kil kaplarda sakladıkları zeytin suyunu elde etmek için “zeytin ezmesi” üzerine yerleştirdikleri taşlarla baskı uygularlardı. Bu yolla zeytinyağı üretimi çok sınırlıydı.

 • Bu alanda ayrıca şunları da göreceğiz:
  Bölgedeki farklı zeytin değirmenlerinden resimler veya planlar.
 • zeytin toplamak için kullanılan çam ağacından yapılmış ahşap bir merdiven.
 • zeytin toplamak için kullanılan çeşitli sopalar ve taraklar.

Zamanın geçmesi ve düşüncenin evrimleşmesiyle birlikte insanoğlu, bugün hala kullanılan değirmen taşının yaratılmasına öncülük etmiştir. Değirmen taşı, zeytin meyvesini ezmek için kullanılan başlangıç silindirinin sadece bir dilimidir. Değirmen taşı son 4000-5000 yıldır büyük bir değişikliğe uğramadan kullanılmaktadır. Döndürme için kullanılan kolu yerleştirmek için değirmen taşının ortasına bir delik açmışlar. Kaldıraç dikey bir eksende sabitlenmiş ve bu eksen ya hayvanların ya da insanların yardımıyla (kuvvet) ya da daha sonraki yıllarda doğanın (rüzgar, su) kullanımıyla ya da daha sonraları içten yanmalı motorlar veya elektrikle döndürülmüştür.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

Produkcja oliwy z oliwek, a dokładniej jej pozyskiwanie z owoców oliwek, wymaga wykonania dwóch czynności.

 1. Rozgniatanie owoców oliwek w celu wyprodukowania “pasty oliwnej” oraz
 2. Usunięcie soku z oliwek z pasty z oliwek.

Najdawniejszym sposobem miażdżenia owoców oliwek jest ich wyciskanie okrągłym kamieniem lub cylindrem, wykonanym z drewna lub kamienia, w płaskiej skale jak to pokazano na rysunkach No2 i No3. W powyższy sposób wytwarzano “pastę oliwną”, którą następnie uciskano kamieniami umieszczanymi na “paście oliwnej” w celu uzyskania soku z oliwek, który przechowywano w małych glinianych naczyniach. Używając tego sposobu produkcja oliwy z oliwek była bardzo ograniczona.

 • – W tej przestrzeni zobaczymy również:
  zdjęcia lub plany różnych tłoczni oliwek w okolicy.
 • drewnianą drabinę wykonaną z sosny używaną do zbierania oliwek.
 • różne kije i grzebienie używane do zbierania oliwek.

Wraz z upływem czasu i ewolucją myśli, człowiek został doprowadzony do stworzenia kamienia młyńskiego, który jest używany do dziś. Kamień młyński to po prostu wycinek początkowego cylindra używanego do miażdżenia owoców oliwek. Kamień młyński był używany przez ostatnie 4000-5000 lat bez większych modyfikacji. Aby umieścić dźwignię używaną do obracania, otworzono otwór w środku kamienia młyńskiego. Dźwignia była ustabilizowana w pionowej osi, która była obracana za pomocą (siły) zwierząt lub ludzi, a w późniejszych latach z wykorzystaniem natury (wiatr, woda) lub jeszcze później za pomocą silników spalinowych lub elektryczności.

 

N4

Ελαιόμυλος Θάσου | stone mill from Thassos

auto

auto

auto

auto

auto

auto

Αποτελεί αναπαράσταση ενός ελαιόμυλου που λειτούργησε στην Θάσο και αποτελείται:

 • από το κατωλίθι
 • από τον μυλόλιθο ή πανωλίθι
 • ένα οριζόντιο άξονα τον οποίο περιέστρεφε ζώο και
 • έναν κάθετο άξονα γύρω από τον οποίο περιστρεφόταν η πέτρα.

Ο τρόπος παραγωγής ελαιόλαδου με την μέθοδο αυτή έχει διάρκεια τουλάχιστον 4000 χρόνια.

 

N4 constitutes a representation of such an olive mill that used to work in Thasos and it consisted of:

 • the bottom stone (“katolythi”) equipped with the olive fruit holding basin.
 • the millstone or “panolythi”
 • an horizontal axis that was rotated from the animal and
 • a vertical axis around which the stone was rotated.

This method of olive oil production has been used for at least 4000 years.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N4 stellt eine Darstellung einer solchen Olivenmühle dar, die in Thasos in Betrieb war und aus folgenden Teilen bestand:

dem unteren Stein (“katolythi”) mit dem Auffangbecken für die Olivenfrüchte.
dem Mühlstein oder “panolythi”
einer horizontalen Achse, die von dem Tier gedreht wurde und
eine vertikale Achse, um die der Stein gedreht wurde.

Diese Methode der Olivenölgewinnung wird seit mindestens 4000 Jahren angewandt.

Traducere automată cu DeepL

N4 constituie o reprezentare a unei astfel de mori de măsline care funcționa în Thasos și care era compusă din:

piatra de jos (“katolythi”) echipată cu bazinul pentru păstrarea fructelor de măsline.
piatra de moară sau “panolythi”
un ax orizontal care se rotea de la animal și
un ax vertical în jurul căruia se rotea piatra.

Această metodă de producere a uleiului de măsline este folosită de cel puțin 4000 de ani.

Автоматичен превод с DeepL

N4 представлява изображение на такава маслинова мелница, която е работила в Тасос и се е състояла от:

долния камък (“katolythi”), оборудван с басейн за съхранение на маслинови плодове.
мелничен камък или “panolythi”
хоризонтална ос, която се е въртяла от животното и
вертикална ос, около която се е въртял камъкът.

Този метод за производство на зехтин се използва от поне 4000 години.

Traduction automatique avec DeepL

N4 constitue une représentation d’un tel moulin à olives qui fonctionnait à Thasos et qui se composait de :

la pierre de fond (“katolythi”) équipée du bassin de conservation des fruits de l’olivier.
la meule ou “panolythi”
un axe horizontal que l’on faisait tourner à partir de l’animal et
un axe vertical autour duquel tournait la pierre.

Cette méthode de production d’huile d’olive est utilisée depuis au moins 4000 ans.

DeepL ile makine çevirisi

N4, eskiden Thasos’ta çalışan böyle bir zeytin değirmeninin temsilini oluşturmaktadır ve şunlardan oluşmaktadır:

zeytin meyvesi tutma kabı ile donatılmış alt taş (“katolythi”).
değirmen taşı ya da “panolythi”
hayvandan döndürülen yatay bir eksen ve
Taşın etrafında döndürüldüğü dikey bir eksen.

Bu zeytinyağı üretim yöntemi en az 4000 yıldır kullanılmaktadır.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

N4 stanowi reprezentację takiego młyna oliwnego, jaki pracował na Thasos i składał się z:

dolnego kamienia (“katolythi”) wyposażonego w zbiornik na owoce oliwek.
kamienia młyńskiego lub “panolythi”
poziomej osi, która była obracana od zwierzęcia i
oś pionową, wokół której obracał się kamień.

Ta metoda produkcji oliwy z oliwek jest stosowana od co najmniej 4000 lat.

N5

auto

auto

auto

auto

auto

auto

Το Ν 5 Είναι αναπαράσταση ενός πιεστήριου τύπου μοχλού. Στον μοχλό αυτό κρεμούσαν διάφορα βάρη και έτσι πίεζαν την ελαιόπαστα που βρισκόταν μέσα σε σάκους (περίπου σαν αυτούς που βρίσκονται στην αναπαράσταση) και από την πίεση έβγαινε ο ελαιοχυμός.

N5 is a representation of a lever type press. In order to squeeze the “olive paste” which was placed inside bags (like the ones in the representation), they added various weights on the lever and due to the pressure the “olive juice” would come out.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N5 ist eine Darstellung einer Hebelpresse. Um die “Olivenpaste” zu pressen, die in Säcke (wie die in der Abbildung) gefüllt war, wurden verschiedene Gewichte auf den Hebel gelegt und durch den Druck kam der “Olivensaft” heraus.

Traducere automată cu DeepL

N5 este o reprezentare a unei prese de tip pârghie. Pentru a stoarce “pasta de măsline”, care era introdusă în saci (ca cei din reprezentare), se adăugau diferite greutăți pe pârghie și, datorită presiunii, ieșea “sucul de măsline”.

Автоматичен превод с DeepL

N5 е изображение на преса от лостов тип. За да се изстиска “маслиновата паста”, която се поставяла в торбички (като тези на изображението), върху лоста се добавяли различни тежести и под натиска на тези тежести излизал “маслиновият сок”.

Traduction automatique avec DeepL

N5 est une représentation d’une presse à levier. Pour presser la “pâte d’olive” qui était placée dans des sacs (comme ceux de la représentation), on ajoutait différents poids sur le levier et, sous l’effet de la pression, le “jus d’olive” sortait.

DeepL ile makine çevirisi

N5, manivela tipi bir presin temsilidir. Çuvalların (temsildeki gibi) içine konulan “zeytin ezmesi “ni sıkmak için kolun üzerine çeşitli ağırlıklar eklerler ve basınç nedeniyle “zeytin suyu” dışarı çıkar.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

N5 jest reprezentacją prasy dźwigniowej. W celu wyciśnięcia “pasty z oliwek” umieszczonej w woreczkach (takich jak te na ilustracji), dodawano różne ciężarki do dźwigni, a dzięki naciskowi “sok z oliwek” wydostawał się na zewnątrz.

N6

"Πινιό" | "pinion"

auto

auto

auto

auto

auto

auto

Το Ν 6 δείχνει έναν μυλόλυθο με ένα το γρανάζι που μετατρέπει την οριζόντια κίνηση σε κάθετη (πηνίο) και το οποίο ανακαλύφθηκε πριν 3000 περίπου χρόνια. Πρόκειται για αναπαράσταση από ελαιοτριβείο που λειτούργησε στην Θάσο και ήταν ένας υδρόμυλος. Με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος χρησιμοποίησε τα φυσικά στοιχεία (νερό και αέρα) που κινούσαν τον μυλόλιθο με πολύ μεγαλύτερη δύναμη από τον άνθρωπο και τα ζώα και έτσι η λιοτρίβηση γινόταν σε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα. Συγκρίνοντας με τον χειροκίνητο μυλόλυθο, βλέπουμε ότι και το μέγεθος του μυλόλιθου είναι μεγαλύτερο, αλλά και η σκάφη στο κατωλύθι είναι μεγαλύτερο από αυτό του χειροκίνητο μυλόλυθο. Ταυτόχρονα με την εξέλιξη αυτή έχουμε και την βελτίωση στην απόληψη του ελαιοχυμού με την χρήση του κοχλία σαν πιεστήριο, όπου με μικρότερη προσπάθεια είχαμε μεγαλύτερη πίεση, άρα ένα καλύτερο αποτέλεσμα.

N6 shows a millstone with a gear that changes the horizontal movement to vertical (bevel gear) which was discovered about 3000 ago. It is a representation of an olive mill that worked in Thasos and was a watermill. In this way, man used the natural elements (water and wind) which moved the millstone with much greater force compared to humans and animals, which resulted in increased olive fruit crushing. Comparing this mill with the manual one, we can see that the size of the millstone as well as the basin are bigger than their counterparts in the manual mill. At the same time with this advancement there was an improvement in the withdrawal of the olive juice with the use of the screw as a press, where it exerts higher pressure with less effort, which gives off an overall better result.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N6 zeigt einen Mühlstein mit einem Getriebe, das die horizontale Bewegung in eine vertikale umwandelt (Kegelradgetriebe), das vor etwa 3000 Jahren entdeckt wurde. Es handelt sich um die Darstellung einer Olivenmühle, die in Thasos arbeitete und eine Wassermühle war. Auf diese Weise nutzte der Mensch die natürlichen Elemente (Wasser und Wind), die den Mühlstein im Vergleich zu Menschen und Tieren mit viel größerer Kraft bewegten, was zu einer stärkeren Zerkleinerung der Olivenfrüchte führte. Vergleicht man diese Mühle mit der manuellen, so kann man feststellen, dass sowohl der Mühlstein als auch das Becken größer sind als bei der manuellen Mühle. Gleichzeitig mit diesem Fortschritt gab es eine Verbesserung bei der Entnahme des Olivensaftes durch den Einsatz der Schnecke als Presse, die mit weniger Kraftaufwand einen höheren Druck ausübt, was insgesamt zu einem besseren Ergebnis führt.

Traducere automată cu DeepL

N6 prezintă o piatră de moară cu un angrenaj care schimbă mișcarea orizontală în verticală (angrenaj conic), care a fost descoperit în urmă cu aproximativ 3000 de ani. Este o reprezentare a unei mori de măsline care funcționa în Thasos și era o moară de apă. În acest fel, omul folosea elementele naturale (apa și vântul) care mișcau piatra de moară cu o forță mult mai mare în comparație cu oamenii și animalele, ceea ce a dus la o mai mare zdrobire a fructelor de măsline. Comparând această moară cu cea manuală, putem observa că dimensiunea pietrei de moară, precum și a bazinului sunt mai mari decât omologii lor din moara manuală. În același timp cu acest progres a existat o îmbunătățire a extragerii sucului de măsline prin utilizarea șurubului ca presă, unde acesta exercită o presiune mai mare cu un efort mai mic, ceea ce dă un rezultat general mai bun. 

Автоматичен превод с DeepL

N6 показва воденичен камък с предавка, която променя хоризонталното движение във вертикално (конусна предавка), открита преди около 3000 години. Тя представлява изображение на мелница за маслини, която е работила в Тасос и е била водна мелница. По този начин човекът е използвал природните стихии (вода и вятър), които са движили мелничния камък с много по-голяма сила в сравнение с хората и животните, което е довело до по-голямо смачкване на маслиновите плодове. Сравнявайки тази мелница с ръчната, можем да видим, че размерът на воденичния камък, както и на басейна, са по-големи от тези в ръчната мелница. Същевременно с този напредък се подобрява изтеглянето на маслиновия сок с използването на винта като преса, при която той упражнява по-голямо налягане с по-малко усилия, което дава като цяло по-добър резултат.

Traduction automatique avec DeepL

N6 montre une meule avec un engrenage qui transforme le mouvement horizontal en mouvement vertical (engrenage conique) qui a été découvert il y a environ 3000 ans. Il s’agit d’une représentation d’un moulin à olives qui fonctionnait à Thasos et qui était un moulin à eau. L’homme utilisait ainsi les éléments naturels (l’eau et le vent) qui déplaçaient la meule avec une force bien supérieure à celle des hommes et des animaux, ce qui permettait d’augmenter la trituration des fruits de l’olivier. Si l’on compare ce moulin avec le moulin manuel, on constate que la taille de la meule et du bassin est supérieure à celle du moulin manuel. Parallèlement à ces progrès, l’extraction du jus d’olive s’est améliorée grâce à l’utilisation de la vis comme presse, qui exerce une pression plus élevée avec moins d’effort, ce qui donne un meilleur résultat global.

DeepL ile makine çevirisi

N6, yaklaşık 3000 yıl önce keşfedilen, yatay hareketi dikeye çeviren bir dişliye (konik dişli) sahip bir değirmen taşını göstermektedir. Bu, Thasos’ta çalışan ve bir su değirmeni olan zeytin değirmeninin bir temsilidir. Bu şekilde insanoğlu, değirmen taşını insan ve hayvanlara kıyasla çok daha büyük bir güçle hareket ettiren doğal unsurları (su ve rüzgar) kullanmış ve bu da zeytin meyvelerinin daha fazla ezilmesine neden olmuştur. Bu değirmeni el değirmeniyle karşılaştırdığımızda, değirmen taşının ve teknenin boyutunun el değirmenindeki benzerlerinden daha büyük olduğunu görebiliriz. Bu ilerlemeyle aynı zamanda, vidanın pres olarak kullanılmasıyla zeytin suyunun çekilmesinde bir iyileşme olmuştur; burada daha az çabayla daha yüksek basınç uygular ve bu da genel olarak daha iyi bir sonuç verir.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

N6 przedstawia kamień młyński z przekładnią zmieniającą ruch poziomy na pionowy (przekładnia stożkowa), który został odkryty około 3000 lat temu. Jest to reprezentacja młyna oliwnego, który działał na Thasos i był młynem wodnym. W ten sposób człowiek wykorzystywał naturalne żywioły (wodę i wiatr), które poruszały kamieniem młyńskim ze znacznie większą siłą w porównaniu do ludzi i zwierząt, co skutkowało zwiększonym miażdżeniem owoców oliwek. Porównując ten młyn z młynem ręcznym, możemy zauważyć, że rozmiar kamienia młyńskiego, jak również zbiornik są większe niż ich odpowiedniki w młynie ręcznym. Jednocześnie z tym postępem nastąpiła poprawa w usuwaniu soku z oliwek dzięki zastosowaniu ślimaka jako prasy, gdzie wywiera on większy nacisk przy mniejszym wysiłku, co daje ogólnie lepszy wynik.

N7

Πιεστήριο με κοχλία | Cochlea type press

auto

auto

auto

auto

auto

auto

Το Νο 7 είναι μια αναπαράσταση, με σύγχρονη κατασκευή πιεστηρίου με κοχλία ενώ στην βάση βρίσκεται κοχλίας όπως αυτός χρησιμοποιήθηκε παλιά και είναι κατασκευασμένος με το χέρι από ξύλο σκαμνιάς.
Οι περιγραφόμενοι τρόποι παραγωγής χρησιμοποιήθηκαν μέχρι σχετικά πρόσφατα, δηλαδή μέχρι την εμφάνιση των μηχανών εσωτερικής καύσης και οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν και στην παραγωγή ελαιολάδου. Οι μηχανές αυτές, με διάφορες τροχαλίες και ιμάντες, έδιναν κίνηση στους μυλόλιθους.

N7 is representation of a modern screw press while in the basin there is a handmade screw, made from mulberry tree, like the one used in the past years.
The above ways of production were used until relatively recent years when the internal combustion machines appeared and were used for the production of olive oil. These machines, with various pulleys and straps, moved the millstones.

  Automatisch übersetzt mit DeepL

N7 stellt eine moderne Schneckenpresse dar, während im Becken eine handgefertigte Schnecke aus Maulbeerbaum zu sehen ist, wie sie in den vergangenen Jahren verwendet wurde.
Die oben genannten Produktionsmethoden wurden bis vor relativ kurzer Zeit verwendet, als die Verbrennungsmaschinen aufkamen und für die Herstellung von Olivenöl eingesetzt wurden. Diese Maschinen bewegten mit verschiedenen Riemenscheiben und Riemen die Mühlsteine.

Traducere automată cu DeepL

N7 reprezintă o presă cu șurub modernă, în timp ce în bazin se află un șurub artizanal, făcut din lemn de mur, ca cel folosit în anii trecuți.
Modalitățile de producție de mai sus au fost folosite până în anii relativ recenți, când au apărut mașinile cu combustie internă, care au fost folosite pentru producția de ulei de măsline. Aceste mașini, cu diverse scripeți și curele, mișcau pietrele de moară.

Автоматичен превод с DeepL

N7 представлява съвременна винтова преса, докато в басейна има ръчно изработен винт от черничево дърво, какъвто се е използвал през последните години.
Горепосочените начини на производство са използвани до сравнително последните години, когато се появяват машините с вътрешно горене и се използват за производството на зехтин. Тези машини, с помощта на различни ролки и ремъци, са придвижвали мелничните камъни.

Traduction automatique avec DeepL

N7 est la représentation d’une presse à vis moderne, tandis que dans le bassin se trouve une vis faite à la main, en mûrier, comme celle utilisée dans les années passées.
Les méthodes de production susmentionnées ont été utilisées jusqu’à il y a relativement peu de temps, lorsque les machines à combustion interne sont apparues et ont été utilisées pour la production d’huile d’olive. Ces machines, à l’aide de diverses poulies et courroies, actionnaient les meules.

DeepL ile makine çevirisi

N7 modern bir vidalı presi temsil ederken, leğende geçmiş yıllarda kullanılan dut ağacından yapılmış el yapımı bir vida bulunmaktadır.
Yukarıdaki üretim yöntemleri, içten yanmalı makinelerin ortaya çıktığı ve zeytinyağı üretimi için kullanıldığı nispeten yakın yıllara kadar kullanılmıştır. Bu makineler, çeşitli kasnaklar ve kayışlarla değirmen taşlarını hareket ettiriyordu.

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

N7 reprezentuje nowoczesną prasę ślimakową, podczas gdy w basenie znajduje się ręcznie wykonana śruba, wykonana z drzewa morwy, taka jak ta używana w minionych latach.
Powyższe sposoby produkcji były używane do stosunkowo niedawna, kiedy to pojawiły się maszyny spalinowe i były używane do produkcji oliwy z oliwek. Maszyny te, za pomocą różnych kół pasowych i pasów, poruszały kamieniami młyńskimi.

N8

Μυλόλιθος | grinding stone

auto

auto

auto

auto

auto

auto

auto

auto

auto

auto

auto

auto

auto

auto

auto

auto

auto

auto

auto

auto

auto

auto

auto

auto

DeepL ile makine çevirisi

TOURKISH

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

POLISH

DeepL ile makine çevirisi

TOURKISH

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

POLISH

DeepL ile makine çevirisi

TOURKISH

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

POLISH

DeepL ile makine çevirisi

TOURKISH

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

POLISH

DeepL ile makine çevirisi

TOURKISH

Tłumaczenie maszynowe z DeepL

POLISH

Scroll to Top

Ώρες λειτουργίας

Από την 1η Μαΐου
Το μουσείο είναι ανοικτό  για τους επισκέπτες
Δευ–Σαβ: 09:00 – 15:00
Κυριακές: Κλειστά

Από την 1η Ιουνίου
Το μουσείο είναι ανοικτό  για τους επισκέπτες
Δευ–Κυρ: 09:00 – 19:00

Από την 22α Ιουλίου
Το μουσείο είναι ανοικτό  για τους επισκέπτες
Δευ–Κυρ: 09:00 – 19:00

Από την 1η Σεπτεμβρίου
Το μουσείο θα είναι ανοικτό  για τους επισκέπτες
Δευ–Σάβ: 09:00 – 18:00
Κυριακή: ΚΛΕΙΣΤΑ

 

Από την 18η Σεπτεμβρίου
Το μουσείο θα είναι ανοικτό  για τους επισκέπτες
Δευ–Σάβ: 09:00 – 16:00
Κυριακή: ΚΛΕΙΣΤΑ

Από την 15η Οκτωβρίου
Το μουσείο θα είναι κλειστό  για τους επισκέπτες και θα είναι επισκέψιμο μόνο κατόπιν συνεννοήσεως.

Ραντεβού την Άνοιξη

Ώρες λειτουργίας

Από την 17η Οκτωβρίου
Το μουσείο θα παραμείνει κλειστό. Μπορείτε να το επισκεφτείτε
μόνο μετά από επικοινωνία και συνεννόηση στο τηλέφωνο: +30 25930 71950